Вход за потребители              

2019-10-22 / Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа, село Дългоделци


Категория: Община Якимово

Община Якимово обявява публично състезание с предмет: „Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа, село Дългоделци, община Якимово"


Обявление (.pdf)


Решение (.pdf)


Документация:


1. Папка 1 (.pdf)


2. Папка 2 (.pdf)


3. Папка 3 (.pdf)


4. Папка 4 (.pdf)


5. Папка 5 (.pdf)


6. Папка 6 (.pdf)


7. Папка 7 (.pdf)


8. Папка 8 (.pdf)


9. Папка 9 (.pdf)


Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (.doc)


Част Първа -Общи указания (.doc)


Част Втора - Технически спецификации (.doc)


Част Трета - Методика за оценка (.doc)


Образци на документи (.doc)


Количествено-стойностна сметка (.xls)


Проект на договор (.doc)


Единен европейски документ за обществено поръчки (.zip)

2019-10-16 / Списък на заличениет лица


Категория: Община Якимово

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  (чл. 39, ал. 1 от ИК)

2019-10-14 / Обява за търг - продажба на частна общинска собственост


Категория: Община Якимово

Община Якимово, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1, т.1  и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Якимово,  Решение № 411 от Протокол № 64 / 28.08.2019г., Решение № 419 от Протокол № 66 / 27.09.2019г., на ОбС  Якимово, във връзка с чл.57, ал.1, чл.61, т.2 и на основание чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Якимово и Заповед № 216 от 11.10.2019 г. на врид кмета на община Якимово


ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на  – частна общинска собственост


Обявата може да видите ТУК

2019-10-09 / Протоколи - доставка на ел. енергия


Категория: Община Якимово

На вниманието на всички заинтересовани лица


относно: ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО ПРЕЗ 2019-2020Г.


Протокол № 1/03.10.2019 от работата на комисията (.pdf)


Протокол № 2/03.10.2019 от работата на комисията (.pdf)


Решение на комисията за класиране на участниците (.pdf)


Цялата документация може да видите ТУК


 

2019-09-30 / Протокол за отваряне на оферти - доставка на храни


Категория: Община Якимово

До всички заинтересоваин лица и участници


ОТНОСНО: обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява  с предмет Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на Община Якимово през 2019 – 2020г.


Протокол за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти


Цялата документация може да видите ТУК2019-09-30 / Отваряне на ценовите оферти - даставка на ел. енергия


Категория: Община Якимово

До


всички заинтересовани лица и участнициВъв връзка с процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО ПРЕЗ 2019-2020Г.“ открита с Решение № 6 от 13.08.2019 г. на Kметa на община Якимово и Обявление с ИД № в РОП  927804

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отваряне на ценовите предложения в офертите на участниците в посочената процедура ще се проведе на 03.10.2019г. от 11:00 часа в заседателната зала на сградата на общинска администрация- Якимово, на адрес: с.Якимово, ул.Европа №8.


На заседанието на комисията могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 Дата: 30.09.2019г.Председател на комисията: _______/п/________


Адв.Кремена Данева


 


Цялата документация може да видите ТУК

2019-09-11 / Избирателни списъци - ЧАСТ I /ЗА ПУБЛИКУВАНЕ/ за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Категория: Община Якимово

Списъкът може да видите ТУК