Вход за потребители              

2019-05-17 / РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON1201/II-81, МОНТАНА-ЛОМ/-ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ-/II-81/”


Категория: Община Якимово

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON1201/II-81, МОНТАНА-ЛОМ/-ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ-/II-81/”.


Обявление (.pdf)


Решение (.pdf)


Документация за участие  (.docx) 


Проекто-договор (.docx)


Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежест (.doxc)


Техническа спецификация (.docx)


Образци на документи (.rar)

2019-05-14 / Списък на заличените лица


Категория: Община Якимово

Списък на заличените лица от избирателните списъци

в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.  (чл.39, ал.1 от ИК)

2019-04-30 / Процедура за подбор на лицата, които ще работят по професия „Работник в озеленяването“


Категория: Община Якимово

logo_17.04.2019


На вниманието на заинтересованите лица


ОТНОСНО: Изпълнение на проект по процедура BG05M9OP001 – 2.018 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1 


СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ (.pdf) Публикувано на 30.04.2019


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ (.pdf) Публикувано на 30.04.2019

2019-04-23 / Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги“ в изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи в община Якимово“


Категория: Община Якимово

logo_17.04.2019


ОБЩИНА ЯКИМОВО ОБЯВЯВА:


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги“ в изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи в община Якимово“ в две обособени позиции:


Обособена позиция № 1: „Извършване на социални оценки на потребностите за подобряване достъпа до социални и здравни услуги“


Обособена позиция № 2: „Предоставяне на качествени социални и здравни услуги”


Read More

„Настоящата ОП се възлага в рамките на проект  с ИД № BG05M9OP001-2.018-0001 „Интеграция на уязвими групи в община Якимово“, по договор сключен между Община Якимово и МТСП и ИА „ОП НОИР“ по процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

„Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги“ в изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи в община Якимово“ в две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Извършване на социални оценки на потребностите за подобряване достъпа до социални и здравни услуги“
Обособена позиция № 2: „Предоставяне на качествени социални и здравни услуги”

 


 Настоящата ОП се възлага в рамките на проект  с ИД № BG05M9OP001-2.018-0001 „Интеграция на уязвими групи в община Якимово“, по договор сключен между Община Якимово и МТСП и ИА „ОП НОИР“ по процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Обявление (.pdf)


Решение (.pdf)


Указания за подготовка на офертите (.doc)


Образци на документи за участие (.doc)


Методика за оценка (.doc)


Технически спецификации (.doc)


Проект на договор (.doc)


Единен европейски документ за обществени поръчки (.zip)

2019-04-22 / „Подобряване на образователната среда в детски градини-дейности” по ОП НОИР


Категория: Община Якимово

logo_17.04.2019


Във връзка с изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи в община Якимово”по процедура BG05M9OP001 – 2.018 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1 представяме следнотo: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА ПО ДЕЙНОСТ ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ-ДЕЙНОСТИ” ПО ОП НОИР (.pdf)


ЗАЯВЛЕНИЕ (.doc)


АВТОБИОГРАФИЯ (.doc)

2019-04-17 / Процедура за подбор на лицата, които ще работят по професия „Работник в озеленяването“


Категория: Община Якимово

logo_17.04.2019


Във връзка с изпълнение на проект по процедура BG05M9OP001 – 2.018 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1 представяме следнотo:


 


ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на процедура за  подбор на лицата, които ще работят по професия „Работник в озеленяването“ в рамките на дейност “Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация“ и дейност “Включване в заетост“ по ОПРЧР (.pdf) Публикувано на 17.04.2019


ЗАЯВЛЕНИЯ (.rar) Публикувано на 17.04.2019


СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ (.pdf) Публикувано на 30.04.2019


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ (.pdf) Публикувано на 30.04.2019

2019-04-12 / СЪОБЩЕНИЕ


Категория: Община Якимово

На основание чл.91 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП  от 11.04.2019г. на Централната избирателна комисия, кметът на община Якимово ще проведе консултации за определяне състава и членовете на секционните  избирателни комисии в Община Якимово за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България,насрочени за  26.05.2019  г


Консултациите ще се проведат на 18.04.2019 год. /четвъртък/, от 10.00 ч.,в  кабинета на кмета на община Якимово.В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание. ,а именно :партия ГЕРБ ; коалиция БСП за България ; коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ ; партия ДПС ; партия „ВОЛЯ“


В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени,а именно -  коалиция Реформаторски блок (РБ);  ; коалиция ”ББЦ ,ВМРО-БНД,ЗНС,Движение Гергьовден”


В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.


На консултациите всички представители на политическите сили следва да представят:


а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:                                                                                                                                                    наименованието  на партията или коалицията, която прави предложението; три имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.


б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;


в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;


г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“


д-р Георги Георгиев


Кмет на Община Якимово


12.04.2019 г.