Вход за потребители              

2019-12-13 / Патронен празник на ОУ „Елин Пелин“- с. Владо Тричков


Категория: Община Своге

На 3.12.2019г. ОУ „Елин Пелин“- с. Владо Тричков, съвместно с  НЧ „Народна култура 1954“,  за поредна година отпразнува своя патронен празник. Дни преди това учениците работиха по непознати до този момент

2019-12-12 / Съобщение за обществено обсъждане


Категория: Община Своге

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Своге кани всички заинтересовани граждани и организации, централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества

2019-12-10 / Съобщение за авария на водопровод в гр. Своге


Категория: Община Своге

Уважаеми съграждани, Община Своге съобщава за временно преустановяване на водоподаването на улица „Георги Сава Раковски“ (района на сградата на РПК) и в централната част на гр. Своге поради възникнала авария.

2019-12-05 / Предложение за изменение на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге


Категория: Община Своге

2019-12-05 / Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 година


Категория: Община Своге

2019-12-04 / Съобщение от МОСВ


Категория: Община Своге

Проект №В016МЮР002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“, финансиран

2019-12-03 / Одобрен проект за изменение на ПУП – Ппроект за изменение на плана за регулация и застрояване, мах.“Размерица и др.“, село Лесков дол, община Своге, област Софийска


Категория: Община Своге

Със заповед №1800 от 02.12.2019г. е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП)  на мах. „Размерица и др.“, село Лесков дол, община Своге, област Софийска, кв. 4

2019-12-03 / Одобрен проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация и застрояване, град Своге, община Своге, област Софийска


Категория: Община Своге

Със заповед №1801 от 02.12.2019г. е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област – проект за изменение на Плана за

2019-11-30 / Съобщение


Категория: Община Своге

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул.“Ал. Стамболийски“  № 7 телефон 0726 / 85; е – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /220-59  ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  СЪОБЩЕНИЕ по

2019-11-30 / Обявление


Категория: Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал.