Вход за потребители              

2019-05-20 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №19/20.05.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за изменение на кадастрален план на мест. „Погледец”, с.Калище (нови пл. номера 2 и 3), община Ковачевци, с възложител: Васил Кряков. В 14 дневен срок [...]

2019-05-20 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №18/20.05.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VII-241, кв.19-обособяване на нови УПИ XXII-315 и УПИ VII-241, кв.19 по регулационния план на с.Калище, община Ковачевци, [...]

2019-05-17 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е №17/17.05.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изготвено Становище №7/16.05.2019г. за допускане изработване на ПУП-ПРЗ на нови УПИ XXV-680, XXVI-680, XXVII-680, XXVIII-680, XXIX-680, XXX-680, XXXI-680, кв.49 и улица-тупик О.Т.268м-О.Т.268н-О.Т.268о      община Ковачевци, с възложител: „Аматица” АД.     [...]

2019-05-16 /


Категория: Община Ковачевци

З А П О В Е Д №. РД- 166/16.05. 2019 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т.2 от Протокол № 4/09.05.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията О Д О Б Р Я В А М:    Проект [...]

2019-05-16 /


Категория: Община Ковачевци

З А П О В Е Д №РД155/13.05.2019 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 1 от Протокол № 4/09.05.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията О Д О Б Р Я В А М:    Проект за изменение [...]

2019-05-15 /


Категория: Община Ковачевци

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРОЕКТ ЗА: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, както следва: 1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и [...]

2019-05-15 /


Категория: Община Ковачевци

.

2019-05-13 /


Категория: Община Ковачевци

О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -151/13.05.2019г.   О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:   1. УПИ [...]

2019-05-13 /


Категория: Община Ковачевци

ОБЯВЛЕНИЕ   Общинска администрация  Ковачевци, на основание чл.91 от КТ, във връзка с чл.5, ал.2 от ЗУТ и чл.89 и 90 от КТ и Заповед № РД 147/10.05.2019г. на Кмета на Община Ковачевци   ОБЯВЯВА  КОНКУРС за заемане по трудово правоотношение на длъжността Главен архитект на Община  Ковачевци.   1. Минимални изисквания за заемане на [...]

2019-05-10 /


Категория: Община Ковачевци

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 15.05.2019г. (сряда) от 10.00ч. в  заседателната зала на Общинска администрация Ковачевци, село Ковачевци ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии (СИК), във връзка с произвеждането  на  избори за членове на Европейския парламент от Република България  на 26.05.2019г. ПРИСЪСТВИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО!