Вход за потребители              

2019-10-21 / Кампания за събиране на местните данъци и такси за 2019 г.


Категория: Община Две могили

   Община Две могили уведомява всички жители и фирми-данъчно задължени по Закона за местните данъци и такси, че на 31 ОКТОМВРИ изтича срока за плащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци. След тази дата на неплатилите в срок се начислява наказателна лихва до деня на окончателното им заплащане.


        Местата за плащане са:


1. На касите на отдел „Местни данъци и такси”, находящи се в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Две могили, бул. „България” № 84.


2. Чрез ПОС – терминално устройство-каса МДТ


3. В касовите салони в кметствата на Община Две могили.


4. В офисите на Изипей АД.


5. В клоновете на „Български пощи”


6. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Две могили:


БАНКА ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ


IBAN BG30UBBS80028449207610


BIC UBBSBGSF


 


Кодове за плащане:


 


Данък върху недвижимите имоти –   442100


Данък върху превозните средства – 442300


Такса битови отпадъци                  - 442400

2019-10-17 / Съобщение


Категория: Община Две могили

   По повод предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ УВЕДОМЯВА всички гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението, че могат да гласуват в 001 Избирателна секция, предназначена за достъп на лица със специфични потребности, находяща се в „Автогара”, гр. Две могили, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 1.


Заявки за оказване на помощ ще се приемат на:


телефон: 08141/ 92 03 и 08141/ 92 05; 92 07 в Община Две могили,


адрес: гр. Две могили, обл. Русе, бул. ”България” № 84


в периода: от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г./вкл./ от 08,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.,


   на 24.10.2019 г. - от 13,00 ч. до 18,00 ч. и


   на 25.10.2019 г. - от 07,00 ч. до 20,00 ч.


 


 


 


 


 


ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ


ВрИД Кмет на Община Две могили


 

2019-10-16 / Съобщение


Категория: Община Две могили

   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,


 


   УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАРИ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ.


   ВСЕКИ, КОЙТО ПРОЯВЯВА ИНТЕРЕС МОЖЕ ДА ИЗДАДЕ СТАРИТЕ СИ ГУМИ В ДВОРА НА БКС /УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 26/ В РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 08:00 ч. ДО 17:00 ч. ЗА ПЕРИОДА ОТ 24.10.2019 г. ДО 04.11.2019 г. УСЛУГАТА ЗА ГРАЖДАНИТЕ Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА.

2019-10-07 / Открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии


Категория: Община Две могили

2019-10-07 / Гражданите могат да правят справки за избирателните си секции на сайта на Община Две могили


Категория: Община Две могили

     По повод на насрочените за 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове, Община Две могили уведомява гражданите, че сайтът на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ за справки в избирателните списъци е активен.

   Чрез интернет страницата всички жители могат да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

   Сайтът е достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/.

2019-10-01 / Международен ден на възрастните хора


Категория: Община Две могили


2019-09-27 / Покана за петдесет и шестото заседание на Общински съвет – Две могили


Категория: Община Две могили

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на петдесет и шестото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 04.10.2019 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.

2019-09-22 / ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА


Категория: Община Две могили

2019-09-18 / Обявление


Категория: Община Две могили

   Общинска администрация, отдел УТС, във връзка с чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 1068 взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 55/30.08.2019г. се дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 20184.43.21 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, местност „Могилката“, община Две могили, област Русе.

2019-09-13 / Обявление


Категория: Община Две могили

Община Две могили в качеството си на доставчик на лична помощ във връзка със закона за личната помощ, приема заявления за кандидати за ЛИЧЕН АСИСТЕНТ.


         Кратко описание на длъжността „Личен асистент”:  предоставяне на почасови услуги за лична помощ и за комунално-битови дейности, в т.ч. и дейности гарантиране на равноправно положение за лица с трайни увреждания с цел постигане на социална адаптивност, преодоляване на социалната им изолация, подкрепа на тяхната самостоятелност и социално включване в живота на общността.


         Място на работа: домовете на потребителите на социални услуги, за които полагат грижи.


         Изисквания към кандидатите за длъжността „Личен асистент”:  • Да не е поставен под запрещение

  • Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.
Документи необходими за кандидатстване:  • заявление до Кмета на Общината (по образец) на хартиен или електронен носител за включване в списъка на кандидатите за оценка;  • автобиография;

  • копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;

  • декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

  • документ за самоличност за справка.


Документите за кандидатстване следва да се подават в деловодството на Общинска администрация Две могили, бул. „България” № 84. Заявление по образец е публикувано на интернет страницата на Община Две могили. За допълнителна информация телефон: 08141/9205 вътрешен 125 или 142.


Заявление за кандидатстване по образец може да изтеглите от тук.