Вход за потребители              

2019-05-21 / Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.05.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград


Категория: Община Велинград

Posted in Предстоящо заседание

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД. Докл.:Ат.Вецов Приемане на годишен финансов отчет на „МЦ Велинград 2017”ЕООД за 2018г. Докл.:д-р Ив.Динев Приемане годишен финансов отчет на „ВКТВ” ЕООД за 2018г. и утвърждаване [...]

2019-05-20 / Съобщение


Категория: Община Велинград

Posted in Минерални води - обяви

СЪОБЩЕНИЕ 

2019-05-19 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед №698/15.05.2019 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработване  на проект за частично изменение на плана за регулация, като се изменя регулацията на улица с ос.т. № 12-39  и на у.п.и. № III-14, № IV-15, № VI-16 и [...]

2019-05-17 / Заповед


Категория: Община Велинград

Posted in Заповеди

ЗАПОВЕД № гр. Велинград,………………     Относно: Предприемане на превантивни мерки за недопускане на пожари в полския и горски фонд, тяхното своевременно ликвидиране, намаляване на вредните последствия от потенциални пожари и заповед на Областен управител № РД-93 от 16.04.2019 г.     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Наредба 8121з-968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна [...]

2019-05-17 / Извънредно заседание, което ще се проведе на 21.05.2019 г. /вторник/ от 9,30


Категория: Община Велинград

Posted in Предстоящо заседание

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.23, ал.4, т.2, чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.2, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,  свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 21.05.2019 г. /вторник/ [...]

2019-05-16 / ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА


Категория: Община Велинград

Posted in Уведомления за инвестиционни предложения за ОВОС

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. №32-01/82 [...]

2019-05-16 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

              На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед №  666 от 09.05.2019г.  на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване  за  УПИ VII-1034 в кв. 255 по плана на гр.Велинград    , като  в същия се предвижда  ново застроително петно за  сграда [...]

2019-05-14 / Съобщение


Категория: Община Велинград

2019-05-14 / Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.


Категория: Община Велинград

Posted in Избори 2019

 Списък на заличените лица от избирателните списъци  в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.  Списък на заличените лица от избирателните списъци  в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

2019-05-14 / Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Април 2019 г.


Категория: Община Велинград

Posted in БюджетОтчет за изпълнение на бюджета

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]