Вход за потребители              

2013-04-24 / Актуално


Категория: Община Брезник

    Съобщения


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА


БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИКБрошура - Правила за пожарна безопасност


При необходимост позвънете на:


Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:Единен европейски номер за спешни повиквания: 112 
  


 


График за сметоизвозване м.10 
 


 


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМинистър на земеделието, храните и горите

 


ЗАПОВЕД№РД 48-61/01.10.2019 г.На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 4, ал. 1 и чл. 54, ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), чл. 126, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 168 от Закона за горите и предложение per. индекс № 13-2109/01.10.2019 г. от изп. директор на Българската агенция по безопасност на храните за предприемане на мерки при констатиране на Африканска чума по свинете (АЧС) при диви свине - особено опасна заразна болест по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и за определяне на мерките за биосигурност по време на лов,

 


НАРЕЖДАМ:

Вижте пълния текст на заповедта

 


 


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМинистър на земеделието, храните и горите

 


ЗАПОВЕД№РД 48-62/01.10.2019 г.На основание чл. 54, ал. 5, т. 1 и т. 4 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, предложение per. индекс № 13-2102/27.09.2019 г. от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и предложение per. индекс № 13-2109/01.10.2019 г. от изп. директор на Българската агенция по безопасност на храните и във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната по отношение на особено опасната заразна болест по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чието разпространение може да причини значителни икономически загуби - Африканска чума по свинете (АЧС), определена в Заповед № РД 09-641 от 06.07.2006 г. на министъра на земеделието и горите 


НАРЕЖДАМ:

Вижте пълния текст на заповедта 


 


РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД№РД 05-441Гр.Кюстендил 27.09. 2019г.На основание чл. 146, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 17 и т. 22 от Устройствения правилник на Регионалните дирекции по горите и във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине на територията на област Перник, ТП ДГС „Брезник“, със Заповед №РД 11-1939 от 26.09.2019г. на Изпълнителния директор на БАБХ и във връзка със Заповед №РД 48-48 от 31.07.2019г на Министъра на земеделието храните и горите и необходимостта от предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на Африканска чума по свинете /АЧС/ - особено опасна заразна болест по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.НАРЕЖДАМ:Вижте пълния текст на заповедта 


25.09.2019 г.


 


Община Брезник, на основание заповед №РД_2-763/19.09.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост и учредяване на отстъпено право на строеж:Вижте подробности


 


 
 


12.09.2019 г.


ЗАПОВЕД № РД_2-731/12. 09. 2019 год. относно обявяване на Класираните на кандидати в проведения търг на 11.09.2019г. за възлагане на добив на дървесина от горските територии , общинска собственост в Обект №139, подотдел 139-л, землище на с. Душинци, общ. Брезник


11.09.2019 г.


05.09.2019 г.


 


Община Брезник на основание Заповед № РД_2-710/04.09.2019 год. обявява
1. Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в имоти, съгласно ЛУП на Горскостопански план на общински гори - Община Брезник:


 


Вижте пълния текст


 


 


СЪОБЩЕНИЕ


 Уведомяваме Ви, че Община Брезник продава дърва за огрев /до 5 куб.м./ на жителите с постоянен адрес в Община Брезник.Заявления по образец се подават в Кметствата, Кметските наместничества и на Гише №4 в Общинската администрация.Заплащането на дървата се извършва на Гише №4 в Общинската администрация след одобряване.Цената на един пространствен кубически метър е 45.60 лева с ДДС, включваща: добив на дървесина, измерване, кубиране, маркиране, издаване на превозен билет , административни разходи.Транспортът се заплаща отделно, при доставката на дървата по 22 лв. на кубичен метър. 


 


25.07.2019 г.


 


ОБЯВЛЕНИЕ 


Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник“ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, Община Брезник обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05М9ОР001-2.040-0025 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник“ за предоставяне на здравно-социална услуга в домашна среда във връзка с утвърдена процедура за подбор.
Вижте подробности
Заявления за кандидатстване


 


 


 


ОБЯВЛЕНИЕ 


Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник“ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, Община Брезник обявява прием на документи за подбор на кандидат-потребители за ползване на здравно - социални услуги в домашна среда по проект: №BG05М9ОР001-2.040-0025 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник“ за предоставяне на здравно-социална услуга в домашна среда във връзка с утвърдена процедура за подбор. 


Вижте подробности
Заявление за кандидатстване


 


Кметът на община Брезник напомня на жителите на общината да спазват заповедта за забрана разпиляването на питейна вода. 
  

 


Заповед РД_2-432/17.06.2019 г. относно правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи

 
 


 


Информация

 


Община Брезник кандидатства и спечели ваучер за изграждане на 10 точки за безплатен безжичен интернет на публични места по Програмата WiFi4EU на Европейската комисия. 


От 01.07. безплатен безжичен интернет има на:

- площад „9 септември“- паркинга при църквата „Св. Петка“- площадката пред Общински исторически музей /бивш ДНА/- паркинга при сградата на общината 


Предстои изграждането и на останалите 6 точки. 
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ПЕРНИКДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ОТ ПОЖАРИ!ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ ВИЖТЕ ТУК 
 
30.05.2019 г.


 


ПРОТОКОЛ №2 на комисия, назначена със заповед РД_2-112 от 26.02.2019г. за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал. 4 от чл. 37 и на ЗСПЗЗ 


 
 


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА,


 


Моля в контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки да не се изхвърлят:


 


- растителни отпадъци /клони от кастрене на дървета и храсти, прясно окосена и изсушена трева и листа/ и


 


- строителни отпадъци от ремонтни дейности.


 


Изброените отпадъци да се поставят в близост до контейнерите за битов отпадък.


 


 


СПИСЪК НА ПАСИЩА И ЛИВАДИ ПО ЗЕМЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018/2019Г.

18.04.2019 г.


 Заповед №РД_2–248/17.04.2019 г. относно забрана пашата на селскостопански животни


 

Заповед №РД_2-125/01.03.2019 г. относно недопускане на пожари възникнали поради неспазване на изискванията, свързани с опазване на горите


 

ПАСИЩА И ЛИВАДИ ПО ЗЕМЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018/2019Г. /Приложение №1 към Решение №781 по Протокол №1 от 30.01.2019 г./ 


ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК /Приложение №2 към Решение №781 по Протокол №1 от 30.01.2019 г./28.08.2018 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА,Моля в контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки да не се изхвърлят: 

- растителни отпадъци /клони от кастрене на дървета и храсти, прясно окосена и изсушена трева и листа/ и


 


- строителни отпадъци от ремонтни дейности.

 


Изброените отпадъци да се поставят в близост до контейнерите за битов отпадък.

 


 
 


Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката


 


 
 


 


ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLAУВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.


Вижте цялата полезна за Вас информация