Вход за потребители              

2013-04-24 / Актуално


Категория: Община Брезник


Съобщения


 


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА


БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИКБрошура - Правила за пожарна безопасност


При необходимост позвънете на:


Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:Единен европейски номер за спешни повиквания: 112


 
 


 


17.05.2019 г.


 


СЪОБЩЕНИЯУведомяваме Ви, че в Община Брезник е постъпило уведомително писмо от Руслан Стоянов Кирилов в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.На 20 май 2019г. от 09.00 часа до 12.00 часа в землището на град Брезник в местността „Средни рид“ ще се извърши третиране на пшеница срещу плевели с препарат за растителна защита: „Валсамин“.

Уведомяваме Ви, че в Община Брезник е постъпило уведомително писмо от Анна Малинова Боянова в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.На 20 май 2019г. от 14.00 часа до 20.00 часа в землището на село Бабица в местността „Радош“, „ Долно поле“ и „ Пепелница“ ще се извърши третиране на пшеница срещу плевели с препарат за растителна защита: „Имаспро 7.5 ев“.На 22 май 2019г. от 09.00 часа до 20.00 часа в землището на град Брезник в местността „Голо бърдо“ ще се извърши третиране на пшеница срещу плевели с препарат за растителна защита: „Имаспро 7.5 ев“.На 23 май 2019г. от 09.00 часа до 19.00 часа в землището на град Брезник в местността „Толева ливада“ и „Киселица“ ще се извърши третиране на пшеница срещу плевели с препарат за растителна защита: „Валсамин“.На 24 май 2019г. от 09.00 часа до 19.00 часа в землището на село Слаковци в местността „Маньовец“ ще се извърши третиране на пшеница срещу плевели с препарат за растителна защита: „Имаспро 7.5 ев“.

Уведомяваме Ви, че в Община Брезник е постъпило уведомително писмо от ЗКПУ „Граово-94“ в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.На 20 и 21 май 2019г. от 10.00 часа до 18.00 часа в землището на град Брезник в местността „Лалина падина“, „Под гребен“ и „Доганица“ ще се извърши третиране на слънчоглед срещу плевели с препарат за растителна защита: „Центурион супер“. 


 


 


16.05.2019 г.


 


Община Брезник, на основание заповед № РД_2-320/13.05.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:


 
 

 


14.05.2019Осем проекта на села в Община Брезник ще бъдат подкрепени с дарението на „Асарел-Инвестмънт“ за 2019 година

 


 
08.05.2019 г.Община Брезник, на основание заповед № РД_2-308/07.05.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

02.05.2019 г. - Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци /утвърден с Решение №853/22.04.2019 г. на ОбС Брезник/

 


 


 


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА,


 


Моля в контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки да не се изхвърлят:


 


- растителни отпадъци /клони от кастрене на дървета и храсти, прясно окосена и изсушена трева и листа/ и


 


- строителни отпадъци от ремонтни дейности.


 


Изброените отпадъци да се поставят в близост до контейнерите за битов отпадък.


 


 


График за сметоизвозване м.04 и 05.2019 г. 

 


Заповед №РД_2–289/25.04.2019 г. относно удължено работно време на питейните заведения за периода 01.05.2019 г.-02.06.2019 г.

 СПИСЪК НА ПАСИЩА И ЛИВАДИ ПО ЗЕМЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018/2019Г.

18.04.2019 г.


 Заповед №РД_2–248/17.04.2019 г. относно забрана пашата на селскостопански животни


 


 


17.04.2019 г.


 


ОБЯВА за длъжността „Старши счетоводител” в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня – Брезник
 


Вижте пълния текст на обявлението 

Заповед №РД_2-125/01.03.2019 г. относно недопускане на пожари възникнали поради неспазване на изискванията, свързани с опазване на горите


 


 


МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ – СОФИЯПРИЕМ 2019 Г. - ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ


ПАСИЩА И ЛИВАДИ ПО ЗЕМЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018/2019Г. /Приложение №1 към Решение №781 по Протокол №1 от 30.01.2019 г./ 


ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК /Приложение №2 към Решение №781 по Протокол №1 от 30.01.2019 г./О Б Я В АВАЖНО!!!АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ Е СИЛНО ЗАРАЗНО ВИРУСНО ЗАБОЛЯВАНЕ ПО ДОМАШНИТЕ И ДИВИТЕ СВИНЕ


 


Прочетете пълния текст 


 


28.08.2018 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА,Моля в контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки да не се изхвърлят: 

- растителни отпадъци /клони от кастрене на дървета и храсти, прясно окосена и изсушена трева и листа/ и


 


- строителни отпадъци от ремонтни дейности.

 


Изброените отпадъци да се поставят в близост до контейнерите за битов отпадък.

 


 
 


Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката


 


 
 


 


ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLAУВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.


Вижте цялата полезна за Вас информация