Вход за потребители              

2019-12-13 / Областният управител присъди на фирми от региона наградите „Дързостта да бъдеш първи“


Категория: Областна администрация Габрово

Единадесет фирми в шест категории бяха отличени по време на Бизнес награди „Дързостта да бъдеш първи“. Те бяха връчени за първи път от областния управител Невена Петкова на официална церемония, която се проведе в Библиотеката на Техническия университет. Събитието е израз на признание към всички онези, които през годините „градят основи, проправят пътища и ни обединяват“, към всички дръзнали да бъдат първи и да превърнат Габрово в Българския Манчестър, онези допринесли за утвърждаване на региона ни като индустриално, интелектуално и културно средище, към всички, чийто труд, усилия, стремежи и мечти им отрежда място сред успелите – хората от бизнеса в габровска област. „Днес няма да бъдат давани оценки, защото вашите постижения, са оценявани многократно и на различни нива. Приемете тази вечер като послание, а отличията – като признание. А то е за всеки един от вас, без значение броя на служители ви и колко голям е бизнесът ви, защото всички вие се грижите за просперитета на жителите от нашия регион.“ – подчерта в изказването си областният управител Невена Петкова. Бизнес наградите „Дързостта да бъдеш първи“ бяха уважени и от Вицепремиера на Република България г-н Томислав Дончев, който поздрави гостите и подчерта, че трябва повече да се говори за предприемачите, защото това е призвание, което заслужава много високо обществено уважение. „Няма училище за предприемачи, както и за таланти, но ние трябва да направим необходимото нашето общество да произвежда повече предприемчиви хора, които имат умения, дързост и смелост да рискуват и да дават възможност на другите, да се състезават с другите, защото бизнесът е вечно състезание“.


На първата церемония по връчване на награди за бизнеса на регионално ниво бяха номинирани в шест категории 23 фирми от различни сектори. Кои да бъдат те беше определено на базата на официална информация от Националния статистически институт, Българската Агенция за инвестиции, Областен информационен център, Държавен фонд „Земеделие“, Община Габрово, Община Дряново, Община Севлиево и Община Трявна.


В категория „Най – голяма инвестиция“ бяха отличени фирмите с най-големи инвестиции в региона – вложени собствени средства и привлечени чуждестранни капитали – Хамбергер България ЕООД; Паралел ЕАД; „Цератицит България“ АД и ЛС Тюбс. Наградата беше присъдени на Хамбергер България ЕООД, а за „Инвеститор клас А“ - на ЛС Тюбс АД.


В категория „НАЙ – МНОГО ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ“ бяха връчени три награди за малко, средно и голямо предприятие на Печатница М-Прес ООД – Севлиево; Пластформ ООД – Габрово и ВСК Кентавър ИЗ Динамика ЕООД – Дряново.


В контектста на Индустрия 4.0 в категория „Най – иновативна компания“ бяха отличени фирмите с принос към разработване и и внедряване на иновативни продукти – Арсийт ООД; МАК АД, Мехатроника и Нарине България АД. Наградата беше присъдена на Мехатроника АД, а за най – бързо развиваща се иновативна фирма на – Арсийт ООД.


ЕЛВИ ООД; Ядки Детелина ЕООД и Хумус от Вернада ЕООД бяха сред номинираните фирми, чийто бранд популяризира област Габрово и допринася да се гордеем с качеството на своето производство. В категорията „НАЙ-РАЗПОЗНАВАЕМА МАРКА“ наградата получи ЕЛВИ ООД.


В категория „НАЙ-ДОБЪР РАБОТОДАТЕЛ“ бяха номинирани фирми на база основен критерии „Разходи за персонал“, както и фирми, които демонстрират устойчивост при задържането на персонал или до голяма степен формират трудовата заетост в дадена община от региона. Сред номинираните Идеал Стандарт – Видима АД; Дзалли ООД; ЕМКО ООД - Трявна; Импулс АД наградата получи Идеал Стандарт – Видима АД.


В последната шеста категория бяха отличени фирми, които проявяват социална отговорност към своите служители, подкрепят ги и ги мотивират с различни стимули и придобивки, осигуряват добри условия на труд, както и фирми със значим принос към общността. В категория „социално ангажиран бизнес“ бяха номинирани фирмите Бошнаков ЕООД - Трявна; Никипласт – М ООД - Севлиево; Сигнал ЕООД – Габрово; Тисина ООД– Дряново; УКО България. И в тази категория бяха присъдени две награди на Никипласт – М ООД и Сигнал ЕООД.

2019-12-04 / Заседава Областният съвет по условия на труд


Категория: Областна администрация Габрово

Информации от Дирекция „Инспекция по труда“, Регионална здравна инспекция и Национален осигурителен институт – Габрово за третото тримесечие на 2019 –та година бяха обсъдени по време на заседание на Областния съвет по условия на труд.


Що се касае до контролната дейност на Инспекцията по труда, извършени са 286 проверки в 273 предприятия. За първи път от тях са проверени 63 предприятия. Констатирани са общо 840 нарушения от тях по безопасност на труда са 144 – 23% от нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд. Най-честите нарушения, установени при проверките са свързани с ел. безопасността – неосигурена защита от директен или индиректен допир до ел. ток, както и липсата на измервания, доказващи ел. безопасността.


През третото тримесечие на 2019 г са съставени 28 акта за установени административни нарушения. Съставените актове за нарушения на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 50 % от общия брой актове. За сравнение, през второто тримесечие на 2019 г. са съставени 55 акта за установени административни нарушения, в т.ч. 28 акта за нарушения, свързани с здравословните и безопасни условия на труд – 50% от съставените през второто тримесечие актове.


През третото тримесечие в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово са постъпили 34 сигнали за нарушения на трудовото законодателство. От данните в справката за тематиката на сигналите се вижда, че те са предимно за проблеми, свързани с трудово-правните отношения. От постъпилите през тримесечието сигнали, 4 се отнасят до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.


Анализът на постъпилите жалби показва, че се запазва тенденцията най- често сигналите да постъпват в Инспекцията по труда, след като трудовото правоотношение е прекратено, като проблемите са предимно за неизплатени последни трудови възнаграждения или обезщетения. Друга характерна част от оплакванията на работниците след прекратяване на трудовите им договори е проблем с документите – липса на заповед за прекратяване или не върната трудовата книжка.


Сигналите, постъпили в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово, по които тя няма компетентност да осъществи контрол, са изпратени на съответните компетентни органи за решаване, като за това са уведомени лицата, податели сигналите. По всички сигнали, по които Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово има компетентност, са извършени проверки и при установяване на нарушения са наложени принудителни административни мерки, задължаващи работодателите да отстранят допуснатите нарушения.


През отчетния период са регистрирани 21 бр трудови злополуки, признати за такива, което показва тенденция за увеличаване общия брой декларирани трудови злополуки.


По информация от РЗИ и след анализ на условията на труд и факторите на работната среда, всички Служби по трудова медицина /СТМ/ правят следния извод: За 2018-та година регистрираната патология не се свързва с условията на труд по работните места и упражняваната професия - заболяванията нямат професионално обусловен характер. По данни на СТМ профилактични прегледи са организирани и проведени в 78 фирми.


Подлежащи на периодични медицински прегледи се били 9203 работници, обхванати са 65% или 7380 работници.


Водещи групи заболявания, регистрирани при медицинските прегледи: хипертонична болест на сърцето - 20%; костно мускулна система - 8%; болести на обмяната на веществата - 8%; новообразувания - 3%.


Според анализите за здравното състояние на база на болничните листи за 2018 – та година /по данни от 246 фирми/, показват 49.66 % боледували лица с временна нетрудоспособнност. Честотата на случаите със заболявания с временна нетрудоспособност е 79.


От тях с най-голям дял са заболяванията на дихателната система – 25% - преобладават острите инфекции на горните и долните дихателни пътища, острите бронхити. Острите неуточнени вирусни инфекции са около 10 %.


Случаите на заболявания на костно-мускулната система са 25 %, от които водещи са артропатиите, артрозите и спондилопатиите - предимно на увреждания на междупрешленните дискове, вътреставни увреди.


Заболявания на нервна система са 14 % . Най-често са случаите на увреждане на нервни коренчета и плексуси, преходни исхемични атаки.


Заболяванията на органите на кръвообръщението са около 8 %, на храносмилателната система – 7 %, на пикочо-половата система - 7 %.


Случаите на установените новообразувания са около 1,4 %./1 % за 2017 г./ с ниска честота, но с висока тежест.


Заболяванията на ендокринната система са около 1 % от случаите.


Честотата на трудозагубите с ВН за годината продължава да е висока и се запазва същата в сравнение с предходната 2017-та година – отчитат от Регионалната здравна инспекция, въпреки че се наблюдава малък спад в сравнение с 2016-та година. Засилена е контролната дейност по издаваните болнични листи.

2019-12-04 / Анализ на пътната обстановка за деветмесечието на 2019-та по време на заседание на Областната комисия по безопасност на движението


Категория: Областна администрация Габрово

Областната комисия по безопасност на движението проведе редовно заседание под председателството на Заместник областният управител Мария Пенева, по време на което беше дискутирано състоянието на пътнотранспортната обстановка на територията на област Габрово. Акцент беше поставен върху настъпилия зимен период и очакваните влошени метеорологични условия. Пенева отправи апел към представителите на общинските администрации да бъде обърнато особено внимание на тротоарите, пространствата около обществените сгради, да се напомнят ако е необходимо още веднъж задълженията на собствениците на магазини и жилищни сгради. През празничния месец да бъде засилен контролът и върху такситата, поиска още председателят на Комисията Мария Пенева. Като сериозен проблем членовете поставиха неспазването на правилата за движение по пътищата от по-малките велосипедисти. Беседите в училище са непрекъснати, но е необходимо да се обърне още повече внимание особено на децата, които до 12 – годишна възраст нямат право да карат по пътното платно. Отговорността е обща и родителите трябва непрестанно с личен пример и разговори да напомнят за безопасността на движение по пътищата. – считат членовете на комисията.


По време на заседанието бяха отчетени и предприетите мерки по изпълнение на стратегиите на общините за подобряване безопасността по пътищата. Анализът на сектор „Пътна полиция“ показва леко намаляване броя на регистрираните пътно-транспортни произшествия за изминалите девет месеца от 2019 г. – 421 за област Габрово, в сравнение с 504 за 2018-та година. 351 само с материални щети и 70 тежки ПТП, като в резултат на същите са загинали 3 и са ранени 77 души.


От регистрираните 421 ПТП, 122 са по пътища от републиканска пътна мрежа /РПМ/ Двадесет и четири от ПТП настъпили по пътищата на РПМ са с тежки последици, при които е загинал 1 и са ранени 26. За същия период на 2018 г. от регистрираните 504 - 155 ПТП са по пътища от РПМ, като 17 са тежки ПТП с 5 загинали и 23 ранени. Тридесет и осем пътнотранспортни произшествия са настъпили по пътища трети клас от РПМ на територията на област Габрово.


По пътища от общинска пътна мрежа през деветте месеца са регистрирани 23 ПТП с материални щети и 5 тежки ПТП с пострадали лица – 6 ранени: двама велосипедисти от тях едно дете, един мотоциклетист, двама водачи на автомобили и един пътник в тях.


Продължават да се изпълняват мерките за създаване на обстановка на безопасност в движението – поддържане и рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова безопасна транспортна инфраструктура от страна на общините; контролни, превантивни и образователни мероприятия.

2019-11-22 / 150 години от създаването на Благотворително дружество „Майчина грижа


Категория: Областна администрация Габрово

„Събрали сме се да творим добро“ – под това мото премина тържественото честване на 150 години от създаването на Благотворително дружество „Майчина грижа“. Събитието се състоя в Деня на християнското семейство 21 ноември и събра своите дългогодишни членове, партньори, приятели и съмишленици. Областният управител Невена Петкова отправи поздрав към председателя на Дружеството г-жа Ганка Шиварова и всички дами от „Майчина грижа“ и им пожела здраве и още повече съмишленици за нови каузи. В своето приветствие Невена Петкова каза още: “За мен е изключително символно, че 150 – годишнината на Женското благотворително дружество „Майчина грижа“ съвпада имено с Въведението на Богородица в Храма, където започва нейното посвещение и служба на Бога. Поглеждайки назад от дистанцията на времето не може да не се впечатлим от далновидността, целеустремеността и желанието на първосъздателите на организацията да служат на обществото. Християнска ценност, която трябва да е пътеводител във всяко наше начинание. Многобройни са примерите в изпълнение на Вашата мисия, пред които трябва да се преклоним. Вярвам че и занапред хуманната Ви дейност ще гради устои и ще подсилва корена на добротата. Искрено се надявам, че има достатъчно млади габровци, на които да предавате Вашия натрупан опит, да разпалвате силно желанието у всеки за взаимопомощ, състрадателност и човеколюбие. Благотворителността винаги е била висша човешка добродетел, белег за духовна извисеност и истинско благородство. Тя е присъща само на онези, които имат сетива да „видят“ и усетят с душите си проблемите на някой, който се нуждае от подкрепа. Затова днес Ви казвам моето голямо благодаря на всички Вас, които сте избрали за своя мисия Женското благотворително дружество „Майчина грижа“. Имайте сила на духа и споделени успехи!“


В тържествената вечер беше представена изложба „Събрали сме се да творим добро“, подготвена от Държавен архив – Габрово, която провокира посетителите към размисли за смисъла на добротворството, ценностите, общността… Участниците в ученическия конкурс „Жената, майката и даряването на добро“ бяха официално наградени от председателя на Благотворително дружество „Майчина грижа“. Всички гости получиха скъп дар от своите домакини – юбилеен каталог посветен на 150 – годишнината на Дружеството като „послание от родените вчера към тези, които ще се родят утре.“

2019-11-20 / Областния координационен център и екипите за обхват


Категория: Областна администрация Габрово

Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование бяха акцентът на вчерашната съвместна работна среща на Областния координационен център и екипите за обхват, създадени по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст – съобщи старши експертът от Областната администрация Михаела Стоянова. Срещата се организира и в изпълнение на Националната програма „Заедно за всяко дете“ и на нея присъстваха членове на екипите за обхват от училищата и детските градини в общини Габрово, Дряново и Трявна. За Община Севлиево е предвидена отделна среща на 21 ноември. В област Габрово са определени общо 50 екипа за обхват. От представения на срещата доклад за реализираните дейности по Механизма става ясно, че oт началото на учебната година до сега са предприeти мерки за обхващане на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са записани в детска градина или в първи клас, както и децата и учениците, посещавали училище или детска градина през предходната учебна година, но не са записани през учебната 2019/2020 година. За този период екипите за обхват са посетили на адрес 480 деца и ученици. Установено е, че в по-голямата част необхванати деца и ученици са извън страната. 15 от тях, които са се завърнали от чужбина, са записани и посещават училище или детска градина. В други 5 случая са въведени мерки за съвместна работа на училища/ДГ с други институции по Механизма, включително социална услуга или консултиране на семействата с цел прибиране и задържане в училище. Присъстващите в залата се насладиха на музикални изпълнения на деца от ДГ „Младост“ и ученици от ОУ „Иван Вазов“ – Габрово, където активно се използва интереса на децата към музиката като начин за тяхното задържане в образователната система.

2019-11-19 / Премиерът Бойко Борисов: Във възторг съм от строителството на Обхода на Габрово. Хубаво е българите да видят какъв уникален строеж е


Категория: Областна администрация Габрово

Премиерът Бойко Борисов инспектира строителните дейности на обходния път на град Габрово, който ще бъде готов до края на годината. „Преди пет месеца това беше кал. Поне 5-6 километра е пробита планината и е поставен асфалт“, отбеляза премиерът Борисов по време на огледа. Той изтъкна, че пътят е стратегически, тъй като е част от Трансевропейския коридор № 9


По време на огледа с министър-председателя бе вицепремиерът Томислав Дончев. Той посочи, че двете най-сложни съоръжения от изграждащото се трасе са голямата естакада над p. Синкевица и 540-метровият тунел.


Премиерът Борисов припомни, че през май т.г. работниците взривяваха тунела, а днес - осветлението вече е монтирано и се поставя асфалт. Изключително ценно е, че придобитият от строителните екипи опит по време на изграждането на Обходния път на Габрово, който е със сложни съоръжения във високопланински район, ще може да се ползва и при други обекти.


„Българските граждани имат нужда да карат по хубави пътища. Това е прекрасно за икономиката, индустрията“, посочи министър-председателят Бойко Борисов. Той се спря и на напредъка на други важни инфраструктурни проекти у нас като автомагистралите „Хемус“, „Струма“ и ключови обходни пътища. „Прекрасни строежи, хората не спират да работят“, обобщи Борисов.


Мащабният проект по обходния път на Габрово, водещ към бъдещия тунел под Шипка, е разделен на 5 етапа и се изпълнява в две фази.


В изпълнение е първата фаза, която включва строителството на 4 участъка от обекта и етапна връзка с обща дължина 23,25 км, както и изработването на разширен идеен проект за тунела под връх Шипка (3,22 км).


Втората фаза обхваща строителството на петия участък от път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово“, включително и на тунела под Шипка. Общата дължина е 10,553 км. От тях новото строителство е 7,633 км (включително 3,2 км тунел под връх Шипка) и рехабилитация на 2,92 км. Общата дължина на двете фази е почти 34 км.


Досега 95 % от строителните дейности по първата фаза са изпълнени. Мостът, който е част от обходния път за Габрово, е завършен на ниво конструкция и в момента се изпълняват довършителни работи - поставяне на тротоарни конзоли и парапет.


Този мост е най-голямото стоманобетоново съоръжение в страната - с дължина 640 м и отвор 160 м. Построен е по метода „конзолно бетониране“, който предвижда изграждането на мостове с най-големите отвори. Това е третият такъв мост у нас след виадукта на 48-и км на АМ „Хемус“ и виадукта на пътя Подкова – Маказа.


На финалната права е работата по тунела с дължина 540 м, където вече е завършен монтажът на противопожарния водопровод и изграждането на колекторната система за опасни и запалими течности. Работи се по осветлението и предстои полагане на асфалт по трасето.


Стойността на проекта за обходния път на Габрово е 93 милиона лева, от които до момента са разплатени 73 милиона лева.

2019-11-19 / Проект GPP-STREAM разработва инструментариум за внедряване на зелени обществени поръчки


Категория: Областна администрация Габрово

Проект GPP-STREAM е част от програма „Интеррег Европа“ 2014-2020, която цели да помогне на регионални и местни органи от Европейския Съюз да развиват и усъвършенстват своите политики. Проектът е насочен към публичните власти и обществени органи в пет държави участнички, които имат обща цел, а именно: да насърчават и популяризират еко-иновации, енергийна ефективност и устойчиво развитие, чрез внедряване на зелени обществени поръчки (ЗеОП) в политиките на всеки един участващ регион.


Третото международно обучение по проекта се състоя в град Сибиу, Румъния от 11ти до 13ти Септември 2019 г. Организатор на събитието беше Румънското министерство на околната среда, а конференцията стана повод за среща не само на всички партньори, но и на местни и международни заинтересовани лица. Всички участници се запознаха с моментното състояние на политиките за ЗеОП в Румъния, закона за ЗеОП както и с няколко добри практики на местно ниво. Испанската асоциация на общини от региона на Рибера Алта (МANRA), която е и партньор по проекта, представи наръчника с добри практики, разработен с участието на всички партньори от консорциума. Пълният доклад е достъпен на уебсайта на проекта:


www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf


Проект GPP-STREAM взе участие в най-големия Европейски форум за политика и инициативи в сферата на ЗеОП, а именно Compraverde Buygreen, който се проведе на 17ти и 18ти Октомври 2019 г. В рамките на форума, партньорите по проекта взеха участие в отворена дискусия, разделена на две теми:  • Изграждане и повишаване капацитета на служителите в сферата на публичната администрация: ролята на Европейските фондове и инициативи за формиране на екологични знания и умения.

  • Внедряване на екологичен критерии в публичните разходи с цел по-мащабно разгръщане на ЗеОП в секторните политики.


Ключова характеристика на проект GPP-STREAM, която е в процес на разработка е инструментариумът за подпомагане внедряването на ЗеОП, насочен към бенефициенти на Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и към целевите групи на регионалните стратегии за развитие.


Инструментариумът ще има за цел да очертае Европейската законова рамка за прилагане и изпълнение на ЗеОП и ще очертае основните моменти в двете ръководства: „Купувайте екологосъобразно“ и „Обществените поръчки в помощ на кръговата икономика“, разработени от ЕК и представляващи полезни информационни ресурси, както за възлагащите органи, така и за икономическите оператори. Други основни точки, част от инструментариумът, ще бъдат критериите за ЗеОП, казуси за влиянието на ЗеОП върху Европейските фондове, както и контролни списъци приложими на всеки един етап от процедурата за изпълнение на ЗеОП.


Според инструментариумът, критериите за ЗеОП са създадени за да улеснят включването на екологосъобразни критерии в договорите за обществени поръчки. Общоприетите Европейски критерии се опитват да постигнат баланс между опазване на околната среда, икономическите цели и пазара на предлагане, но възложителите могат да използват критерии съобразени с конкретната ситуация, със заложените цели в местни програми и стратегии, както и изисквания, които включват всички или само определени характеристики в техните решения за обществени поръчки.


Възложителят, на обществена поръчка, ще бъде въведен стъпка по стъпка в процедурата по създаване на ЗеОП, като инструментариумът отличава най-важния етап – планиране и подчертава възможните места за грешки и начини за тяхното избягване. За да се докаже съответствие със ЗеОП, партньорите по проекта предлагат употребата на контролен лист на всеки етап от процедурата по възлагане на обществена поръчка: подготовка и планиране, подбор, възлагане, изпълнение и избягване конфликт на интереси.


В проекта участва община Габрово, а Областна администрация се идентифицира като заинтересована страна, тъй като е възложител в различни сфери и може да допринесе за развитието на общината и за постигане на заложените цели – подобряване на управлението, изпълнението и мониторинга на инструментариума, интегриращ екологичен подход за обществените поръчки и повишаване на еко-иновациите.


Очаква се, финалната версия на инструментариума по ЗеОП скоро да бъде достъпна на сайта на проекта в секцията „Библиотека“ /https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/library/. От сайта на проекта може да се абонирате за бюлетин, от който да се информирате за напредъка на проекта, предлагани продукти и предстоящи събития.

2019-11-14 / 10 години „Инвазивна кардиология“ в МБАЛ „Тота Венкова“ – Габрово


Категория: Областна администрация Габрово

10 години от създаването си отбеляза днес отделението по „Инвазивна кардиология“ в МБАЛ „Тота Венкова“ – Габрово. На тържеството присъстваха областният управител Невена Петкова, кметът на община Габрово Таня Христова, д-р Минко Михов, член на Съвета на директорите, проф. д-р Хендрикс, д-р Етиен Фонтейн, началникът на отделението д-р Мирослав Стоянов, кардиолози, медицински сестри, гости. Болничната библиотека беше тясна да побере всички дошли да засвидетелстват своето уважение към онези, които вече 10 години спасяват животи. В своето емоционално изказване д-р Нели Савчева подчерта ролята на д-р Божидар Паралчев, чиято е идеята за създаването на Инвазивна кардиология в Габрово и която обединява усилията на клиника O.L.V., клуб "Приятели на Белгия", фондация "Марсел де Бископ" и разбира се габровската многопрофилна болница. Изключително важно сътрудничеството с клиника O.L.V, което продължава вече 10 години – счита д-р Савчева, която сподели, че високото ниво, което се поддържа в инвазивната кардиология в МБАЛ „Тота Венкова“ се дължи именно на това – устойчиво партньорство, новостите, които са предоставили от O.L.V – клиника и непрекъснатите обучения. Вече шест от кардиолозите, включително и двама от по-младите им колеги са преминали обучения в белгийската клиника. „Инвазивната кардиология като всичко, което се случва в едно реномирано болнично заведение е колективна работа. Инвазивните кардиолози не могат без останалите кардиолози и аз се радвам, че тук се работи в екип.“ – каза още директорът на болницата в Габрово. Тя благодари на всички свои колеги, които през годините са работили в отделението, на проф. Хендрикс, който от самото начало оказва съдействие, на д-р Етиен Фонтейн, който е в основата на това партньорство, на кардиолози, медицински сестри, на началника на отделението д-р Мирослав Стоянов, който въпреки трудностите през тези години не се е отказал, на сестрите от инвазивната кардиология в O.L.V, които винаги са били отзивчиви. Кратко филмче показа 10 – годишната история в снимки, а в презентация сестрите от отделението представиха интересни моменти от работата на инвазивната кардиология през годините до днес. Емоционалното тържество завърши с подарък за всеки, свързал живота или работата си с отделението.

2019-11-11 / Невена Петкова, областен управител: "Не забравяйте и не пренебрегвайте очакванията на онези, които вярват в развитието на съвременно Габрово."


Категория: Областна администрация Габрово

Избраният на първи тур кмет на община Габрово Таня Христова днес официално встъпи в длъжност. Заедно с нея, кметовете на кметствата Поповци и Яворец и общинските съветници положиха клетва на свиканата от областния управител Невена Петкова първа сесия на Общински съвет – Габрово.


В своето обръщение областният управител каза:


„Уважаеми народни представители, представители на духовенството, госпожи и господа,


За мен е чест, че днес в мое присъствие ще положите своята клетва и съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация ще поемете управлението на община Габрово.


Уважаема госпожо Христова, от името на институцията, която представлявам и лично от свое име Ви поднасям официално поздравления за резултата от проведените избори. А той е красноречив и ясно показва едно – доверие към Вас и политиките, провеждани в община Габрово, признание за качествата ви на достойна личност и авторитетен ръководител.


Уважаеми избраници,


Предстои да положите клетва в името на Република България, да спазвате Конституцията и законите на страната, да се ръководите от интересите на гражданите и да работите за тяхното благоденствие. Помнете я! Тя ви задължава де сте отговорни към избора на хората, защото всеки един от вас, без значение от политическата му принадлежност, носи избора на някой, който е повярвал в него. Не забравяйте и не пренебрегвайте очакванията на онези, които вярват в развитието на съвременно Габрово.


Работете заедно за още перспективи пред младите габровци, които обичат своя град и искат да се развиват и живеят тук. Бъдете по – често сред тях, вслушвайте се в тях, защото те са верният коректив. Работете и с онези, които предоставят и създават работни места. Работете за бъдещето на Габрово.


Като част от този град и като представляващ институцията областен управител, мога да заявя, че в мое лице имате партньор, ангажиран с проблемите и радостите, които ви вълнуват. Разчитам на опита, но и на новаторството ви, на професионализма и отдадеността на местната власт в работата й за добруването на хората от община Габрово. От своя страна аз ще продължа да работя безпристрастно, спазвайки буквата на закона.


Минути преди да положите клетва ще ви призова да не забравяте и че „Съединението прави силата“. Вярвайте, че само заедно може да постигате повече набелязани цели. Не е лесно, защото често това налага първо да обърнем внимание към себе си, да преодолеем себе си, но направим ли го ще започнем да гледаме в една посока. А тя за всички вярвам е една – и това е живият град, който носи своята идентичност и се гордее със своите постижения. Ние сме една общност и сме отговорни за онова, което се случва около нас. Но преди всичко трябва да бъдем отговорни към себе си, за да може да очакваме същото и от хората около нас. Нека бъдем внимателни в мислите си и нека спазваме хигиена на общуване. Говорете, когато имате какво да кажете, когато думите ви чертаят пътища за нови хоризонти или пък са градивна критика. Вярвам, че тук ще се вземат мъдри и целесъобразни решения. Ще работите неуморно и отдадено, с любов към Габрово, с постоянство и старание за по-добър и качествен начин на живот.


Бъдете здрави, постигайте успехи и резултати, които да удовлетворяват ако не всички, то поне по - голямата част от жителите на Габрово. На добър час през новия мандат 2019 – 2023 г.“


В края на първото редовно заседание Климент Кунев беше избран за Председател на Общински съвет – Габрово.

2019-11-08 / Невена Петкова, областен управител: Със средства от държавата ще бъде възстановен мостът при Дряновския манастир


Категория: Областна администрация Габрово

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет ще отпусне средства за ремонт на разрушения мост при Дряновски манастир, информира областният управител Невена Петкова.


Мостът, който свързва манастира с пещерата Бачо Киро и е важен за туризма в региона, беше разрушен при проливните дъждове през юни тази година.


„Потърсихме помощ от страна на държавата, която чрез Междуведомствената комисия пое ангажимент да осигури необходимото целево финансиране. Очаква се в сряда на заседание на Министерски съвет да бъде взето решение за отпускане на средства в размер на 276