Вход за потребители              

2019-10-21 / Процедура за подбор на персонал по Проект ...


Категория: Община Троян


 


В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0038-C02 за реализиране на проект „Патронажна грижа в Община Троян“, Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ от приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.


 


Община Троян обявява процедура за подбор на персонал


по Проект „Патронажна грижа в Община Троян“


 


В изпълнение на Дейност 1 от проекта: „Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на територията на Община Троян“, Община Троян провежда подбор по документи и събеседване за следните длъжности:1. Координатор услуги на пълно работно време 8 ч.Минимални изисквания за заемане на длъжността:


Минимална образователна степен: професионален бакалавър


Професионално направление: Здравни грижи, Социални дейности.


Професионална квалификация:  медицинска сестра, социален работник.


Професионален опит: минимум 1 година опит в сферата на изброените направления.


Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност Microsoft Office, Internet.


Специфични изисквания за заемане на длъжността: • умения за самостоятелна работа и работа в екип;

 • добри комуникативни умения;

 • познания, умения, мотивация и опит в работа с възрастни хора и лица с увреждания;

 • умения за работа и взаимодействие с различни институции.


Основни задължения: • изготвя и организира изпълнението на графика за домашни посещения на персонала, изпълняващ услугата „патронажна грижа“;

 • отговаря за осигуряване координация при ползване на транспортното средство;

 • отговаря по телефона или в офиса на въпроси от потребители и техните близки, свързани с реализиране на услугата „патронажна грижа“, както и на кандидат-потребители за разясняване на условията за кандидатстване в проекта;

 • води необходимата документация и отчетност;

 • оказва техническа помощ на изпълнителите на услуги при изготвяне на месечните отчетни форми;

 • следи за стриктното изпълнение на планираните дейности и при необходимост прави корекции в графика на специалистите, с оглед удовлетворяване в максимална степен нуждите на включените в проекта потребители;

 • изпълнява всички възложени му от ръководителя на проекта задачи, съобразно своята компетентност. 


2. Шофьор на пълно работно време 8 ч.Минимални изисквания за заемане на длъжността:


Минимална образователна степен: средно образование.


Професионален опит: не се изисква.


Допълнителна квалификация: правоспособност за управление на МПС, кат. „В“.


Специфични изисквания за заемане на длъжността: • организационни и комуникативни умения;

 • умения, мотивация и опит в работа с възрастни хора и лица с увреждания.


Основни задължения: • ежедневно транспортиране изпълнителите на здравно-социални услуги до домовете на нуждаещите се лица по график;

 • осъществяване помощ при пренасяне на медицински консумативи, помощни средства и санитарни материали необходими на персонала на услугите в проекта;

 • транспортиране екипа за организация и управление на проекта при осъществяване на вътрешен мониторинг на услугата „патронажна грижа“;

 • изпълнява и други задачи, съобразно възможностите и компетенциите си, възникнали в изпълнение на дейностите и възложени от екипа за организация и управление на проекта. 


3. Медицински специалисти (медицински сестри) за 6 щата на пълно работно време (8 ч.) или на непълно работно време (4 ч.), по втори трудов договор.Минимални изисквания за заемане на длъжността:


Образователна степен: специалист


Професионално направление: Здравни грижи


Професионална квалификация: медицинска сестра


Професионален опит: минимум 1 година по специалността


Допълнителна квалификация: не се изисква


Специфични изисквания за заемане на длъжността: • организационни и комуникативни умения;

 • умения за общуване с лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване;

 • хуманно отношение, търпение и съпричастност към проблемите на потребителите;

 • мотивация и опит в работа с възрастни хора и лица с увреждания.


* Предимство при подбора е наличие на компютърна грамотност Microsoft Office, Internet.


Основни задължения:


Предоставяне на мобилни здравни услуги на потребителите в проект „Патронажна грижа в Община Троян“, съгласно разработена от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на услугата патронажна грижа“, включващи: • събиране и предоставяне на здравна информация на потребителите;

 • предоставяне на квалифицирани медицински услуги, извън обхвата на финансираните от НЗОК, съобразени с индивидуалните потребности на потребителите, включени в проекта;

 • осъществяване на профилактика и консултиране на потребителите за социално-значимите заболявания и рисковите фактори, които ги обуславят;

 • придружаване на потребителите до здравни услуги, осъществяване и поддържане контакти с лечебни и здравни заведения оказващи им помощ;

 • извършване на манипулации, назначени от лекар или под контрол от лекар, които могат да бъдат осъществени в домашни условия;

 • измерване и проследяване на витални показатели;

 • водене и съхраняване на документация, съпътстваща услугата „патронажна грижа“;

 • отчитане на дейността си ежемесечно по регламентирания начин;

 • участие в предвидените в проекта обучения за повишаване на квалификацията и в супервизии за преодоляване на професионалното „прегаряне“;

 • извършване и на други задачи в рамките на своите компетенции за постигане целите на проекта. 


4. Рехабилитатор на пълно работно време (8 ч.) или на непълно работно време (4 ч.), по втори трудов договор.Минимални изисквания за заемане на длъжността:


Образователна степен: професионален бакалавър


Професионално направление: Здравни грижи


Професионална квалификация: рехабилитатор


Професионален опит: минимум 1 година по специалността


Допълнителна квалификация: не се изисква


Специфични изисквания за заемане на длъжността: • организационни и комуникативни умения;

 • умения за общуване с лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване;

 • мотивация и опит в работа с възрастни хора и лица с увреждания.


* Предимство при подбора е наличие на компютърна грамотност Microsoft Office, Internet.


Основни задължения: • провеждане на медицинска рехабилитация и лечебна физкултура, насочена към възстановяване двигателните функции на потребителите, съобразно индивидуалните им  потребности след назначаване от физиотерапевт;

 • извършване на масажи, процедури и манипулации при индивидуална работа с лицата по график;

 • извършване на посещения в дома на кандидат-потребители и участие в индивидуалната оценка на потребности, в частта „необходимост от рехабилитация“;

 • водене и съхраняване на документация, съгласно изискванията на Програмата;

 • отчитане на дейността си ежемесечно по регламентирания начин;

 • извършване и на други възникнали в хода на изпълнението на проекта здравни услуги, съобразно своята компетентност. 


5. Санитар за 8 щата на пълно работно време (8 ч.) или на непълно работно време (4 ч.), по втори трудов договор.


Минимални изисквания за заемане на длъжността:


Образователна степен: средно образование


Професионално направление: не се изисква


Професионална квалификация: не се изисква


Професионален опит: не се изисква


Допълнителна квалификация: не се изисква


Специфични изисквания за заемане на длъжността: • комуникативни умения;

 • мотивация и опит при работа с възрастни хора и лица с увреждания.


Основни задължения: • осъществяване на социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи: поддържане на лична хигиена, поддържане на хигиена в обитаваното жилище;

 • закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост

 • съдействие при приготвяне на храна и оказване на помощ при хранене;

 • извършване на административни услуги, заплащане на битови сметки

 • придружаване при разходка;

 • отчитане на извършената работата ежемесечно в съответния формуляр;

 • изпълняване на други дейности, които допринасят за реализиране целите на  проекта. 


6. Лекар-терапевт на непълно работно време 2 ч. дневно


Минимални изисквания за заемане на длъжността:


Образователна степен: Магистър


Професионално направление: Медицина


Професионална квалификация: лекар с една от следните специалности: „Вътрешни болести“, „Кардиология“, „Неврология“


Професионален опит: минимум 3 години стаж по специалността


Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност Microsoft Office, Internet.


Специфични изисквания за заемане на длъжността: • отлични комуникативни умения;

 • мотивация и опит при работа с възрастни хора със затруднения при самообслужването и лица с увреждания;

 • хуманно отношение, търпение и съпричастност към проблемите на потребителите;

 • умения за работа в екип и взаимодействие с различни институции.


Основни задължения: • оказване на съдействие и помощ при манипулации, извършвани от медицински специалист;

 • извършване на домашни посещения и прегледи на нуждаещите се хора с увреждания или възрастни със затруднения в самообслужването;

 • проследяване процеса на долекуване в домашни условия, след проведено стационарно лечение;

 • назначаване на медицински манипулации и/или медикаментозна терапия;

 • участие в изготвяне индивидуална оценка на потребности от здравни грижи на кандидат-потребители на услугата „патронажна грижа“;

 • отчитане на извършената работа ежемесечно, съгласно изискванията на проекта;

 • поддържане контакт с лекуващите лекари и общопрактикуващия лекар на потребителите, с оглед уточняване на плана за лечение и медикаментозната терапия на потребителите;

 • извършване на други медицински дейности извън обхвата на НЗОК, в рамките на своята  компетентност, които ще допринесат за подобряване здравословното състояние и качеството на живот на лицата, включени в проекта.


 


7. Лекар-физиотерапевт на непълно работно време 2ч. дневно


Минимални изисквания за заемане на длъжността:


Образователна степен: Магистър


Професионално направление: Медицина


Професионална квалификация: лекар със специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“


Професионален опит: минимум 3 години стаж по специалността


Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност Microsoft Office, Internet.


Специфични изисквания за заемане на длъжността: • отлични комуникативни умения;

 • мотивация и опит при работа с възрастни хора със затруднения при самообслужването и лица с увреждания;

 • хуманно отношение, търпение и съпричастност към проблемите на потребителите;

 • умения за работа в екип и взаимодействие с различни институции.


Основни задължения: • участие в оценката на потребности за част  от потребителите със затруднения в опорно-двигателния апарат;

 • извършване на домашни посещения и прегледи на нуждаещите се хора с увреждания или възрастни със затруднения в самообслужването;

 • диагностика и изготвяне на план за рехабилитация на потребителите;

 • проследяване изпълнението на плана от специалиста-рехабилитатор;

 • текущ контрол на лечебния ефект от проведената рехабилитация;

 • отчитане на извършената работа ежемесечно, съгласно изискванията на проекта;

 • извършване на други дейности и процедури извън обхвата на НЗОК, в рамките на своята  компетентност, които ще допринесат за подобряване физическото здраве, двигателната активност и качеството на живот на лицата, включени в проекта.


 


Пакет документи за кандидатстване: • Заявление по образец

 • Автобиография по образец

 • Копие от документ за завършено образование

 • Копие от документ за допълнителна квалификация (за длъжностите, за които се изисква)

 • Копие от трудова книжка или друг документ, доказващ професионален опит

 • Копие от документ за компютърна грамотност или копие от диплома с часове по информатика/информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква)

 • Декларация за обработка на лични данни по образец

 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец

 • Декларация по чл. 107 а, ал.1 от Кодекса на труда по образец

 • Копие от основен трудов договор (ако кандидатът желае да работи на втори трудов договор)


Образци на документите за кандидатстване могат да се изтеглят от сайта на община Троян www.troyan.bg, приложени под обявата за подбор на персонала по проекта.


Документите се подават лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по куриер в Център за административно обслужване в сградата на община Троян, или на адрес: 5600, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет.1.


Срок за кандидатстване от 21.10.2019 г. до 06.11.2019 г. включително.


Подборът ще се проведе в два етапа: по документи и чрез събеседване.


С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори за срок от 12 месеца, считано от 02.12.2019 г.


Допълнителна информация в офиса на проекта на адрес: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 102 или на тел.: 0878901853


 


инж. БИСТРА ЧОЛАКОВА
Вр. И. Д. Кмет на Община Троян

Съгласно решение № 1025/26.09.2019 г.


 

Проект BG05M9OP001-2.040-0038-C02 „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

2019-10-19 / Традиция, пречупена през модерен поглед и магията ...


Категория: Община Троян


 


Фолклорен танцов ансамбъл “Магия”, гр. Ловеч пренася в България посетителите на “Седмица на културното наследство” в Шарджа. 12-те танцьори и музиканти са част от делегацията, която водена от Националното изложение в Орешак и нейния управител Иван Чакъров, гостува в Обединените арбски емирства. Звуците на гайдата, в изпълнение на Филип Иванов и на кавал, в изпълнение на 9-годишния музикант и танцьор Преслав Стефанов, огласят сцената пред изложението на Националния институт по културно наследство в Шарджа. Танцьорите представят пред местната публика - северняшки, шопски, тракийски танц, както и хореографии с модерен прочит. Ансамбълът предизвиква интерес при всяка поява на сцената, както с хореографиите, така и с богатите народни носии.


Заедно с групата е и 25-годишната троянка Вергиния Борисова. “Хубава си моя горо”, “Катерино моме”, “Лудо младо”, “Ах, къде е моето либе” са част от песните, които носителката на две награди на Фестивала “Пирин фолк” изпълнява на сцената.Във втория ден, Иван Чакъров представи на председателя на Института по културно наследство концепцията на българската делегация, която в пет различни зони докосва сетивата на хората - с танц, музика, занаяти, демострации, традиционна кухня.


 


2019/oae-2019-1{/gallery}

2019-10-16 / Под патронажа на Д-р шейх Султан бин Мухаммад ...


Категория: Община Троян


 


На 15.10.2019 г. на официална церемония в емирство Шарджа, Обединени арабски емирства (ОАЕ), бе дадено начало на “Седмица на културното наследство”. Лично българският посланик в Обединените арабски емирства г-н Богдан Коларов, Генералният ни консул в Дубай Иван Йорданов, заместник-председателят на Института по културно наследство - Камис бин Салим ал Сувайди и много гости посетиха изложбената зала на Института по културно наследство, за да се запознаят с част от българската култура, изкуства, занаяти и традиции.


“Вярвам, че докосването до богатите културни традиции на България ще ви разкрият един нов прекрасен свят. Седмица на културното наследство на България ще бъде истински празник на сетивата. Нека заедно, обединени в многообразието, да създаваме чудеса, за да бъде светът около нас по-приказен”, сподели при откриването Иван Чакъров, управител на Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак и водач на делегацията в емирство Шарджа, поканена да представи страната ни.


Туристическият продукт на България ще бъде представен в рамките на дните от 15 до 20.10. Народни танци, музика и традиционна българска кухня ще са част от нещата, които ще спомогнат гостите на изложението да усетият духа на България.


В рамките само на няколко месеца, именно Националното изложение представя страната ни пред няколко милионна публика - първо в Китай (през месец април), а сега и в ОАЕ. Нека да припомним, че Община Троян и Националното изложение възродиха международните събития в изложбените зали в Орешак и в последните години бяха проведени няколко фестивала. Усилията, които Общината и Изложението полагат за повишаване интереса към страната ни и популяризиране на България и Троян вече дават резултати. Поканите за представяне на България на форуми като настоящия, са доказателство за добрата работа.


 


2019/sedmica-na-kulturnoto-nasledstvo-oae{/gallery}

2019-10-16 / Гласуване на избиратели с увреждане на опорно – ...


Категория: Община Троян

СЪОБЩЕНИЕ


 


Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Троян е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 07,00 до 20,00 ч. в деня на произвеждане на изборите.


Заявки за извозване на гласоподаватели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението могат да бъдат подавани в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1, както и на телефон 0670 6 80 41 и 0670 6 80 42 от 08,00 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден. В изборния ден от 07,00 ч. до 19,30 ч.


 


ОБЩИНА ТРОЯН

2019-10-15 / Планови прекъсвания на електрозахранването в ...


Категория: Община Троян

Уважаеми клиенти,ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14.10 – 18.10.2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.


В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. 


Област Ловеч


Община Троян


Дата/период    Времетраене   Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/


На 14.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 15.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 16.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 17.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 18.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Бели Осъм:  Козя Стена 40, 37, 38, 39, 45, 41, Мах. Църовска Помпа, Стоян Българенчето 357, 382, 346, 424, 358, 412, 344, 282, 312, 354, 353, 404, 355, 384, 276, 280, 274, 337, 340, 365, 359, 304, 406, 394, 366, 343, 332, 372, 350, 345, 326, 418, 298, 374, 306, 341, 422, 330, 338, 294, 362, 386, 356, 339, 320, 370, 342, 392, 348, 462, 302, 300, 360, 402, 396, 336, 335, 410, 310, 292, 296, 284, 351, 314, 316, 328, 347, 349, 272, 380, 278, 334, 361, 270, 398, 286


На 14.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 15.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 16.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 17.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 18.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Калейца:  Васил Ватев 86, 2, 74, 92, 90, 82, 79, 76, 14, 97, 84, 78, 138, 22, 12, 72, Местност Калейшко Ханче 72, Вила


На 14.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 15.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 16.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 17.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 18.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Орешак, Общ. Троян:  Атанас Хасъмски 3, 1, Балкан 8, 12, 18, 20, 39, 27, 34, 22, 13, 15, 32, 30, 25, 2, 6, 19, 29, 14, 26, 33, 10, 11, 35, 41, 43, 31, 36, 17, Вилна Зона Вила, Данчо Василешки 1, 5, Иван Павлов 128, 139, 165, 118, 129, 106, 94, 157, 122, 141, 126, 143, 104, 174, 169, 150, 115, 101, 91, 171, 93, 163, 102, 103, 127, 147, 144, 82б, 99, 123, 82, 162, 125, 173, 107, 86, 124, 168, 159, 96, 146, 155, 161, 109, 136, 164, 105, 130, 151, 156, 95, 112, 3, 121, 97, 138, 140, 134, 153, 152, 148, 142, Мах.Баба Стана Вила, Мах. Радоевското 2 Вила, Неофит Калчев 8, Първа 4, 5, 1, 7, 3, Трета 2, 30 Вила, Четвърта 8,  Вила


На 14.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 15.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 16.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 17.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  На 18.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Троян, Общ. Троян: Вежен 71 Къща-Пеньо, Кв.Балкан 9, Къща-Радка, Къща-Даниел, Къща-Минчо, Къща-Станислав, 19, Вила, Къща-Пенко, Къща-Бранимир, Къща-Христина, Къща-Цена, Къща-Анчо, Къща-Пенка, Къща-Данко, Къща-Банко, Къща-Георги, Помпена Станция, Къща-Цветомир, Къща-Борис, Къща-Маргарита, Къща-Вачо, Къща-Марияна, Къща -Иван, Къща-Недко, Строеж, Къща-Надка, Къща-Мария, Къща-Бойко, Къща -Георгица, Къща-Мичо, Къща-Ивелина, Къща-Илия, Къща-Милко, Къща-Стефана, Къща-Дона, Къща-Цветанка, Къща-Дочо, Къща-Пена, Къща-Начо, Тп83, Къща-Колю, Къща-Богомил, Къща-Павли, Къща-Мита, Къща-Красимира, Къща-Пенчо, Къща-Тодорина, Къща-Спаска, Къща-Иван, Къща-Боро, 21, Къща -Власи, Къща-Пламен, 22, Къща-Добринка, Къща-Власи


На 14.10.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./  На 15.10.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./  На 16.10.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./  На 17.10.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./  На 18.10.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Врабево:  Антон Иванов 2, 3, 5, 1, 4, Арх.Борис Боев 6, 5, 15, 3, 2, 4, 7, 20, 13, 12, 10, 17, 8, Вилна Зона, Георги Димитров 28, 41, 24, 46, 31, 42, 29, 43, 56, 19, 51, 48, 37, 21, 17, 47, 39, 36, 67, 53, 32, 49, 52, 35, 55, 27, 34, 25, 40, 54, 44, 23, 33, 26, 30, Девети Септември 28, 36, 30, 13, 14, 20, 26, 29, 15, 23, 9, 33, 21, 1, 10, 19, 17, 44, 25, 7, 41, 11, 34, 27, 8, 12, 16, 3, 2, 37, 18, 6, 38, 32, 35, 31, 4, 24, Ленин 7, 8, 1, 6, 3, 5, 9, Минко Генков 1, Минко Карата 53, 36, 51, Москва 7, 9, 5, 1, 2, 4, Нено Даракчиев 1, 3, Никола Й. Вапцаров 2, 3, 1, 4, 5, 7, Св.Св.Кирил И Методий 5, Стамен Радев 6, 5, 1, 8, 4, Стара Планина 3, 1, Христо Ботев 14, 21, 22, 20, 18, 27, 23, 19, 25, 16, Цар Калоян 18, 4, 8, 16, 12, 2, 1, 6, 3, 5, 14, 20, 10, Шипка 2, Юрий А.Гагарин 5, 3


На 14.10.2019 Г. /10:00 - 12:00 Ч./ - Калейца:  Анска 4, 21, 15, 19, 25, 17, 9, 5, 11, 13, 23, 3, 2, 1, Дамян Банчев 6, 9, 7, 4, 5, 2, 3, 15, 11, 1, 13, Дочо Чакъров 16, 4, 29, 17, 30, 3, 2, 1, 31, 8, 6, 12, 35, 21, 13, 41, 9, 11, 15, 20, 18, 19, 10, 27, 36, 23, 7, 28, 26, 34, Керимска 10, 12, 11, 1, 21, 31, 49, 3, 24, 6, 45, 14, 47, 15, 53, 28, 18, 16, 7, 20, 30, 2, 25, 23, 33, 26, 27, 17, 5, 19, 4, 29, 51, 8, 32, 9, Местност Калейшко Ханче 17, Христо Ботев 146, 174, 144, 154, 175, 159, 120, 193, 189, 148, 179, 176, 167, 162, 153, 166, 181, 131, 147, 197, 156, 158, 195, 161, 168, 180, 178, 185, 140, 160, 129, 150, 151, 155, 138, 137, 149, 130, 133, 165, 157, 118, 152, 191, 141, 145, 135, 142, 143, 163, 182, 132, 187, 170, 184, 171, 122, 183, 172, 134, 111, 136, 126


На 15.10.2019 Г. /09:45 - 12:00 Ч./ - Чифлик, Общ. Троян:  Вилна Зона 1, 37


На 15.10.2019 Г. /10:15 - 12:00 Ч./  На 18.10.2019 Г. /09:30 - 11:30 Ч./ - Троян, Общ. Троян:  Васил Левски 372, 287, 384, 291, 376, 360, 315, 295, 313, 382, 366, 333, 297, 362, 378, 329, 331, 354, 368, 335, 305, 348, 327, 285, 311, 352, 325, 301, 374, 344, 299, 380, 323, 307, 342, 309, 356, 358, 337, 293, 317, 370, 346, 321, 289, 350, 319, 283


На 15.10.2019 Г. /12:00 - 14:00 Ч./ - Ломец:  Александър Стамболийски


На 16.10.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч./ - Голяма Желязна:  Башов Рът


На 16.10.2019 Г. /10:30 - 12:30 Ч./ - Троян, Общ. Троян:  Мах.Дудевска 58


На 16.10.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ - Старо Село, Общ. Троян:  Софийска 137, 69, 22, 32, 1, 73, 12, 49, 35, 16, 10, 14, 38, 136, 33, 53, 65, 55, 20, 71, 30, 57, 28, 85, 59, 45, 11, 47, 34, 79, 13, 2, 83, 75, 8, 6, 4, 61, 87, 67, 91, 18, 39, 7, 63, 64, 43, 77, Централна 104, 134, 3, 144


На 17.10.2019 Г. /09:30 - 11:30 Ч./ - Троян, Общ. Троян:  Хан Аспарух 30, 23, 26, 16, 24, 28, 18, 22, 20, 14, 10, 12


На 18.10.2019 Г. /10:00 - 12:00 Ч.; 14:15 - 16:00 Ч./ - Троян, Общ. Троян:  Байкал 10, Балатон 1, 3, Васил Левски 27, Георги С.Раковски 87, 73, 75, 41, 27, 73, Димитър Икономов-Димитрика 3, 20, 27, 34, 29, 39, 41, 40, 22, 31, 26, 42, 14, 16, 36, 28, 32, 24, 30, 37, 1, 23, 35, 42, 43, 38, 18, 25, 12, 33, Захари Стоянов 8, 7, 5, 10, 16, 3, 6, 9, 3, 4, 14, 12, 12, 14, Опълченска 7, 20, 18, 7, 6, 3, 14, 1, 16, 8, 12, 22, Тодор Петков 1, 2, 4, Христо Гадевски 2


На 19.10.2019 Г. /09:15 - 13:30 Ч./  На 20.10.2019 Г. /09:15 - 13:30 Ч./ - Троян, Общ. Троян:  Крайречна 1, 5


 


Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.


 


За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

2019-10-14 / Обява за прием на документи от кандидат-потребители ...


Категория: Община Троян


 


ОБЯВА


за прием на документи от кандидат-потребители на услугата „Патронажна грижа“ в Община ТроянВ изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0038-C02 за реализиране на проект „Патронажна грижа в Община Троян“, Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ от приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.


Община Троян обявява процедура за прием


на заявления от кандидат-потребители на интегрирани почасови здравно социални услуги по Проект „Патронажна грижа в Община Троян“.


Патронажната грижа е индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности.


Целта на услугата е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора.


Проект „Патронажна грижа в Община Троян“ предвижда предоставяне на услуги по домовете на 104 лица с увреждания и възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване. На всички заявили участие в проекта кандидати ще се извърши индивидуална оценка на потребностите, подбор и включване в услуги до 2 часа на ден. Териториалният обхват на проекта включва всички населени места в Община Троян. Продължителността на услугите е до 12 месеца, считано от 01.12.2019 г.


Допустимо е ползване на краткосрочни здравни и социални услуги за лица след болнично лечение, нуждаещи се от медицинско наблюдение, здравни грижи и битово обслужване.


Съгласно т. 3 от решение № 1028/26.09.2019 г. на Общински съвет Троян,  ползвателите на услуги по Проект „Патронажна грижа в Община Троян“, договор за БФП BG05M9OP001-2.040-0038-С02, няма да заплащат такси.


Персоналът, който ще осъществява услугите, включва: медицински сестри, рехабилитатор, двама лекари - терапевт и физиотерапевт и санитари. Те ще бъдат транспортирани със закупен в рамките на проекта автомобил до дома на потребителите, по изготвен график от диспечер-координатор.


Основният пакет услуги, които ще се предоставят, са:


2019-10-13 / Честит Петковден!


Категория: Община Троян

Уважаеми троянци,
Скъпи приятели и гости на града,
Честит Петковден!
Приемете поздравите ми за Деня на Троян 14 октомври и за храмовия празник на църквата „Света Параскева Петка“!


Нека в навечерието на Петковден си пожелаем винаги да сме обединени около идеята за развитието на града и заедно да работим за неговия просперитет. Желая на Вас и семействата Ви здраве, енергия, благополучие и удовлетвореност! Нека Света Петка ни дава мъдрост и закриля нашите домове!


 


Инж. Бистра Чолакова
Вр. И.Д. Кмет на Община Троян

2019-10-11 / Променено работно време на отдел "Местни ...


Категория: Община Троян

Уважаеми съграждани,


На 18.10.2019 г. (петък) отдел „Местни приходи“ (на ул. „Г.С.Раковски” № 55) ще работи с граждани с променено работно време: от 08:00 до 15:00 часа, поради подмяна на сървърна техника и внедряване на нови електронни услуги и подготовка на системата за разплащане по електронен път.


Благодарим за разбирането и се извиняваме за причиненото неудобство!


Община Троян

2019-10-09 / Троян ще отбележи своя празник на 14 октомври – ...


Категория: Община Троян

На 14 октомври, Петковден, Троян ще отбележи своя празник. Програмата включва: • 9.00 часа Света Божествена литургия, Църква „Света Параскева Петка“;

 • 11.30 часа Тържествено издигане знамето на град Троян, Централен площад „Възраждане“;

 • 12.30 часа Откриване на изложба „Луксът на ХIХ век“, Музей на занаятите;

 • 16.00 часа Децата на Троян празнуват – забавни и спортни игри, пл. „Възраждане“ и Градинката пред ИКЦ;

 • 17.30 часа Концерт на ПОМДОМ с мажоретки – Троян, Централен площад „Възраждане“;

 • 18.00 часа Празничен концерт с участието на Тони Димитрова и група „Петте сезона“ Тържествена заря, Централен площад „Възраждане“.


2019-10-08 / СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ...


Категория: Община Троян

ОИК Троян обявява график за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии, както следва:


  • На 15.10.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Троян - секции от №113400001 до №113400012 включително.

 • На 16.10.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Троян - секции от №113400013 до №113400023 включително.

 • На 17.10.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Троян - секции от №113400024 до №113400045 включително.

 • На 18.10.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Троян - секции от №113400046 до №113400065 включително.

 • На 21.10.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Троян - секции от №113400066 до №113400079 включително.


Емил Цветанов

Председател на ОИК-Троян

2019-10-07 / Заповед № 1237 от 03.10.2019 г. ...


Категория: Община Троян


 


ЗАПОВЕД


1237 / 03.10.2019 г.


На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 3 от Протокол № 19/18.09.2019 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и заявление с входящ № ГА-13-60/19.07.2019 г. от Найден Георгиев и Пеша Цветанова от град Троян,


 


ОДОБРЯВАМ :
Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния план (ПУП - ПРЗ за ЧИРП) на поземлен имот с идентификатор 73198.517.169, попадащ в парцел І-33 в квартал 2 по регулационния план на махала „Калчевска“ на град Троян, като се обособява нов УПИ І-169 по имотни граници, отреден „За жилищно застрояване“, без промяна на уличната регулация, при обособена устройст-вена зона - Жм“ с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване - свободно.


Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.


Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.


 


ИНЖ. БИСТРА ЧОЛАКОВА


Вр. И. Д. Кмет на Община Троян
(съгласно реш. № 1025/26.09.2019 г.
на Общински съвет Троян)2019-10-07 / Планови прекъсвания на електрозахранването в ...


Категория: Община Троян

Уважаеми клиенти,ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 07 – 11 октомври се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.Дата/период    Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/


В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcIgrafIk-na-planIranI-remontI/.


ОБЛАСТ ЛОВЕЧ


Община Троян


Дата/период    Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/


На 07.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 08.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 09.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 10.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 11.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Бели Осъм: Козя Стена 40, 37, 38, 39, 45, 41, махала Църовска Помпа, Стоян Българенчето 357, 382, 346, 424, 358, 412, 344, 282, 312, 354, 353, 404, 355, 384, 276, 280, 274, 337, 340, 365, 359, 304, 406, 394, 366, 343, 332, 372, 350, 345, 326, 418, 298, 374, 306, 341, 422, 330, 338, 294, 362, 386, 356, 339, 320, 370, 342, 392, 348, 462, 302, 300, 360, 402, 396, 336, 335, 410, 310, 292, 296, 284, 351, 314, 316, 328, 347, 349, 272, 380, 278, 334, 361, 270, 398, 286


На 07.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 08.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 09.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 10.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 11.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Белиш: махала Маргатина Марин-Къща, Никола Панамски 1, 3, 5, 2, Пенчо Чавдаров 14, 12, 1, 8, 16, 5, 3, 20, Стара Планина 68, 118, 48, 63, 114, 90, 34, 96, 106, 18, 126, 24, 13, 81, 101, 97, 102, 16, 108, 66, 112, 57, 103, 93, 60, 88, 58, 2, 79, 20, 39, 6, 27, 41, 37, 33, 44, 70, 110, 107, 9, 51, 4, 1, 75, 29, 19, 85, 105, 116, 86, 43, 26, 45, 91, 47, 67, 8, 22, 52, 5, 14, 3, 30, 28, 17, 32, 12, 15, 122, 120, 21, 50, 49, 84, 55, 100, 7, 76, 36, 82, 71, Обор, 87, 40, 46, 62, 124, 104, 59, 74, 61, Тодор Радевски 3, 7, 5


На 07.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 08.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 09.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 10.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 11.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Троян, Общ. Троян: Вежен 71 къща -Пеньо, Кв. Балкан 9, къща -радка, къща -Даниел, къща -минчо, къща -Станислав, 19, вила, къща -Пенко, къща -Бранимир, къща -Христина, къща -Цена, къща -Анчо, къща -Пенка, къща -Данко, къща -Банко, къща -Георги, Помпена Станция, къща -Цветомир, къща -Борис, къща -маргарита, къща -вачо, къща -марияна, къща -Иван, къща -Недко, Строеж, къща -Надка, къща -мария, къща -Бойко, къща -Георгица, къща -мичо, къща -Ивелина, къща -Илия, къща -милко, къща -Стефана, къща -Дона, къща -Цветанка, къща -Дочо, къща -Пена, къща -Начо, Тп83, къща -Колю, къща -Богомил, къща -Павли, къща -мита, къща -Красимира, къща -Пенчо, къща -Тодорина, къща -Спаска, къща -Иван, къща -Боро, 21, къща -Власи, къща -Пламен, 22, къща -Добринка, къща -Власи


На 07.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 08.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 09.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 10.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 11.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Троян, Общ. Троян: Кв. Ливадето къща Петър, вила, 43, къща Пенко, къща , 5, 15, къща Христо, къща Минков, 6, къща Цветослав, къща Веселин, къща Иван, къща Цветан, Дараци, къща Найден, къща Мариана, къща Тончо, къща Васил, 17, махала Миревска къща , Помпена Станция, 2, 4


На 07.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 09.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 11.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Велчево, Общ. Априлци: Местн. Джокари къща Георги, 5, къща Тотю, къща Румяна, къща Пена, къща Марин, вила, къща Кольо, 7, къща Тотьо, къща Никола, къща Мичо, къща Иван


На 07.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 09.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 11.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Гумощник: махала Реката 37, 50, къща Иван, къща Мичо, 2 къща Тодор, къща Павел, Помпа, къща -Светлозар, къща -Невена, къща -Тодор, къща -милка, къща -Беньо, къща Мита, къща Генади, къща Ибрям, къща -Стоян, 10 вила, къща Божидар, къща Любка, къща Ганко, къща Динка, къща Марин, вила, къща Стойчо, къща Бригита, къща Минко, къща -Веселин, къща -Съба, къща Таня, къща -матей, къща , 10, къща Ганчо, къща -Николай, къща Марийка, къща -михо, къща -марко, къща Симеон, къща Нели, къща Радка, къща -райко, къща -Тота, къща Никола, къща Бонка, 136, къща Стефан, къща -Петко, 26, къща Зинови, къща Илия, къща Александър, къща -Димитър, къща -минко, къща Васил, къща Неда, къща Георги, къща Недялко, къща -марин, къща Станимир, 32, къща Матей, къща Петър, 40, къща -минчо, къща -митко, къща Петко, Цанко Влаховски 6


На 07.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 09.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 11.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Дебнево: махала Беров Мост


На 07.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 09.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 11.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Орешак, Общ. Троян: Балкан 8, 12, 18, 20, 39, 27, 34, 22, 13, 15, 32, 30, 25, 2, 6, 19, 29, 14, 26, 33, 10, 11, 35, 41, 43, 31, 36, 17, Данчо Василешки 1, 5, Иван Павлов 128, 139, 165, 118, 129, 106, 94, 157, 122, 141, 126, 143, 104, 174, 169, 150, 115, 101, 91, 171, 93, 163, 102, 103, 127, 147, 144, 82б, 99, 123, 82, 162, 125, 173, 107, 86, 124, 168, 159, 96, 146, 155, 161, 109, 136, 164, 105, 130, 151, 156, 95, 112, 3, 121, 97, 138, 140, 134, 153, 152, 148, 142, Неофит Калчев 8


На 07.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 08.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 09.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 10.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 11.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Врабево: Антон Иванов 2, 3, 5, 1, 4, Арх. Борис Боев 6, 5, 15, 3, 2, 4, 7, 20, 13, 12, 10, 17, 8, Вилна Зона, Георги Димитров 28, 41, 24, 46, 31, 42, 29, 43, 56, 19, 51, 48, 37, 21, 17, 47, 39, 36, 67, 53, 32, 49, 52, 35, 55, 27, 34, 25, 40, 54, 44, 23, 33, 26, 30, Девети Септември 28, 36, 30, 13, 14, 20, 26, 29, 15, 23, 9, 33, 21, 1, 10, 19, 17, 44, 25, 7, 41, 11, 34, 27, 8, 12, 16, 3, 2, 37, 18, 6, 38, 32, 35, 31, 4, 24, Ленин 7, 8, 1, 6, 3, 5, 9, Минко Генков 1, Минко Карата 53, 36, 51, Москва 7, 9, 5, 1, 2, 4, Нено Даракчиев 1, 3, Никола Й. Вапцаров 2, 3, 1, 4, 5, 7, Св. Св. Кирил и Методий 5, Стамен Радев 6, 5, 1, 8, 4, Стара Планина 3, 1, Христо Ботев 14, 21, 22, 20, 18, 27, 23, 19, 25, 16, Цар Калоян 18, 4, 8, 16, 12, 2, 1, 6, 3, 5, 14, 20, 10, Шипка 2, Юрий А. Гагарин 5, 3


На 07.10.2019 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Троян, Общ. Троян: Търнето 2 Слънце, 2, 2 Слянце


На 07.10.2019 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Троян, Общ. Троян: Балкан 21, 23, 19, 9, 1, Ген. Карцов 136, 143, 151, 246, 105, 115, 242, 236, 167, 224, 93, 226, 109, 141, 107, 218, 220, 111, 163, 99, 147, 145, 177, 117, 123, 248, 165, 149, 250а, 238, 153, 133, 103, 129, 139, 171, 216, 175, 244, 240, 222, 95, 113, 173, 157, 121, 127, 97, 125, 137, 135, 131, 101, 119, 214, 234, 93, 115, 212, 230, 226, 228, 194, 168, 122, 170, 182, 194а, 166, 172, 164, 162, 184, 192, 91, 202, 204, 93, 196, 89, 200, 198, 206, Кв. Балкан 19, Лъгът 1, 2, 3, 2, 1, 218, Болшевик/218/, 218, Болшевик /218/, 16 А, Бл. 16, 17, 16, 17, 16, 16 Общ, 5, 219, 217, - 5, 219, 5, 5 - Гараж, 4, 19, 10, 19, 19, 4, 19, 10, 11, 10, 15, 11, 8, 217, 9-Партера, 9, Бл. 9, 13, Бл. 13, 13, 14, 12, 12, 5, 32, 34, 1, 2, 7, 3, 9, Мизия 6 Зора, 24, 28, 16, 20, 11, 30, 22, 18, 12, 10, 8, 13, 26, 6, 14, Търнето 2 Слънце, 2, 2 Слянце


На 08.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 10.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Орешак, Общ. Троян: 13-та 5, 7, 9, 3, 15-та 8, 6, 16-та 3, 6, 5, 1, 4, 8, 2, 53707. 504. 148, Архимадрит Хаджи Макарий 2, 11, Балкан 8, 12, 18, 20, 39, 27, 34, 22, 13, 15, 32, 30, 25, 2, 6, 19, 29, 14, 26, 33, 10, 11, 35, 41, 43, 31, 36, 17, Данчо Василешки 1, 5, Данчо Василешки 7, 16, 2, 45, 28, 35а, 4, 25, 30, 31, 32, 14, 12, 44, 55а, 37, 39, 49, 15, 18, 13, 6, 55, 43, 24, 55б, 9, 35, 40, 33, 17, 59, 34, 19, 8, 29, 27, 47, 41, 51, 21, 11, 53, 48, 36, 26, Иван Лалев 1, Иван Павлов 128, 139, 165, 118, 129, 106, 94, 157, 122, 141, 126, 143, 104, 174, 169, 150, 115, 101, 91, 171, 93, 163, 102, 103, 127, 147, 144, 82б, 99, 123, 82, 162, 125, 173, 107, 86, 124, 168, 159, 96, 146, 155, 161, 109, 136, 164, 105, 130, 151, 156, 95, 112, 3, 121, 97, 138, 140, 134, 153, 152, 148, 142, Иван Павлов 54, 56, 68, Иван Полендаков 5, 15, 4, Неофит Калчев 8, Пенко Йотов 3, Стара Планина 52, 77, 88, 54, 49, 43, 79, 51, 87, 68, 65, 62, 82, 70, 80, 59, 55, 72, 56, 89, 50, 74, 57, 61, 83, 84, 78, 94, 75, 46, 81, 63, 90, 48, 76, 85, 92, 47, 96, Христо Ботев 6, 8, 17, 16, 11, 21, 19, 13, 4, Цочо Стоянов 2, 1, 10, 12, 7


На 08.10.2019 г. /09:45 - 12:00 ч./ - Троян, Общ. Троян: Кв. Балкан Помпена Станция, Македония 2, 46


На 08.10.2019 г. /10:00 - 12:00 ч./ - Троян, Общ. Троян: Вежен 61, 55, 54, 65, 49, 63, 62, 50, 38, 59, 60, 61, 46, 52, 56, 53, 48, 57, 36, 51, 58, Ген. Карцов 229, Грънчарска 2, 1, Лъкарица 2, Македония 56, 42, 47, 26, 36, 16, 40а, 25, 14, 45, 51, 28, 30, 24, 38, 37, 53, 34, 40, 39, 53б, 22, 35, 18, 55, 43, 33, 29, 27, 41, 44, 49, 32, 20, 31, 44, Пряспа 55, 52, Търнето 8 Аврора, 16, 8 Аврора, 22, 32, 30, 2 Аврора, 4, 28, 20, 26, 8


На 08.10.2019 г. /13:30 - 15:30 ч./ - Бели Осъм: Римски път 25, Стоян Българенчето 3, 11


На 08.10.2019 г. /13:30 - 15:30 ч./ - Троян, Общ. Троян: Ген. Карцов 508, 9, 502, 500, 377, 512, 514, 506, 510, махала Камен Мост къща Панайот, къща Мария, къща Найден, 46 къща Иван, къща Димитрина, къща Цветомир, къща Петко, къща Нана, къща Кольо, къща Васка, къща Красимир, 50 къща Невена, къща Бочо, къща Веселин, къща Минко, къща Величка, къща Петър, къща Стоян, къща Дочо, къща Драгна, къща Георги, къща Колю, 7, къща Елена, къща Йордан, 40, къща Василка, Тп10, 11 къща Минко, къща Николай, къща Цветослав


На 09.10.2019 г. /12:45 - 16:00 ч./ - Балабанско: Зона Вилите вила, махала Магунска къща -Петър, вила, къща -Лалю, къща -мария, къща -Гено, вила, къща -Кръстьо, къща -Пенка, къща -Кольо, къща -Банчо, къща -Иван, къща -мирослав, къща -Пена, къща -Ненко, къща -Цона, къща -Ангел, къща -мита, къща -Лалю, къща -Веселин, 852 къща -Тодорка, къща -Христо, къща -Симеон, къща -Павли, къща -Нено, къща -Никола, къща -Цочо, къща -Кино, къща -Владимир, къща -минко, къща -василка, къща -Елка, къща -валентин, къща -Борис, къща -Гечо, къща -Кръстина, 90 къща -Ценко, къща -радка, къща -Стефан, къща -Пламена, къща -Любка, къща -Найден, махала Мутевска къща -Павли, къща -мария, къща -Димитър, вила, 11, махала Факирска вила, 1, къща -Гълабина, къща -Илия, къща -Пена, къща -марин, къща -Атанас, къща -Лалю, къща -радка, вила, 2, къща -Христо, къща -Спас, къща -Иван, къща -Банчо, 50, къща -Колю, къща -Стою, къща -Гечо, къща -Цонка, къща -Данчо, къща -митко, къща -Никола, къща -Нада, 9, къща -Добромир, къща -Цанка, къща -Цочо, къща -минко, къща -васил, къща -радослава, Тп4, махала Шошковска къща Павлин, къща Красимир, къща Дочо, къща Невена, къща Иван, къща Минко, къща Васил, къща Минчо, вила, къща Пенчо, Местн. Габърска къща Иван, къща Пепа, къща Стелияна, къща Венелин, къща Вълко, къща Пенчо, Магазин, къща Ценета, къща Пенко, къща Цонка, къща Марийка, Каща Мария, къща Дамян, 72 ул. Габърска, къща Милена, къща Митко, къща Нено, къща Дилян, къща Гаца, къща Велика, къща Станимир, къща Стана, къща Илия, къща Дана, къща Тодора, къща Камен, къща Минко, къща Дочо, къща Елена, къща Мирослав, къща Димка, къща Цочо, къща Кальо, къща Петко, 103, къща Васил, къща Маргарита, къща Симеон, 5, 54 вила, къща Гечо, къща Любен, къща Райна, къща Тончо, къща Стою, къща Мария, къща Мара, къща Дона, Тп18, къща Стойчо, къща Нанко, къща Калю, къща Найден, къща Мадлена, Район Центъра къща -Тодор, къща -Дарина, къща -Стефчо, къща -минко, къща -радка, 84, къща -марин, 25, къща -тина, 2, къща -Боряна, къща -Илия, къща -Весела, 9, къща -Пенко, къща -михаил, къща -Христо, 88, къща -мария, къща -Боян, къща -Тота, 40, къща -васил, къща -Гергана, къща -Петър, 5, 1, 153 къща -Веселин, къща -Нешо, 92, къща -Дочо, къща -Недялко, къща -мита, 166 вила, къща -Атанас, 21, къща -Бонка, къща -Гина, къща -Иван, къща -митко, къща -Добромир, къща -Надка, къща -мариета, къща -милко, къща -Спас, къща -Тота, къща -Ненка, къща -Станка, къща -тихомир, къща -Стефан, 11, Работилница, къща -Генади, къща -Иванка, къща -Нено, къща -Найден, вила, къща -Георги, къща -Илиян, къща -Нанко, къща -Хросто, къща -маргарита, къща -Цонка, 95 вила, къща -Димчо, 52, 23, 28, вила, 22, къща -Илия


На 09.10.2019 г. /12:45 - 16:00 ч./ - Горно Трапе: Дочо Гадев 31, 21, 9, 20, 14, 5, 11, 33, 6, 27, 25, 36, 19, 17, 28, 29, 7, 2, 15, 32, 1, 24, 22, 4, 12, 34, 18, 23, махала Длъжковска Работилница, Мичо Димитров-Ганди 26, 19, 13, 15, 44, 29, 5, 34, 37, 35, 40, 38, 14, 22, 30, 32, 33, 9, 28, 20, 17, 48, 7, 56, 42, 21, 1, 10, 6, 47, 36, 24, 45, 16, 43, 12, 3, 27, 25, 23, 10, 7, 14, Мичо Райковски 21, 8, 8, 25, 20, 28, 21, 17, 22, 36, 10, 32, 40, 9, 13, 4, 30, 43, 29, 1, 42, 38, 23, 16, 12, 31, 27, 5, 35, 24, 6, 19, 44, 18, 3, 2, 26, 14, 34, 45, Стара Планина 28, 13, 26, 16, 5, 23, 22, 10, 18, 31, 32, 11, 14, 4, 6, 1, 24, 27, 25, 7, 29, 19, 15, 20, 12, 9, 17, 3, 2, 33, 21, 8


На 09.10.2019 г. /12:45 - 16:00 ч./ - Терзийско, Общ. Троян: Баба Тонка 7, 5, 2, 4, 9, 1, Балкан 6, Васил Левски 3, 1, Грънчар 2, 19, 3, 17, 16, 15, 1, 21, 13, 5, 14, Девети Септември 13, 84, 100, 98, 55, 49, 94, 80, 96, 88, 92, 53, 47, 57, 41, 59, 1, 90, 51, 78, 81, 84, 89, 70, 76, 143, 158, 55, 148, 117, 131, 135, 153, 111, 146, 178, 147, 116, 120, 87, 53, 89, 139, 132, 113, 105, 69, 118, 166, 57, 101, 91, 2, 168, 152, 180, 176, 99, 174, 125, 97, 154, 144, 172, 110, 150, 151, 137, 124, 164, 130, 81, 126, 149, 134, 123, 85, 156, 112, 59, 114, 115, 141, 93, 162, 95, 145, 122, 160, 83, 133, 142, 103, 19, 74, 44, 54, 68, 27, 21, 23, 46, 29, 72, 39, 56, 33, 50, 66, 25, 60, 48, 12, 36, 28, 218, 26, 34, 99, 76, 31, 40, 37, 5, 62, 24, 32, 52, 91, 17, 7, 35, 30, Дядо Герасим 11, 20, 4, 2, 7, 16, 23, 9, 14, 12, 6, 13, Дядо Стайко 7, 30, 9, 4, 12, 32, 26, 22, 14, 6, 20, 11, 10, 18, 24, 8, 2, Захари Стоянов 20, 57, 34, 1, 49, 7, 5, 31, 16, 55, 27, 29, 41, 3, 37, 9, 32, 11, 10, 14, 53, 17, 25, 15, 22, 47, 35, 33, 39, 8, 13, 24, 45, 28, 51, 36, 43, 62, 54, 61, 64, 56, 67, 69, 68, 66, Тп6, 58, 86, 74, 73, 48, 72, 42, 44, 24, 70, 47, 42, Иван Вазов 28, 4, 5, 32, 18, 9, 2, 14, 7, 10, 8, 1, 12, 30, 36, 34, 24, 26, 16, 3, Иван Дочев Дочковски 8, 14, 4, 1, 2, Изгрев 14, 3, 2, 5, 11, 13, 9, Караулна Четворка 6, 4, 7, 1, 9, 5, 15, 2, 8, 3, 13, Кирил и Методий 27, 13, 15, 14, 12, 18, 23, 9, 19, 20, 22, 21, 11, 8, 17, 30, 43, 26, 57, 29, 37, 33, 35, 55, 45, 53, Ковачовец 49, 47, 29, 35, 39, 14, 17, 41, 27, 33, 45, 19, 25, 13, 15, 1, Коман 6, 3, 1, 8, 7, 4, Местн. Коман 4, 3, Овчарник, 1, 5, 2, местност Пъпровци, Найден Минков Стоевски 41, 73, 95, 1, 30, 93, 57, 53, 32, 55, 20, 6, 24, 65, 71, 17, 31, 61, 51, 91, 28, 75, 2, 67, 4, 59, 14, 25, 16, 26, 63, 19, 39, 37, 43, 40, 18, 5, Никола Даскалов 1, 1а, Първомайска 1, 2, Стойко Л. Донковски 14, 12, 2, 8, 18, 1, 9, 16, 10, 4, 5, 6, Стойко Хр. Дулевски 5, 13, 17, 3, 9, 8, 11, 1, 22, 20, 21, 24, 14, Терзийска 7, 2, 13, 12, 20, 17, 22, 11, 5, 26, 24, 3, 4, 1, 14, 15, 38, Хаджи Димитър 1, 2, 4, Христо Ботев 12, 18, 28, 5, 22, 30, 6, 14, 10, 32, 2, 1, 8, 1, 38, 56, 25, 32, 36, 60, 11, 48, 52, 44, 2, 34, 40, 30, 9, 42, 50, 46, 15, 7, 21, 58, 13, 5, 27, 3, 28, 23, Цвятко Цвятковски 3, 1, 27


На 09.10.2019 г. /12:45 - 16:00 ч./ - Троян, Общ. Троян: махала Длъжковска вила, къща Камен, къща Мирослав, къща Тодор, вила, къща Виктор, къща Цонка, къща Тончо, къща Георги, Тп17, къща Рада, къща Антоанета, къща Нас. Дули, къща Милчо, къща Васил, къща Светлана, къща Ана, къща Симеон, къща Краю, къща Хриситина, къща Марин, къща Божидар, къща Петко, къща Дочо, къща Йордан, къща Минко, къща Найден, къща Надка, къща Христо, къща Петър, къща Дочко, къща Банчо, Свинеферма, къща Детелина, 78, къща Веса, къща Диляна, къща Мария, къща Цона, къща Митко, 65, 54, местност Алдишки Рът


На 09.10.2019 г. /12:45 - 16:00 ч./ - Шипково: Александър Стамболийски 7, 9, 1, 6, 2, 11, 4, Ангел Дръндаров 11, 15, 11, 14, 16, 2, 20, 13, 18, 9, 24, 8, 17, 12, 10, 30, 28, 23, 32, 4, 21, 5, 6, 8, Балкан 8, Бор 26, 40, 30, 34, 12, 28, 24, 14, 22, 16, 36, 9, 18, 32, 42, 20, 2, 1, 10, 5, 4, 3, Васил Коларов 2, 4, 3, 10, Васил Левски 6, 10, 2, 4, Васильов 45, 40, 14, 2, 13, 27, 32, 8, 5, 21, 38, 16, 22, 10, 12, 25, 4, 30, 28, 36, 18, 9, 34, 19, 1, 3, 20, 24, 6, 29, 17, 11, 7, Ретранслатор, 1, Хижа Васильов, 45, 45, 45, Вежен 34, 24, 6, 19, 13, 28, 15, 10, 12, 1, 32, 11, 22, 8, 2, 9, 14, 21, 36, 26, 16, 7, 30, 3, Венеца 6, 2, 4, 1, Вилна Зона Ученически Лагер, Хотел Незабравка, ТП 9, Хотелски Комплекс, Бунгала Балкан, Поликлиника, Бунгала Минерал Тур, Дом Бор-2, ТП 7, вила Петкан, Станция Минерал Тур, Станция Образцов Чифлик, Барака, Бунгало, Склад, Водоналивна, Павилион Инковски, Заведение Вачев, Бараки Плевен, Павилион Матева, ТП 4, Почивен Дом Хемус, Павилион Цецо, Ресторант Илинден, Офис, Туристически Дом Алеко, Хотел Планински Рай, Павилион, Тоалетна, Павилион Ралчевски, 1, Георги Димитров 92, 122, 100, 106, 95, 107, 120, 81, 110, 102, 128, 124, 130, 114, 97, 111, 116, 88, 85, 87, 89, 93, 117, 105, 115, 112, 101, 103, 99, 118, 126, 108, 83, 113, 104, 119, 79, 44, 40, 42, 10, 38, 44, 19, 19ж, 7, 5, 3, 10, 42, 19, 28, 22, 18, 1, 15, 8, 13, 38, 16, 17, 30, 20, 4, 36, 11, 26, 2, 34, 14, 12, 40, 32, 169. , 1, 21, 77, 65, 55, 25, 84, 72, 60, 46, 74, 64, 61, 48, 23, 76, 58, 75, 57, 44, 47, 53, 37, 68, 50, 82, 27, 86, 39, 51, 67, 31, 33, 56, 80, 35, 54, 73, 59, 29, 62, 78, 66, 70, 43, 148, 152, 129, 131, 140, 134, 144, 121, 127, 169, 146, 150, 132, 156, 154, 172, 131а, 125, 136, 152а, 123, 171, 167, 138, Димитър Илиев 9, 90, 3, 5, 7, Дунав 13, 33, 8 вила, 23 вила, 17 вила, 30 вила, Еделвайс 5, 4, 11, 2, 16, 12, 8, 6, 9, 7, 1, 10, Захари Стоянов 3, 2, 1, Капитан Никола Войновски 8, 40, 5, 14, 16, 2, 12, 9, 4, 7, 6, 3, 10, 1, Кирил и Методий 5, 13, 19, 3, 12, 15, 14, 1, 2, 7, 8, 10, 17, Ковачевец 24, 27, 10, 28, 40, 12, 14, 16, 4, 62, 78, 54, 80, 64, 32, 68, 76, 70, 7, 56, 21, 22, 34, 23, 20, 72, 18, 15, 46, 26, 60, 5, 25, 30, 44, 74, 13, 48, 42, 17, 52, 58, 11, 19, 6, 50, 8, 4, 7, 3, 4, 1, Комсомолска 4, 31, 23, 15, 1, 3, 5, 21, 18, 19, 33, 8, 6, 37, 35, 10, 9, 29, 11, 12, 25, 7, 17, 16, Крушево, Мир 2, 1, Първомайска 7, 1, 2, Ръждавец 74, 76, 78, 64, 66, 72, 82, 70, 60, 80, 84, 86, 56, 2, 88, 62, 1, 24, 22, 28, 17, 11, 38, 35, 5, 13, 44, 52, 26, 3, 12, 10, 6, 50, 9, 56, 14, 46, 36, 18, 8, 32, 48, 15, 54, 20, 7, 34, Слънчев Бряг 8, 7, 6, 4, 3, 5, 1, 2, Стадион 5, 3, 4, Стара Планина 4, 5, 9, 2в, 2, 3, 7, 11, 1, Христо Ботев 4, 2, 6, 10, 34, 30, 12, 26, 32, 22, 24, 18, 20, 16, 8, 14, 1, 7, 3, Червено Знаме 9, 11, 3, 5, 12, 10, 7, Шипковски Бани 5, Плаж


На 09.10.2019 г. /13:30 - 15:30 ч./ - Терзийско, Общ. Троян: Баба Тонка 7, 5, 2, 4, 9, 1, Васил Левски 3, 1, Девети Септември 143, 158, 55, 148, 117, 131, 135, 153, 111, 146, 178, 147, 116, 120, 87, 53, 89, 139, 132, 113, 105, 69, 118, 166, 57, 101, 91, 2, 168, 152, 180, 176, 99, 174, 125, 97, 154, 144, 172, 110, 150, 151, 137, 124, 164, 130, 81, 126, 149, 134, 123, 85, 156, 112, 59, 114, 115, 141, 93, 162, 95, 145, 122, 160, 83, 133, 142, 103, Изгрев 14, 3, 2, 5, 11, 13, 9, Караулна Четворка 6, 4, 7, 1, 9, 5, 15, 2, 8, 3, 13, Ковачовец 49, 47, 29, 35, 39, 14, 17, 41, 27, 33, 45, 19, 25, Коман 6, 3, 1, 8, 7, 4, Стойко Л. Донковски 14, 12, 2, 8, 18, 1, 9, 16, 10, 4, 5, 6, Терзийска 7, 2, 13, 12, 20, 17, 22, 11, 5, 26, 24, 3, 4, 1, 14, 15, Хаджи Димитър 1, 2, 4


На 10.10.2019 г. /09:45 - 12:00 ч./ - Калейца: Васил Ватев 121, Христо Ботев 2


На 10.10.2019 г. /13:30 - 15:30 ч./ - Черни Осъм: Васил Радев 2, М. Миленча 67, М. Стругът 67


На 10.10.2019 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Троян, Общ. Троян: Лъгът 1, 2, 3, 2, 1


На 11.10.2019 г. /12:45 - 13:15 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ - Врабево: Антон Иванов 2, 3, 5, 1, 4, Арх. Борис Боев 6, 5, 15, 3, 2, 4, 7, 20, 13, 12, 10, 17, 8, 2, Васил Левски 8, 16, 12, 1, 4, 10, 3, 6, 14, 13, 11, 9, 7, Вилна Зона Помпена Станция Кара Поле, вила, Втора 7, къща Добромир, 3, къща Елиза, къща Дочко, 1, 15, 4, 5, 2, Георги Димитров 116, 110, 38, 40, 5, 16, 18, 15, 2, 3, 7, 22, 12, 1, 6, 20, 28, 41, 24, 46, 31, 42, 29, 43, 56, 19, 51, 48, 37, 21, 17, 47, 39, 36, 67, 53, 32, 49, 52, 35, 55, 34, 27, 25, 40, 54, 44, 23, 33, 26, 30, 69, 103, 76, 85, 18, 71, 90, 91, 95, 64, 100, 80, 86, 77, 109, 67, 61, 62, 96, 117, 99, 104, 73, 63, 121, 105, 66, 98, 107, 57, 65, 58, 102, 78, 82, 113, 83, 70, 1, 89, 75, 111, 84, 93, 97, 74, 108, 87, 106, 115, 60, 119, 94, 88, 72, 53, 129, 116, 112, 127, 108, П. И. 12108. 501. 500, Девети Септември 28, 36, 30, 13, 14, 20, 26, 29, 15, 23, 9, 33, 21, 1, 10, 19, 17, 44, 25, 7, 41, 11, 34, 8, 27, 12, 16, 3, 2, 37, 18, 32, 6, 38, 35, 31, 4, 24, Димитър Благоев 2, Иван Вазов 3, 4, 1, 2, Каля-Черква 2, 6, 10, 12, 14, 1, 3, къща , 6, 11, 8, 10, 4, Ленин 3, 7, 8, 1, 6, 3, 5, 9, къща -Стоян, 21, 15, 20, 11, 24, 14, 16, 18, 23, 26, 22, 17, 28, 19, 13, 25, 45, 4, 7, 2, Ленинград 11, 3, 7, 1, 5, 6, 15, 12, 10, 9, 8, Любен Каравелов 4, 5, 1, 2, М. Держика, Маршал Толбухин 21, 17, 25, 10, 30, 28, 6, 2, 5, 23, 31, 7, 33, 3, 13, 18, 15, 8, 19, 27, 29, 4, 9, 21, 20, 16, 39, 38, 40, 37, 44, 34, Минко Генков 1, Минко Карата 24, 41, 31, 3, 23, 8, 34, 30, 7, 32, 1, 47, 26, 43, 19, 49, 45, 21, 2, 15, 17, 9, 12, 14, 13, 10, 16, 11, 33, 27, 37, 35, 4, 20, 28, 42, 61, 59, 69, 63, 48, 65, 55, 67, 57, 46, 38, 53, 36, 51, Младост 4, 9, 12, 7, 6, 8, 5, 17, 10, 14, 1, 2, 11, 20, 18, 16, 19, Москва 3, 1, 9, 7, 9, 5, 1, 2, 4, Нено Даракчиев 1, 3, 2, 5, Никола Й. Вапцаров 2, 3, 1, 4, 5, 7, Никола Пънков 10, 15, 5, 7, 11, 6, 33, 4, 3, 13, 2, 8, Първи Май 11, 12, 2, 8, 5, 13, 4, 6, 10, 9, 1, Раздоле 3, 1, 9, 6, 12, 5, 11 Тп-5, 7, 4, Св. Св. Кирил и Методий 9, 7, 5, 4, 5, 1, 5, 2, Стамен Радев 1, 2, 12, 6, 5, 1, 8, 4, 16, 18, 14, 13, Стара Планина 3, 1, 10, 17, Христо Ботев 2, 1, 6, 10, 4, 8, 5, 7, 12, 13, 15, 9, 3, 17, 31, 48, 73, 57, 29, 35а, 34, 39, 28, 63, 69, 43, 75, 47, 65, 51, 41, 26, 32, 45, 35, 53, 67, 55, 37, 61, 59, 36, 49, 60, 87, 62, 64, 58, 77, 56, 93, 54, 83, 89, 81, 95, 97, 91, 85, 50, 52, 54а, 14, 21, 22, 20, 18, 27, 23, 19, 25, 16, Христо Смирненски 4, 1, 3, Цар Калоян 18, 4, 8, 16, 12, 2, 1, 6, 3, 5, 14, 20, 10, 22, 7, 9, 11, 24, 20, 13, Царевец 14, 2, 23, 21, 4, 6, къща Нено, 13, 8, 9, 11, 10, 16, 12, 26, 20, 19, 25, 15, 1, 1, Цветан Спасов 2, 6, 4, Черно Море 2, 1, 7, 5, Четвърта 1, 3, Шипка 13, 12, 4, 11, 9, 16, 14, 10, 3, 5, 17, 1, 15, 7, 8, 6, 2, Юрий А. Гагарин 5, 3, Тп-13, Тп-4


На 11.10.2019 г. /12:45 - 16:00 ч./ - Врабево: Вилна Зона Помпена Станция Кара Поле, вила, Георги Димитров 116, 110, 53, 129, 116, 112, 127, 108, П. И. 12108. 501. 500, Ленин 3, Минко Карата 24, 41, 31, 3, 23, 8, 34, 30, 7, 32, 1, 47, 26, 43, 19, 49, 45, 21, 2, 15, 17, 9, 12, 14, 13, 10, 16, 11, 33, 27, 37, 35, 4, 20, 28, Св. Св. Кирил и Методий 9, 7, 5, 4, Христо Смирненски 4, 1, 3, Царевец, Цветан Спасов 2, 6, 4, Четвърта 1, 3, Тп-13Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.


 


За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

2019-10-03 / Националното изложение на художествените занаяти и ...


Категория: Община Троян

Поканата е от Института за историческо наследство в Шарджа. Групата е от 20 човека и ще се води от управителя на Националното изложение Иван Чакъров. Поканата се осъществи с активното участие на Посланика на ОАЕ в София Н. Пр. Абдел Уахаб Алнаджар, който бе сред гостите на международния фестивал на занаятите и изкуствата, който се проведе от 3 до 5 май 2019 г. в изложбените зали на Националното изложение. Щандът на ОАЕ бе един от най-атрактивните и предизвикваше жив интерес сред гостите на събитието. Всичко това е резултат от визията Община Троян и Националното изложение за динамизиране на международния културен обмен и насърчаване на съпътстващите ги туристически индустрии.


През месец април т.г. Кметът на Община Троян Донка Михайлова и управителят на Изложението Иван Чакъров водиха делегация за участие в Международния панаир на културните индустрии, който се проведе в гр. Нинбо, Китай. Българският щанд бе отличен с голямата награда за „най-атрактивно представяне на културните традиции“.


Експозиция на предмети на занаятите, танцови пърформънси, музикални изпълнения, магията на глината и традиционна българска кухня са част от нещата, до които ще могат да се докоснат жителите и гостите на Шарджа и ОАЕ. Целта е популяризиране на богатите културни традиции на България и създаване на туристически интерес. Вече са подготвени няколко билборда в Шарджа с някои от най-типичните за България места. Ще бъде издадена от организаторите и книжка за България, в която ще са представени местата, които си струва да бъдат посетени. ОАЕ по принцип имат интерес към минералните извори и културния туризъм. „Вярвам, че посетителите на „Седмица на културното наследство“ в Шарджа, ще имат възможност да „открият“ нови поводи да посетят България и Троян и да „споделят“ емоцията от допира си до една от най-древните култури в света-българската“, сподели управителят на Изложението Иван Чакъров.


Поканата за участие на Националното изложение да представи България в ОАЕ е ясен знак, че посоката, в която Община Троян и Националното изложение са насочили усилията си, е правилна и добавя стойност към цялостния туристически продукт на района.

2019-10-02 / Календарен план на културните и спортни събития в ...


Категория: Община Троян

ДАТА НАЧАЛО СЪБИТИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
2 октомври 19.00 часа „Бихте ли слезли от жена ми“ Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен /комедия/ участват: Мая Бежанска, Васил Драганов, Пьотр Кмешински, Веселин Цанев автор и реж. Андрей Калудов худ. Диляна Асенова НЧ „Наука – 1870 г.“
4 октомври 17.30 часа Представяне на книгата "Сказания за един род" на Марин Троянов ИКЦ
4 октомври 18.30 часа „Големите пари“ – пиеса, сценична адаптация и постановка Стоян Георгиев /школа „Ученически театър“ при ЦПЛР/ НЧ „Наука – 1870 г.“ Троян
5 октомври 20.00 часа Спектакъл „Импровизатора“ камерна зала на театрално студио „Нюанси“
5 октомври Празник на картофа НЧ „Просвета-1927 г.“, с. Чифлик
11 октомври 18.00 часа Традиционна есенна изложба на ДТХ и джаз концерт МНХЗПИ, галерия „Серякова къща“
13 октомври 11.00 часа 112 години от рождението на Иван Хаджийски пл. „Възраждане“
14 октомври
Петковден – празник на град Троян

9.00 часа Света Божествена литургия Църква „Света Параскева Петка“
11.30 часа Тържествено издигане знамето на град Троян Централен площад „Възраждане“
12.30 часа Откриване на изложба „Луксът на ХIХ век“ Музей на занаятите
16.00 часа Децата на Троян празнуват – забавни и спортни игри Градинката пред ИКЦ
17.30 часа Концерт на Общински младежки духов оркестър с мажоретки – Троян Централен площад „Възраждане“
18.00 часа Празничен концерт с участието на Тони Димитрова и група „Петте сезона“ Тържествена заря Централен площад „Възраждане“
15 октомври 19.00 часа Спектакъл „Затъмнение“, вдъхновен от стиховете на Димчо Дебелянов камерна зала на театрално студио „Нюанси“
17 октомври 19.00 часа Гостува театър с. Орешак „Видовден“ НЧ „Наука-1870 г.“
19-20 октомври Международен гросмайсторски шахмат турнир ИКЦ
21 октомври 10.00 часа

„Как преподаването промени живота ми?“


„Заедно в час“


Образователна програма от учители за ученическа аудитория


ИКЦ
21 октомври Концерт на Акордеонен оркестър от Германия съвместно с акордеонен оркестър от Плевенското музикално училище НЧ „Наука – 1870 г.“
22 октомври 19.00 часа Опера Стара Загора гостува с постановка НЧ „Наука – 1870 г.“
24 октомври 17.30 часа Беседа-лекция „Моят хляб“ с майстор Георги Лефтеров ИКЦ
26 октомври Димитровден празник на село Ломец село Ломец
29 октомври 19.00 часа „Горката Франция“ - комедия НЧ „Наука 1870 г.“

2019-09-27 / Кметът на Троян Донка Михайлова (мандат 2015-2019 г. ...


Категория: Община Троян


 


Това съобщи платформата Innovation in Politics Awards 2019. Това е платформа за „смели и креативни политици от всички нива на управление и от всички демократични партии в Европа, така че да служи като източник на вдъхновение за другите“ се казва в сайта на платформата. В тази платформа европейски граждани гласуват за политиците.


Тази година жури за определяне на номинираните политици са били 1067 европейски граждани, които са гласували за 80 финалисти от 2000 предложени от цяла Европа политици.


Шестима българи са сред номинираните. Освен Донка Михайлова това са Красимир Вълчев – Министър на образованието, кметът на Рила Георги Кабзималски, Калин Каменов – кмет на Враца, Ивелина Атанасова – Founder of the DigitalKidz Foundation и кметът на Добрич Йордан Йорданов.


„Не знам кой ме е предложил, не знаех за това състезание до преди минути, нито с какви аргументи гражданите на Европа са гласували за мен. Това е поредното признание за троянци! Голямо, много голямо признание…От непознати граждани на Европа за Троян.“ бе коментарът на госпожа Михайлова веднага след като научи за номинацията.

2019-09-25 / Съобщение относно възпрепятствано влизането на ППС ...


Категория: Община Троян


 


От 27.09.2019 г. /ПЕТЪК/, поради изпълнението на строително- монтажни работи, ще бъде възпрепятствано влизането на ППС по ул. „Генерал Карцов“ от механа „Старата къща“ до ул. „Дъскотина“. По време на строителството ще бъде въведено ограничение за преминаване на МПС. Очакваният срок за приключване на дейностите е един ден (27.09.2019 г.).


Автобусите на градския транспорт ще се движат по обходен маршрут от Автогара - ул. „Димитър Икономов - Димитриката“ – ул. „Генерал Карцов“ (кръстовище при „Витекс“).


Обходният маршрут за автомобили ще се извършва, както следва: • посока център град Троян: от кръстовище на улици „Христо Ботев“ и „Генерал Карцов“ (механа „Старата къща“) - ул. „Генерал Карцов“ – старото МВР – ул. „Захари Стоянов“ – РУ на „МВР“;

 • посока Ловеч: от кръстовище на улици „Генерал Карцов“ и „Димитър Икономов - Димитриката“ („Витекс“) по улица „Димитър Икономов - Димитриката“.


 


Благодарим за Вашето разбиране и молим да ни извините за причиненото неудобство!

2019-09-18 / Стартира проект за повишаване на енергийната ...


Категория: Община Троян


 


На 17.09.2019 г. (вторник) се проведе встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“, с които Община Троян отбеляза ефективния старт на проект №BG16RFOP001-2.002-0007 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян (РУ „Полиция”); многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №160, гр. Троян, и многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №266-272, гр. Троян”.


Общата стойност на проекта е 1 199 989,40 лв., от които 1 019 990,99 лв. европейско съфинансиране и 179 998,41 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 07.03.2019 г. и приключва на 07.01.2021 г. Бенефициент по проекта е Община Троян, като нейн партньор за изпълнение на проекта в частта на сградата на РУ-Троян е Областна дирекция на МВР-Ловеч.


Домакини на събитието са Община Троян, в лицето на кмета г-жа Донка Михайлова и главен инспектор Радостина Петкова – началник на Районно управление – Троян. Присъстваха още г-н Петко Пенков – председател на общински съвет – Троян; Старши комисар Милен Маринов – директор на областна дирекция на МВР – Ловеч; главен агент Христо Христов – директор териториална дирекция на национална сигурност – Ловеч; заместник-кметове на община Троян; инж. Полина Павлова – ръководител на проекта; членове на екипа за управление на проекта; представители на фирмите-изпълнители на дейностите по проекта; представители на сдруженията на собствениците; служители на РУ; представители на медии и граждани.


На пресконференцията инж. Полина Павлова представи дейностите по проекта и очакваните резултати от неговото изпълнение. Кметът на Община Троян г-жа Михайлова, откри събитията и сподели, че след приключване на ремонта на сградата на РУ всички публични административни сгради в града ще са обновени, а г-жа Петкова благодари за положените усилия във връзка с проекта на Община Троян и Областна дирекция на МВР област Ловеч. Символично начало на строителните дейности по проекта положиха г-жа Михайлова и г-жа Петкова със залепване на парче топлоизолация.


Главната цел на проекта е повишаване енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в град Троян, осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда.


 


2019/energiina-efektivnost-police{/gallery}


 


 
www.eufunds.bgТози документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.002-0007 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян (РУ „Полиция”); многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №160, гр. Троян, и многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №266-272, гр. Троян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

2019-09-16 / 2564 броя ученици ще посещават училищата на ...


Категория: Община Троян

В навечерието на новата учебна година, кметът Донка Михайлова и нейният заместник с ресор „Образование“ Розалина Русенова, обходиха всички учебни заведения на територията на общината, за да проверят готовността на училищата за посрещане на учениците. Община Троян има готовност за безпроблемно започване на учебния процес. Всички ремонтни дейности са приключили.


Детските градини в общината ще посрещнат общо 745 бр. деца, разпределени в 34 бр. групи. През учебната 2019/2020 година училищата на територията на община Троян ще посрещнат 2564 ученици, от които 2140  в общински училища и 424 в държавните, както следва - 252 в Професионална гимназия по механоелектротехника град Троян и 172 в НУПИ „Проф. Венко Колев“ (Данните са към началото на септември 2019 г.). Общо 184 първокласници ще прекрачат прага на учебните заведения тази година. Община Троян отново е подготвила подаръци за най-малките. Първокласниците ще получат книжки „Златните български приказки“ и цветни книгоразделители.


В навечерието на празника, Община Троян и ДГ „Синчец“ откриха новите детски площадки в градината, изградени по проект „Красива България“. Пъстрият празник събра деца, родители, директори на учебни заведения, бивши и настоящи служители и учители в детските градини. Гости на празника бяха още: народният представител Иван Миховски, председателят на Общински съвет-Троян инж. Петко Пенков, инж. Лилия Цанкова – управител на фирмата-изпълнител, ръководителят на проекта – Пламенка Гечева. Кметът Михайлова направи символичен подарък на детската градина – първата ябълка от общинската овощна градина, която в следващите години ще дава плодове за храненето на децата в детските градини в Троян.


Ръководството на Община Троян ще уважи празника за първия учебен ден във всички училища. В началото на деня кметът Михайлова ще посети НУ „Св. св. Кирил и Методий“, където ще бъде даден старт на събитията, свързани със 100-годишнината на училището, а по-късно ще посети СУ „Св. Климент Охридски“.


 


2019/dg-sinchec-remont{/gallery}

2019-09-16 / Консултативен съвет за икономическо развитие на ...


Категория: Община Троян

„Искрено ви благодаря за този изцяло доброволен труд, който вложихте, защото вашите опит и познания са един капитал за развитие на общината“, каза кметът Донка Михайлова.


На 11 септември се проведе заключителното заседание на Консултативния съвет за икономическо развитие към Община Троян, което беше открито за граждани, гости и медии.


Кметът на Община Троян Донка Михайлова представи пред присъстващите резултатите в мандата по темите заетост, доходи, демографски проблеми, постижения и предизвикателства.


През годините Община Троян си поставя за цел да намали остротата на негативните демографски тенденции – проблем, който трудно може да бъде решен от една отделна община, особено в условията на държавни политики - целево или случайно насочени към концентриране на населението в няколко големи града. Демографските процеси изискват дълги години последователни политики. Населението на общината ще продължи да намалява, предвид и неговата възрастова структура в момента (над трудоспособна възраст са 32,49%, в трудоспособна възраст – 55,73% и под трудоспособна възраст – 11,78%). Но данните сочат, че Общината работи в правилната посока за ограничаване остротата на проблема. По-нисък отколкото в няколко десетки години назад е темпът на намаляване на населението. За годините 2011-2018 г. изменението е 0,11% при -0,11% за Ловешка област. Може да отбележим, че родените в общината деца с постоянен и/или настоящ адрес, през последните четири години, е 892.


Ако в началото на мандат 2011-2015 г. безработицата е била 7,2%, последните години тя се движи между 4,5-5,3, което е с 3-4 пункта под тази за областта. Безработицата е на нивото, или дори под нивото, на „санитарния минимум“ (5-6%).


През последните години средната брутна годишна работна заплата расте средногодишно с 7,19%, като само през 2017 г. тя се е увеличила с 10,2% при посочените за годините индекси на потребителските цени, които се движат в интервала от -0,1 до 2,8%.


В края на дискусията, кметът благодари на членовете на Консултативния съвет за доброто взаимодействие. „Бяхте изключително полезни на администрацията, защото с вас имахме дискусии по важни проблеми за развитието на общината. Ще припомня темата Шипково, фазерното производство на Лесопласт, дискусиите, които сме имали по бюджета. Всички те бяха изключително полезни за нас в процеса на взимане на управленски решения. Искам много искрено да ви благодаря за този изцяло доброволен труд, който вложихте, защото вашите опит и познания са един капитал за развитие на общината“, каза Донка Михайлова. Като знак на благодарност за работата на съвета в периода 2015-2019 г., тя връчи на членовете му благодарствени грамоти.


 


2019/ks-ikonomika-2019{/gallery}

2019-09-12 / Покана на встъпителна пресконференция и официална ...


Категория: Община Троян


 


ПОКАНА
Община Троян и екипът за управление на проект № BG16RFOP001-2.002-0007„Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян (РУ „Полиция”); МЖС на ул. „Христо Ботев” №160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев” №266-272, гр. Троян”,
Ви канят на 17.09.2019 г. (вторник) на встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“, с които Община Троян ще отбележи ефективния старт на проект №BG16RFOP001-2.002-0007„Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян (РУ „Полиция”); многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №160, гр. Троян, и многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №266-272, гр. Троян”.


Общата стойност на проекта е 1 199 989,40 лв., от които 1 019 990,99 лв. европейско съфинансиране и 179 998,41 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на  07.03.2019 г. и приключва на 07.01.2021 г.


Бенефициент по проекта е Община Троян, като нейн партньор за изпълнение на проекта в частта на сградата на РУ-Троян е Областна дирекция на МВР-Ловеч.


Главната цел на проекта е повишаване енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в град Троян. По-високото ниво на енергийна ефективност пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове, което от своя страна ще допринесе за намаляване на разходите за енергия на сградите, осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.


Проектът предвижда изпълнението на енергоспестяващите мерки, предписани като задължителни в обследванията за енергийна ефективност на сградите, както и допустимите по проекта дейности предписани като задължителни в техническите паспорти на сградите. За сградите ще бъдат изпълнени и необходимите мерки, свързани с подобряване достъпа за лица с увреждания до сградите.


На пресконференцията подробно ще бъдат представени дейностите по проекта и очакваните резултати от неговото изпълнение.


 


Програма на събитията:


Встъпителна пресконференция


Място: Пред сградата на Районно управление - Троян, ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян • 10:30 – 11:00 ч.   Регистрация на участниците

 • 11:00 – 11:05 ч.   Откриване на пресконференцията от водещ

 • 11:05 – 11:15 ч.   Изказвания на официалните лица

 • 11:15 – 11:25 ч.   Представяне на проекта: целите, предстоящите дейности и очакваните резултати, финансиращата програма и екипът за управление на  проекта.

 • 11:25 – 11:35 ч.   Въпроси и изказвания от присъстващите

 • 11:35 ч.   Закриване на пресконференцията


 


Официална церемония „Първа копка”


Място: сграда на Районно управление - Троян, ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян • 11:40 – 11:45 ч.    Откриване на церемонията от водещ

 • 11:45 – 11:55 ч.    Изказвания на официалните лица

 • 12:00 – 12:05 ч.    Церемония - символично действие, стартиращо обновяването на сградата

 • 12:05 – 12:10 ч.    Закриване на церемонията


 


Очакваме Ви!


 


www.eufunds.bg


Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.002-0007 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян (РУ „Полиция”); многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №160, гр. Троян, и многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №266-272, гр. Троян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.