Вход за потребители              

2020-08-27 / Предстои актуализация на Стратегията за децентрализация и изготвяне на програма за изпълнението ѝ до 2025 г.


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление


Работна група ще актуализира Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. и ще изготви програма за нейното изпълнение през следващите пет години. Това стана ясно на заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ), което се проведе на 26-ти август 2020 г. под председателството на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Негови заместник-председатели са заместник-министър Николай Нанков и председателят на Управителния съвет на НСОРБ Даниел Панов.


Пред членовете на Съвета министърът отчете, че от общо 32 мерки, залегнали в Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г., са изпълнени 21 мерки или 66%.


Оценката на постигнатото показва, че е необходим по-значим напредък на процеса на децентрализация, като се търси нов подход и широка политическа подкрепа в дългосрочен план, за да се гарантира надграждане на резултатите и устойчивост на реформите, каза министър Аврамова. И напомни, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството подготви и вече са приети промени в Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му, което е значителна стъпка в процеса на децентрализация. Промените включват преструктуриране на регионалните съвети за развитие и разширяване на техните правомощия при подбора на проекти, които ще бъдат финансирани от европейските фондове. По този начин взимането на решение ще бъде „свалено“ на регионално ниво, като в него съществена роля ще имат и областните управители. В тази връзка МРРБ участва в проект, изпълняван от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за преглед на многостепенното управление и децентрализацията в България. В резултат от проекта ОИСР ще представи доклад с фокус върху ролята на новите регионални съвети за развитие в модела за многостепенно управление, препоръки за по-нататъшно засилване на тяхната роля и разширяване на функциите им, както и пътна карта с необходимите стратегически документи и законодателни промени в дългосрочен план, които да подкрепят процеса по реформа на регионалното развитие и по-нататъшната децентрализация.


Факт е, че общините са най-близо до хората. Много от правомощията и задълженията им не са обезпечени с необходимите ресурси, коментира заместник-министър Нанков. Това е ролята на Съвета по децентрализация на държавното управление – да постави тези въпроси и да се очертаят по-бързи стъпки за преодоляването на съществуващите дефицити, каза още той и допълни, че е необходим консенсус, защото за немалка част от промените ще са необходими и изменения в нормативната уредба.


По време на срещата представителите на местните власти се обединиха около становището, че основен приоритет за общините е финансовата децентрализация и в рамките на този Съвет трябва да се търсят нови работещи мерки.


Общините продължават да са основен партньор на всички и да предоставят публични услуги на гражданите. Реформите, за които настояваме, не са самоцел, а ще подобрят средата и условията за живот на хората, коментира Даниел Панов.


Първият вариант за актуализация на Стратегията за децентрализация след 2020 г. и списък с мерките и средствата за изпълнението ѝ за остатъка от периода на нейното действие ще трябва да бъде изготвен и представен пред Съвета до 30 октомври 2020 г. В този срок ще трябва да се подготвят и промени в нормативна база, които да регламентират по-ефективната работа на консултативния орган, включително провеждане на негови заседания минимум три пъти годишно.


В състава на работната група, която ще актуализира документите, ще бъдат включени представители на министерствата, които участват в дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление, по един представител на областните администрации, чиито областни управители са членове на СДДУ, както и представители на органите на местното самоуправление и местната администрация, които се определят от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

 

  Предишна Следваща