Вход за потребители              

2016-02-17 / Първо заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление за 2016 г.


На 29 януари 2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството се проведе заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление. Заседанието се проведе при следния дневен ред:


1.    Обсъждане и приемане на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси
Докладва: г-н Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите

2.    Представяне и обсъждане на проект на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и проект на Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2016-2019 г.
Докладва: г-н Иван Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

3.    Разни – Обсъждане и приемане на проект на Работна програма на СДДУ за 2016 г.
Докладва: Секретариатът на СДДУ

Ма ...

2015-07-02 / Първо заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление за 2015 г.


На 26 май 2015 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството се проведе заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление. Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне на информация за изпълнение на решенията на СДДУ, приети на заседанието на 26.05.2014 г.
Докладва: Секретариат на СДДУ


2. Представяне и обсъждане на проект на мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация  и Програмата за нейното изпълнение за 2014 г. (докладът ще бъде публикуван след одобряването му на заседание на Министерския съвет)
Докладва: Представител на Кооперация „София консултинг груп”2014-06-10 / Четвърто заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление


На 26 май 2014 г. в Министерство на регионалното развитие се проведе четвъртото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление. Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Представяне на информация за изпълнение на решенията на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ), приети на третото му заседание на 05.03.2014 г.
Докладва: Секретариат на СДДУ

2. Представяне на основни изводи и препоръки от проекта на мониторингов доклад за оценка на резултатите от изпълнението на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2013 г.
Докладва: Представител на Кооперация „София Консултинг Груп”

3. Представяне на информация относно изпълнението на мярка 1, приоритет 2 към Стратегическа цел 1 „Анализ на териториалното разпределение на данъка върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) и разработване на варианти ...

2014-03-25 / Tрето заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление


На 5 март 2014 г. в Министерство на регионалното развитие се проведе третото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление. Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Представяне на информация за изпълнение на решенията на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ), приети на второто му заседание на 17.12.2013 г.
2. Представяне и обсъждане на Доклад относно провеждането на Втора процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
3. Приемане на Решение за актуализиране на състава на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво, във връзка с подновяване на акредитацията й от Съвета на Европа.
4. Представяне на информация относно изпълнението на мярка 1, приоритет 2 към Стратегическа цел 1 „Анализ на териториалното разпределение на данъка върху доходите на физическите ...

2014-01-17 / Второ заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление


На 17 декември 2013 г. в Министерство на регионалното развитие се проведе второто заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление. Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Представяне на информация за изпълнението на решенията на Съвета, приети на първото му заседание на 12.09.2013 г.
2. Представяне на информация относно изпълнението на мерките от Работната програма на Съвета за 2013 г.
3. Представяне и обсъждане на проект на Програма (пътна карта) за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2014-2015 г., изготвен на база предложения, изпратени до Секретариата на Съвета.
4. Обсъждане на въпрос, поставен от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с проблем между предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги и органите на местно самоуправление.
5. Представяне на информация п ...

2013-10-10 / Заседание на Съвета по децентрализация на 12.09.2013 г.


На 12 септември 2013 г. в Министерство на регионалното развитие се проведе първото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление.
То заседава при следния дневен ред:
1. Информация за изпълнението на мерките от Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2011 и 2012 г.;
2. Представяне на основните изводи и препоръки от доклада "Местната и регионална демокрация в България", приет от Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа на 21-вата му сесия;
3. Обсъждане и приемане на Работна програма на Съвета по децентрализация на държавното управление за 2013 г.

По т. 1 от дневния ред Съветът възложи на министъра на регионалното развитие да подготви и внесе за разглеждане и одобрение от МС Доклада за изпълнението на мерките от Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2011 и 2012 г. По т. 2 ...

2013-01-28 / Работна програма на САР за 2013 година.


На заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 18.01.2013 г. бе одобрена работната програма за 2013г. Предвидето е през месец юни да бъде разгледан доклад за изпълнение на Стратегията по децентрализация, а в края на годината ще се разгледа Концепцията за реформа на областното ниво. ...

2010-12-17 / Заседание на Съвета по децентрализация на 17 декември 2010 г.


Основен акцент на заседанието беше съгласуването на визията за субординация и координация на стратегическите и програмни документи за регионално развитие, административната реформа на областно ниво и стратегията за управление на средствата от ЕС за следващия програмен период.
На заседанието беше отчетено, че България е първата страна, акредитирана от Съвета на Европа за присъждане на етикета за иновации и добро управление на местно ниво. ...

 

1 2 3 Следваща