Вход за потребители              

1. подпомага Министерския съвет при осъществяването на държавната политика в областта на децентрализацията на основата на единна стратегия за децентрализация на държавното управление;

2. обсъжда проекти на планови и програмни документи и на нормативни актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси, които са свързани с децентрализацията;

3. осигурява координация и взаимодействие между централните и териториалните органи на изпълнителната власт, други държавни органи и организации и органите на местното самоуправление и местната администрация при изпълнение на мерки и дейности в областта на децентрализацията;

4. извършва ежегодно наблюдение на постигнатия напредък за изпълнение на целите на държавната политика в областта на децентрализацията.