Вход за потребители              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 1 АВГУСТ 2013 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

В сила от 06.08.2013 г.

Обн. ДВ. бр.69 от 6 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 13 Март 2015г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ 

Чл. 1. (1) Създава Съвет по децентрализация на държавното управление, наричан по-нататък "съвета", като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет при провеждането на държавната политика в областта на децентрализацията на държавното управление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Съветът:

1. подпомага Министерския съвет при осъществяването на държавната политика в областта на децентрализацията на основата на единна стратегия за децентрализация на държавното управление;

2. обсъжда проекти на планови и програмни документи и на нормативни актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси, които са свързани с децентрализацията;

3. осигурява координация и взаимодействие между централните и териториалните органи на изпълнителната власт, други държавни органи и организации и органите на местното самоуправление и местната администрация при изпълнение на мерки и дейности в областта на децентрализацията;

4. извършва ежегодно наблюдение на постигнатия напредък за изпълнение на целите на държавната политика в областта на децентрализацията.

Чл. 2. (1) Съветът се състои от председател, двама заместник-председатели и членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Председател на съвета е министърът на регионалното развитие и благоустройството, а заместник-председатели - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и представител на органите на местното самоуправление и местната администрация, който се определя от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Членове на съвета са: по един заместник-министър на финансите, на вътрешните работи, на образованието и науката, на труда и социалната политика, на здравеопазването, на културата и на младежта и спорта, по един областен управител, който представлява районите и областите, които са включени в териториалния обхват на район "Северна и Югоизточна България" и на район "Югозападна и Южна централна България", както и представители на органите на местното самоуправление и местната администрация, които са равни на общия брой на представителите на централните и на териториалните органи на изпълнителната власт. Най-малко две трети от представителите на местното самоуправление и местната администрация трябва да заемат изборна длъжност.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г., отм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) При обективна невъзможност на член на съвета да участва в заседанията на съвета той се представлява от изрично упълномощен заместник, който се определя от съответния ръководен орган.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Поименният състав на съвета се определя със заповед на председателя на съвета по предложение на съответните ръководни органи на изпълнителната власт и на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

(7) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) При неучастие на член на съвета или на съответния му заместник в повече от две поредни заседания без уважителни причини, както и при констатирана трайна невъзможност за участие в заседанията председателят на съвета отправя писмено предложение до съответния ръководен орган за определяне на друг представител. 

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Съветът провежда редовни заседания най-малко веднъж на 6 месеца.

(2) Заседанията на съвета се свикват от председателя или по инициатива най-малко на една трета от членовете му.

(3) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета най-малко 5 дни преди датата на заседанието. Промени и предложения по дневния ред може да предлага всеки член на съвета най-късно един ден преди датата на заседанието. Предложенията и промените в дневния ред се гласуват от съвета.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Заседанията на съвета се откриват и провеждат, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите членове.

(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Съветът в изключителни случаи може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички членове. Когато някой от членовете поиска мотивирано въпросът да се обсъди от съвета, той се включва в дневния ред за следващото заседание.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) В протокола се отразяват само взетите решения. До 5 дни след провеждане на заседанието секретариатът на съвета изготвя проект на протокол, който се изпраща на всички членове на съвета. Окончателен вариант на протокола се изготвя до 10 дни след провеждане на заседанието и се подписва от председателя на съвета. 

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) На заседания на съвета по покана на председателя могат да участват представители на постоянните комисии на Народното събрание, на администрацията на Министерския съвет, на министерства, на други държавни органи и организации, областни управители, както и представители на местното самоуправление и местната администрация и на неправителствени организации, които имат отношение към разглежданите въпроси.

(2) Представителите по ал. 1 не участват при формирането на кворума и при гласуването.

(3) Съветът може да привлича експерти и да създава работни групи по конкретни въпроси, свързани с непосредственото изпълнение на функциите му. 

Чл. 5. (1) Председателят на съвета:

1. представлява съвета;

2. насрочва заседанията, определя дневния ред и ръководи заседанията на съвета;

3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) контролира изпълнението на решенията на съвета;

4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) подписва протоколите от заседанията на съвета.

(2) При отсъствие на председателя на съвета неговите функции се изпълняват от определен от него заместник-председател. 

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) (1) Съветът се подпомага в своята дейност от секретариат, чиито функции се изпълняват от административно звено в специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Секретариатът на съвета:

1. осигурява дейността на съвета в информационно, аналитично, административно и в техническо отношение;

2. осигурява публикуването на необходимата информация за дейността на съвета на портала за консултативните съвети;

3. осигурява оперативното взаимодействие на съвета с администрациите на органите на изпълнителната власт;

4. организира подготовката и провеждането на заседанията на съвета;

5. изготвя протоколите от заседанията на съвета;

6. води отчетност за становищата и решенията на съвета;

7. изготвя и публикува резюмета от протоколите на заседанията на съвета;

8. организира и координира изпълнението на решенията на съвета, както и необходимия обмен на информация между заинтересуваните страни;

9. подпомага председателя на съвета в неговата работа;

10. съхранява документацията на съвета;

11. организира работата на работните групи, които са създадени от съвета.

(3) Дейността на секретариата се ръководи и организира от секретар на съвета, който е служител на ръководна длъжност в административното звено, което изпълнява функциите на секретариат на съвета.

Чл. 7. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.) Дейността на съвета се осигурява финансово за сметка на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


Заключителни разпоредби

§ 1. В срок 10 дни от влизането в сила на постановлението съответните министри и Управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България да направят предложения за заместник-министри, съответно представители на органите на местното самоуправление и местната администрация, за членове на съвета. 

§ 2. В Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2009 г., бр. 25, 77 и 80 от 2011 г. и бр. 30 и 62 от 2013 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 1, ал. 2 т. 8 - 12 се отменят.

2. Член 2 се изменя така:

"Чл. 2. Съветът се състои от председател и членове. Председател е заместник министър-председателят по икономическото развитие. Членове на съвета са: по един заместник-министър на труда и социалната политика, регионалното развитие, инвестиционното проектиране, финансите, правосъдието, земеделието и храните, икономиката и енергетиката, околната среда и водите, транспорта, информационните технологии и съобщенията, вътрешните работи, отбраната, външните работи, здравеопазването, образованието и науката, културата, младежта и спорта, определени от съответния министър, и главният секретар на Министерския съвет."

3. В чл. 3 ал. 2 се отменя. 

§ 3. В Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа, приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г., бр. 15, 25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 101 от 2012 г. и бр. 30 и 62 от 2013 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 1, ал. 2 думите "и децентрализацията" се заличават.

2. В чл. 3:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Председател на съвета е заместник министър-председателят по икономическото развитие. Членове на съвета са: по един заместник-министър на труда и социалната политика, регионалното развитие, инвестиционното проектиране, финансите, правосъдието, земеделието и храните, икономиката и енергетиката, околната среда и водите, транспорта, информационните технологии и съобщенията, вътрешните работи, отбраната, външните работи, здравеопазването, образованието и науката, културата, младежта и спорта, определени от съответния министър, и главният секретар на Министерския съвет.";

б) алинея 3 се отменя.

3. В чл. 5, ал. 1, т. 4 думите "и 10" се заличават.

4. В чл. 12, ал. 3 изречение второ се заличава.

5. В чл. 16, ал. 4 след думата "съвети" се поставя точка и текстът до края се заличава.

6. В чл. 20, ал. 1 след думата "съвети" се поставя точка и текстът до края се заличава. 

§ 4. В чл. 77б, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г. и бр. 30 и 51 от 2013 г.), се правят следните изменения:

1. В т. 3 буква "д" се отменя.

2. В т. 7 думата "децентрализация" се заличава.

3. В т. 8 след думата "съвети" се поставя точка и текстът до края се заличава. 

§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията. 

§ 6. За неуредените с постановлението въпроси се прилага Правилникът за организацията и дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията, приет с Постановление № 117 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 47 от 2012 г.). 

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".