Вход за потребители              

2015-09-09 / Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2014 г.


С Протоколно решение № 30 от 29 юли 2015 г. Министерския съвет одобри Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2014 г. На основата на анализа са направени и конкретни изводи и препоръки. Докладът съдържа 55 страници. ...

Изтегли документа

2014-07-21 / Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2013 г.


С Протоколно решение № 28 от 9 юли 2014 г. Министерския съвет одобри Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2013 г.В Доклада е направен анализ на изпълнението на Стратегията за децентрализация през 2013 г., както и преглед на изпълнението на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2010-2013 г. На основата на анализа са направени и конкретни изводи и препоръки. Докладът съдържа 63 страници. ...

Изтегли документа

2013-11-25 / Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2011 и 2012 г.


С Решение № 719 от 22 ноември 2013 г. Министерския съвет одобри Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2011 и 2012 г. ...

Изтегли документа

2011-07-29 / Доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2010 г.


С Решение № 570 от 28 юли 2011 година Министерския съвет одобри Годишния доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2010 г.
Структурата на доклада включва оценка и описание на изпълнението на отделните мерки от програмата за изпълнение на стратегията за децентрализация през 2010 г., сравнения за напредъка на България в областта на децентрализацията спрямо унитарните държави в ЕС и представяне на показателите за изпълнение на отделните стратегически цели на програмата.
Вниманието на всички водещи и отговорни институции през 2010 г. бе насочено към разширяване на процеса на децентрализация, макар и с по-бавни темпове, свързани с обективни причини от влиянието на глобалната финансова и икономическа криза, посочени в изложението.
Тази възможност предоставена на отговорните институции е свързан ...

Изтегли документа

2009-06-30 / Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2008 г.


Третият ежегоден доклад съдържа оценка на изпълнението на отделните мерки от програмата, сравнения за напредъка на България в областта на децентрализацията спрямо унитарните държави в ЕС и представяне на показателите за изпълнение на отделните стратегически цели на програмата.
От направения анализ се вижда, че основната част от предвидените за 2008 г. дейности са изпълнени.
Констатира се, че през 2008 г. не се наблюдава съществена промяна в показателите, спрямо които се оценява степента на децентрализация. България изостава по редица показатели от международните еталони.
Данните подреждат България на последно място по отношение на БВП на жител и на предпоследно място по общински приходи на жител. Делът на общинските разходи от общите публични разходи е 20,2%, което е под общото ниво на в ЕС (24,6%) и под равнището от 25,5%, отбелязано от Румъния. Делът на данъчните прихо ...

Изтегли документа

2009-06-16 / Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2007 г.


Представя се изпълнението на Стратегията за децентрализация през 2007 г.
От прегледа се вижда, че от общо 50 мерки със срок за изпълнение 2007 г. за изпълнени могат да се приемат 19, за частично изпълнени - 27 и за неизпълнени – 4.
Констатира се , че липсата на общински данъчни правомощия и голямата централизация на инвестиционен ресурс в публичната сфера са двата основни фактора, отреждащи на България много ниски нива спрямо останалите наблюдавани страни. Единственият показател, който се подобрява в абсолютна стойност спрямо 2006 г. е общински инвестиции на жител, но отново страната е с най-нисък размер спрямо останалите.
Наблюдава се слабо подобрение на фискалните взаимоотношения между държавата и общините, отразено в основните макропоказатели. Структурата на трансферите от държавния бюджет се запазва като тази през 2006 г. с едно изключение – общините не получиха преизп ...

Изтегли документа

2007-05-15 / Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2006 г.


Целта на доклада е да представи оценка на изпълнението на мерките, планирани в Програмата за децентрализация за 2006г., както и да представи стойностите за 2006г. на
показателите в Системата за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията и Програмата за децентрализация, приета от Съвета по децентрализация на държавното
управление. Показателите са структурирани в балансирани карти на изпълнението за всяка от стратегическите цели на Стратегията за децентрализация и за всеки от
компонентите на БКИ – вложени ресурси, организационно изпълнение и изпълнение на услугата. Като първи доклад за изпълнение на Стратегията и Програмата за децентрализация
той няма за цел да анализира динамиката на процесите на децентрализация спрямо предходни периоди, а да “захрани” с начални данни системата от показатели, чрез които ще
се следи развитието на тези в процеси в следващи ...

Изтегли документа

 

1