Вход за потребители              

2013-05-22 / България: Aдминистративни пречки пред бизнеса на общинско ниво. Доклад на Световната банка


Докладът е изготвен от експерти на Световната банка като част от техническата помощ, която оказва банката за подобряване на бизнес средата в България. Принципите на доброто управление предвиждат със съдържаниeто на предварителния доклад да бъдат запознати всички заинтересовани страни, включително цитираните в доклада. ...

Изтегли документа

2009-06-12 / Методика и примерни образци на договори за реализиране на публично-частни партньорства от местната власт Практическо помагало


Съдържа описание за същността на публично-частното партньорство, методика за реализиране, примерни образци на договори, алгоритъм на дейностите за осъществяване на ПЧП при предоставяне на комунални услуги и примери за успешни публично-частни проекти.
Помагалото е изготвено от "Ютилисис сървисис" през 2009 г. и съдържа 86 страници. ...

Изтегли документа

2009-05-19 / Обучения на кметове и секретари на кметства за разширяване участието на кметствата при предоставяните на местни услуги


Представен е обобщен доклад за проведените 4 обучения, насочени към разширяване обхвата на предоставяните от кметствата местни услуги.
В обучението са взели участие общо над 250 кметове на кметства от 140 общини. Участниците са запознати с основните им функции и задачи, предоставени с устройствения Закон за местното самоуправление и местната администрация и с многобройните правомощия, които при провеждането на децентрализацията в управлението държавата прехвърли директно на кметствата чрез изменения и допълнения на редица специални закони. Обучението обхвана основните въпроси, свързани със съставянето, изменението и изпълнението на общинския бюджет и делегираните бюджети, както от държавата към общините, така и от общинския съвет – към кметствата. Голямо внимание беше обърнато и на споделянето на добри практики по предоставяне на допълнителбни услуги от кметствата.
Основни кон ...

Изтегли документа

2009-05-19 / Удовлетвореност на гражданите от предоставяните им публични услуги


Докладът съдържа резултатите от социологическо проучване за удовлетвореността на гражданите от публичните услуги.
Проучването е второ по ред след като през 2006 г. за пръв път беше направено подобно изследване.
Проучването се осъществи чрез анкетни карти. Анкетирани са 1000 души в 100 гнезда, всяко по 10 респондента. Те са избрани на случаен принцип, пропорционално на броя на населението в София, областните градове, общинските центрове и останалите населени места.
Обект на изследването е мнението на населението относно ползваните публични услуги, предоставяни от централните власти, общини, кметства, заведения за услуги. Изследването обхваща следните области:
�� Информираност за дейността на публичните институции и
предоставяните от тях услуги;
�� Оценка на достъпа и качеството на публичните услуги;
�� Оценка на ...

Изтегли документа

2009-05-19 / Как гражданите да участват реално във формирането на общинската инвестиционна политика - практическо помагало


Имайки предвид факта, че по темата вече е работено и че е налице една разработка, изпълнена с научна добросъвестност и отчитайки важността на поставената задача за актуализацията и допълването на тази разработка е извършен преглед на досегашните публикации и практики. Резултатите са обобщени и са представени основните изводи от проведените 6 (шест) форума в две общини – Полски Тръмбеш и Тунджа.
Практическото помагало за общинари и граждани е допълнено с нова специална глава „Общественият форум и гражданското участие във формирането на местните политики”. Съществуващата досегашна разработка да се оформи като Глава втора: „Инвестиционните приоритети и обществените форум-сесии за тяхното обсъждане и приемане”.
Направен е преглед на 20 публикации с реализирани добри практики.
Докладът е изготвен през м. ноември 2008 г. от Българска рейтингова асоциация и съдържа 89 страници. ...

Изтегли документа

2009-05-19 / Наръчник за кметове на кметства


Настоящото издание е посветено на най-многобройните изборни представители – кметовете на кметства. То е особено ценно, защото подпомага структурите, които стоят най-близо до гражданите.
Настоящата разработка има преди всичко практическа насоченост. Темите са подсказани от практиката и многобройните запитвания. Направен е синтезиран обзор на многобройните задължения на кметствата по ЗМСМА и специалните закони. Дават се решения и отговори по въпроси свързани с:
�� процедурите за делегиране от общината на правомощия на кметствата по предоставяне на услуги;
�� възможности за обновяване на населените места със средства от Европейските фондове
�� примерни образци на документи
Направен е преглед на 20 публикации с реализирани добри практики.
Докладът е изготвен през м. 2008 г. и съдържа 56 страници.
...

Изтегли документа

2009-05-19 / Мониторинг на приложението на системата на делегираните бюджети


В доклада се разглежда разпределението на финансовите и управленските правомощия на общините и отношенията на общините със заведенията за услуги и кметствата.
Разглеждат се състоянието и проблемите на делегираните бюджети. Направен е анализ на степента на делегиране и предложения за промени в областта на образованието, здравеопазването, социалното подпомагане и културата.
Докладът е изготвен през м. декември 2008 г. от колектив с ръководител Стефан Иванов и съдържа 31 страници. ...

Изтегли документа

2009-05-19 / Прилагане на системата на делегираните бюджети в предучилищното възпитание


Акцентът в настоящото изследване е насочен към взаимоотношенията и двустранната координация на общините и заведенията за услуги в предучилищното възпитание (целодневни детски градини и обединени детски заведения), във връзка с прилагането на делегираните бюджети, финансирането и управлението на дейностите в посочената сфера.
Представен е анализ и оценка на действащата нормативна база, управленските нагласи и спецификите в общините при прилагането на СДБ в предучилищното възпитание.
Констатира се, че действащата нормативна уредба (национална и местна) не създават необходимите предпоставки за положителна нагласа за внедряване на СДБ. Съществуват сериозни разногласия между вижданията на ръководствата на общините и директорите на детските заведения по отношение на формата и процедурите на внедряване на ДБ. Прилагането на СДБ предполага създаването на обемна документация, съдействащ ...

Изтегли документа

2009-04-08 / Доклад за повишаване разбирането и уменията за прилагането на системата на делегираните бюджети


Акцентът в настоящото изследване е насочен към управлението и финансирането на организациите, предоставящи публични услуги в сферата на социалните дейности. Основанията за избор на тези дейности от публичния сектор са свързани с утвърждаването им през последните години като проблем с голям обществен интерес. Все повече преобладава мнението за необходимостта от предефиниране на целите и сферите на публичните услуги и на формата на тяхното финансиране с оглед новите изисквания на динамичната глобална икономика, изискванията към образованието, социалната и културната сфера и предизвикателствата на конкурентния пазар на труда в рамките на Европейския съюз. Споделя се и разбирането, че днес само една образована нация може да бъде богата и просперираща нация. ...

Изтегли документа

2009-04-08 / Доклад за прилагането на делегираните бюджети в предучилищното възпитание


Обект на изследване на настоящата разработка са два важни въпроса, свързани с развитието и усъвършенстването на предоставянето на публични услуги в системата на образованието.
Докладът съдържа анализ и оценка на действащата нормативна база, управленските нагласи и спецификите в общините при прилагането на системата на делегираните бюджети в предучилищното възпитание. Идентифицирани са целевите групи и са проведени два обучителни семинара в две подбрани общини (Правец и Велико Търново).
Проблемите на внедряването на делегираните бюджети в детските заведения не се различават съществено от тези за другите заведения (напр. за образователните заведения). На този първоначален етап само 29 броя общини, които са 6% от общия брой на общините в страната прилагат делегирани бюджети в предучилищното възпитание. Основни въпроси, които трябва да намерят своето решение са информираността на о ...

Изтегли документа

 

1 2 3 4 Следваща