Вход за потребители              

2009-05-19 / Усъвършенстване на координационните механизми за осъществяване на секторните политики на областно ниво


В доклада са формулирани предложения за усъвършенстване на координационните механизми за осъществяване на секторните политики на областно ниво.
Идентифицирани са съществуващите на национално ниво стратегии, планове и програми по ключови политики. Екипът анализира общо 192 действащи програмни документи.
Изяснен е механизмът на реализация на областно ниво на стратегическите и програмни документи като се констатира, че само в 12 (по-малко от 10% от всички) стратегически документи е констатирано наличие на изискване за приемане на областна програма или план. Основният извод е, че като цяло се наблюдава все още недостатъчна степен на конкретизиране на целите и инструментите на националните секторни политики в стратегическото планиране и програмиране на областно равнище и липсата на ефективни институционални механизми за съчетаване на националния и местния интерес при изпълнението на ...

Изтегли документа

2009-04-08 / Проучване и регламентиране на процедурите за назначаване на ръководители на териториалните звена на централната изпълнителна власт


Направено е изследване на нормативната уредба, свързана със статута на ръководителите на териториални структури с цел установяване на основните характеристики на техния статут. Обобщена и анализирана е информация от действащото законодателство по отделните компоненти на статута на ръководителите на териториални структури:
�� видове администрации, към които има териториални структури
�� вид на правоотношението на ръководителите на териториални структури
�� наименования на длъжностите на ръководителите на териториални структури
�� условия за заемане на длъжностите на ръководителите на териториални структури
�� процедура по назначаване
Докладът съдържа предложения за регламентиране на процедурите за назначаване на ръководители на териториалните звена на централната изпълнителна власт. Основни ...

Изтегли документа

2009-03-25 / Варианти за изграждане на второ ниво на самоуправление в България и броя на единиците от второто ниво (Чaст 2)


През 2006 г. ФРМС изготви проучването на практиката на страни членки на Европейския съюз с функциониращи две нива на местно самоуправление.
През 2007 г. дейностите по едноименната мярка от Програмата за децентрализация продължиха като на базата на европейската практика се формулираха предложения за варианти на големината на единиците от второто (над-общинско) ниво в България, което в бъдеще следва да придобие степен на самоуправление. За целта са проучени европейските практики от гледна точка на динамика на развитие и принципи, обуславящи териториалния обхват на второто ниво на самоуправление в страните от ЕС и по-специално в Дания, Унгария, Чешката Република, Латвия, Холандия, Ирландия и Австрия.
За нуждите на сравнителния анализ е изготвен и обстоен преглед на административно-териториалните реформи в България за периода 1880 - 1999 г. с подробен картен материал.
Според ...

Изтегли документа

2009-03-25 / Варианти за изграждане на второ ниво на самоуправление в България и броя на единиците от второто ниво (Чaст 1)


През 2006 г. ФРМС изготви проучването на практиката на страни членки на Европейския съюз с функциониращи две нива на местно самоуправление.
През 2007 г. дейностите по едноименната мярка от Програмата за децентрализация продължиха като на базата на европейската практика се формулираха предложения за варианти на големината на единиците от второто (над-общинско) ниво в България, което в бъдеще следва да придобие степен на самоуправление. За целта са проучени европейските практики от гледна точка на динамика на развитие и принципи, обуславящи териториалния обхват на второто ниво на самоуправление в страните от ЕС и по-специално в Дания, Унгария, Чешката Република, Латвия, Холандия, Ирландия и Австрия.
За нуждите на сравнителния анализ е изготвен и обстоен преглед на административно-териториалните реформи в България за периода 1880 - 1999 г. с подробен картен материал.
Според ...

Изтегли документа

2009-03-24 / Оптимизиране на функциите и статута на областния управител


Предмет на доклада е изследване на статута и функциите на областните управители според действащото българско законодателство.
Докладът анализира:
- статута на областния управител и на областната администрация;
- организацията на дейността на областната администрация;
- правомощията на областния управител;
- актовете, издавани от областния управител;
- ресурсната обезпеченост на дейността на областните администрации;
- структурата и дейност на областната администрация.
Трасират се основните насоки за развитие на функциите и правомощията на областния управител и отношенията му с останалите публични институции, с което да се повишат ефективността на тяхното функциониране и да се осигури предоставяне на по-качествени услуги от администрацията
Докладът е изготвен от екип на фирма “Тера Лекс Консулт” ЕООД през м. 2007 г. и съдържа 132 страници. ...

Изтегли документа

2009-03-24 / Механизъм за координиране и изпълнение на секторните политики на областно ниво


Основен инструмент за осъществяването на политики в отделните области, за обхващането на различните нива на държавно управление, както и всички заинтересовани социални страни и партньори за съгласувано развитие е разработването на множество секторни стратегии, които на етапа на приложението включват държавните органи, гражданските организации и бизнеса. Докладът представя изпълнението на проект, насочен към регламентиране на механизъм за координиране и изпълнение на секторните политики на областно ниво и разработване на проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните администрации.
Изготвен е преглед на секторните политики и тяхното провеждане на областно ниво и преглед на нормативната уредба на правомощията на областния управител по секторни политики.
Описани са съществуващите комисии и съвети, имащи отношение към дейността на областните управители. < ...

Изтегли документа

2009-03-23 / Изводи от реализацията на пилотни проекти в областите Хасково, Плевен и Пловдив в рамките на проект “Засилване координиращите функции на областните съвети за развитие”


През 2007 г. беше реализиран първи етап на изпълнение на мярката. Беше изготвен аналитичен доклад, включващ преглед на нормативната база, емпирично проучване и предложения за засилване на функциите на областните съвети за развитие. Докладът беше разгледан и одобрен от Съвета по децентрализация на държавното управление, на заседанието на съвета на 22 юли 2008 г. Съветът препоръча през 2008 г. да продължи и да се разшири реализацията на пилотния проект в 3 областни администрации, в които да се поставят за изясняване проблемите, свързани със състава на съвета и необходимостта от участието на представителите на териториалните звена в него.
Докладът съдържа информация и предложения от реализацията на пилотни проекти в областите Хасково, Плевен и Пловдив.
В област Хасково цел на пилотния проект е изясняване на въпросите, свързани с оптимизиране състава на съвета и участието на предст ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Проучване на практиката на страни членки на Европейския съюз с функциониращи две нива на местно самоуправление


Докладът представя съществуващите модели и практики в страни-членки на ЕС с функциониращи две нива на местно самоуправление и възможността те да бъдат използвани в процеса на подготовка за изграждане на областно ниво на местно самоуправление в България, включително и за определяне на обхвата на правомощията и системата от приходоизточници.
Представен е задълбочен анализ на процесите на регионализация в Европа.
Направен е сравнителен анализ на формата на държавно устройство, териториалното деление и нивата на самоуправление в страните членки на ЕС
Представено е състоянието в три страни с близки до българския модел на административно-териториално устройство, чийто опит е най-пряко приложим за България (Чехия, Дания и Гърция). И трите изследвани страни са унитарни, със сравнително близки до българските територия и население, имат по две нива на самоуправление, извършвали са ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Проучване на модели за координация на деконцентрираните звена в страните членки на ЕС със сходно административно и териториално устройство


Целта на доклада е да предложи примерни модели и механизми за координация на деконцентрираните структури на централната изпълнителна власт в България.
Точното определяне на мярата между децентрализацията и деконцентрацията в териториалното управление е определящо за ефективното и пълноценно взаимодействие между централната изпълнителна власт и органите на местното и регионалното управление и самоуправление.
Разгледана е структурата на териториалното управление в Гърция, Португалия, Словакия, Полша, Франция и Чехия.
Формулирани са изводи и приложими препоръки за изграждане на модел на координация на деконцентрираните структури в България. Констатира се, че практиката в Р.България за автономно създаване от отделните министерства на „деконцентрирани звена”, които нямат обвързаност помежду си на областно ниво не предполага ефективност на резултатите от тяхната работа. Липсата ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Изследване на възможна система на приходоизточници за финансиране на услугите, предоставяни от второто ниво на местно самоуправление


Целта на доклада е да проследи опита на различни европейски страни (Холандия, Гърция, Дания, Чехия и Унгария) с функциониращо второ ниво на местно самоуправление относно източниците за финансиране на услугите, предоставяни от самоуправляващите се единици.
Обект на анализ са традиционни и алтернативни практики за финансиране, като постъпления от националния бюджет, такси за услуги, местни данъци и такси, субсидии и др.
Приоритетна задача на изследователската разработка е на базата на разгледания и анализиран в детайли европейски опит и “ноу-хау”, да се систематизират препоръки за България.
Докладът е изготвен през 2007 г. и съдържа 108 страници. ...

Изтегли документа

 

1 2 Следваща