тест
Вход за потребители              

2009-03-24 / Увеличаване на капацитета на неправителствените организации и бизнеса да предоставят обществени услуги по договор с местните власти / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Добрите европейски практики показват, че участието на неправителствения сектор и бизнеса в предоставянето на публични услуги води до оптимизиране на резултатите и повишаване на ефективността и достъпността на услугите. У нас възможността за възлагане на публични услуги на външен доставчик (само за социалната сфера), беше регламентирана с промените в ЗСП през 2003 г. Основна цел на настоящия доклад е подобряване качеството на предлаганите услуги, ефективно използване на обществен ресурс и висока прозрачност при изразходването на публични средства чрез разширяване участието на неправителствения сектор и бизнеса в предоставянето на обществени услуги.
Докладът е изготвен през 2007 г. и съдържа 30 страници. ...

Изтегли документа

2009-03-24 / Повишаване на разбирането и уменията за прилагане на системата на делегираните бюджети / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Докладът цели да насърчи общините за активно използване на системата на делегираните бюджети в сферите на дейност, в които това е възможно. Въвеждането на СДБ във всяка от общините, избрали да работят със системите показва, че то винаги е било осъзнат доброволен местен избор на местните заинтересовани страни. Практиката на общините, които прилагат СДБ показва, че в повечето случаи инициативата за въвеждането на системата е била на общинската администрация.
Докладът съдържа технически отчет за изпълнението на следните дейности:
1. Проучване на националната и местна нормативна уредба и управленските нагласи в общините за въвеждане на делегираните бюджети.
2. Проучване на спецификите при прилагането на делегираните бюджети в различните общини до момента.
3. Подготовка на учебни материали за обучения по въвеждане на делегираните бюджети.
4. Организиране и провеждане ...

Изтегли документа

2009-03-24 / Механизъм за координиране и изпълнение на секторните политики на областно ниво / Аналитични доклади за децентрализацията на областно ниво


Основен инструмент за осъществяването на политики в отделните области, за обхващането на различните нива на държавно управление, както и всички заинтересовани социални страни и партньори за съгласувано развитие е разработването на множество секторни стратегии, които на етапа на приложението включват държавните органи, гражданските организации и бизнеса. Докладът представя изпълнението на проект, насочен към регламентиране на механизъм за координиране и изпълнение на секторните политики на областно ниво и разработване на проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните администрации.
Изготвен е преглед на секторните политики и тяхното провеждане на областно ниво и преглед на нормативната уредба на правомощията на областния управител по секторни политики.
Описани са съществуващите комисии и съвети, имащи отношение към дейността на областните управители. < ...

Изтегли документа

2009-03-24 / Възлагане на публични услуги на външни доставчици: практическо помагало / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


През последните няколко десетилетия развитието на публичните услуги в Европа се характеризира с две паралелни тенденции: прехвърляне на функции и компетентност от централна към местна власт и увеличаване ролята на частните доставчици и възприемането на пазарни подходи в процеса на предоставяне на публични услуги. Тези две тенденции се наблюдават и в България.
Помагалото разглежда въпросите, свързани с договарянето и възлагането на публични услуги от страна на местната власт на частни доставчици, законодателната рамка за възлагане на отделни видове публични услуги и за участие на частни доставчици, ролите и отговорностите на отделните актьори, както и установени положителни практики.
Приложена е примерна наредба за реда и условията за предоставяне на общински дейности и услуги на външни доставчици.
Докладът е изготвен през 2007 г. и съдържа 76 страници. ...

Изтегли документа

2009-03-24 / Преструктуриране на данъчната система и създаване на възможност за развитие на съвременна система от местни данъци / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Настоящият доклад разглежда състоянието на системата на местните данъци в България. Направена е съпоставка със съвременната местна данъчна система в Европа. Дадени са предложения за преструктуриране на данъчната система и за нормативни промени.
Докладът е изготвен през 2007 г. и съдържа 26 страници. ...

Изтегли документа

2009-03-24 / Система от индикатори за качество на общинските услуги: домашен социален патронаж, детски градини и библиотеки / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Целта на системата е да даде на общините инструмент за самостоятелно тестване на качеството на три от услугите, които предоставят – домашен социален патронаж, библиотеки и детски градини. Едновременно с това тази система би могла да послужи като модел за разработване на подобни системи от индикатори за оценка и за останалите общински услуги.
Докладът е изготвен през 2007 г. и съдържа 64 страници. ...

Изтегли документа

2009-03-24 / Участие на кметствата при предоставяне на местни услуги / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Докладът съдържа практически приложими решения за доближаване на публичните услуги до потребителите при постигане на оптимален баланс между цена на услугата и достъпност до нея.
Докладът включва:
1. Анализ на видовете публични услуги, които се предоставят от кметствата към настоящия момент.
2. Идентифициране на добри практики по предоставяне на по-широки правомощия на кметствата.
3. Предложения за промени за предоставяне на по-широки правомощия на кметствата по отношение на услуги, за които има реална необходимост и е икономическо ефективно предоставянето им на място.
Методиката на изработване на доклада включва обзор на нормативни документи, проучване на аналитични доклади по разглежданата проблематиката и анкетни проучвания.
Необходимата информация за добрите практики и предложения за разширяване участието на кметствата при предоставянето на публични услу ...

Изтегли документа

2009-03-23 / Изводи от реализацията на пилотни проекти в областите Хасково, Плевен и Пловдив в рамките на проект “Засилване координиращите функции на областните съвети за развитие” / Аналитични доклади за децентрализацията на областно ниво


През 2007 г. беше реализиран първи етап на изпълнение на мярката. Беше изготвен аналитичен доклад, включващ преглед на нормативната база, емпирично проучване и предложения за засилване на функциите на областните съвети за развитие. Докладът беше разгледан и одобрен от Съвета по децентрализация на държавното управление, на заседанието на съвета на 22 юли 2008 г. Съветът препоръча през 2008 г. да продължи и да се разшири реализацията на пилотния проект в 3 областни администрации, в които да се поставят за изясняване проблемите, свързани със състава на съвета и необходимостта от участието на представителите на териториалните звена в него.
Докладът съдържа информация и предложения от реализацията на пилотни проекти в областите Хасково, Плевен и Пловдив.
В област Хасково цел на пилотния проект е изясняване на въпросите, свързани с оптимизиране състава на съвета и участието на предст ...

Изтегли документа

2009-03-23 / Развитие на обществените съвети и регламентирането им като средство за консултиране с гражданите / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Участието на гражданите в процесите на вземане на решения на местно ниво е от ключова значимост за прозрачността и отчетността на работата на местните власти. Формирането на общинските бюджети, приемането на стратегически документи и програми за развитие, както и формулирането на местните приоритети изисква участието и ангажираността на широк кръг обществени групи, представителни за конкретната общност.
Настоящият доклад има за цел да проследи развитието на обществените съвети, чиято ефективност е от важно значение за развитието на прозрачността и отчетността на работата на местните власти. Обществените съвети са консултативни органи за обществен контрол на местно ниво, които оказват съдействие на местната власт при формирането и реализирането на нейната политика по различни въпроси от местно естество.
Докладът е изготвен през 2008 г. и съдържа 10 страници. ...

Изтегли документа

2009-03-23 / Анализ и оценка на отговорностите на държавата и общините по поддържане на хидротехническите съоръжения и речните легла / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Разработените в доклада теми, с направените експертни констатации, анализи, препоръки и предложения имат за цел подобряване на взаимодействието между институциите, отговорни за поддържането на хидротехническите съоръжения и проводимостта на речните легла, подобряване организацията на тяхната работа, на реда за тяхното материално и финансово обезпечаване при изпълнение на задълженията им.
Констатира се, че съществуващата в момента нормативна база, регламентираща правомощията и задълженията на собствениците и ползвателите на обекти от хидротехническата инфраструктура на страната, в общ план представлява добра основа за организиране на безопасната експлоатация на хидротехническите съоръжения и системи.
Препоръчва се да се организира взаимен обмен на информация между всички министерства в рамките на тяхната компетентност, свързана с дейностите по поддържане на хидротехническите съ ...

Изтегли документа

 

  Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следваща