тест
Вход за потребители              

2009-06-30 / Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2008 г. / Годишни доклади за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията за децентрализация


Третият ежегоден доклад съдържа оценка на изпълнението на отделните мерки от програмата, сравнения за напредъка на България в областта на децентрализацията спрямо унитарните държави в ЕС и представяне на показателите за изпълнение на отделните стратегически цели на програмата.
От направения анализ се вижда, че основната част от предвидените за 2008 г. дейности са изпълнени.
Констатира се, че през 2008 г. не се наблюдава съществена промяна в показателите, спрямо които се оценява степента на децентрализация. България изостава по редица показатели от международните еталони.
Данните подреждат България на последно място по отношение на БВП на жител и на предпоследно място по общински приходи на жител. Делът на общинските разходи от общите публични разходи е 20,2%, което е под общото ниво на в ЕС (24,6%) и под равнището от 25,5%, отбелязано от Румъния. Делът на данъчните прихо ...

Изтегли документа

2009-06-16 / Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2007 г. / Годишни доклади за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията за децентрализация


Представя се изпълнението на Стратегията за децентрализация през 2007 г.
От прегледа се вижда, че от общо 50 мерки със срок за изпълнение 2007 г. за изпълнени могат да се приемат 19, за частично изпълнени - 27 и за неизпълнени – 4.
Констатира се , че липсата на общински данъчни правомощия и голямата централизация на инвестиционен ресурс в публичната сфера са двата основни фактора, отреждащи на България много ниски нива спрямо останалите наблюдавани страни. Единственият показател, който се подобрява в абсолютна стойност спрямо 2006 г. е общински инвестиции на жител, но отново страната е с най-нисък размер спрямо останалите.
Наблюдава се слабо подобрение на фискалните взаимоотношения между държавата и общините, отразено в основните макропоказатели. Структурата на трансферите от държавния бюджет се запазва като тази през 2006 г. с едно изключение – общините не получиха преизп ...

Изтегли документа

2009-06-12 / Методика и примерни образци на договори за реализиране на публично-частни партньорства от местната власт Практическо помагало / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Съдържа описание за същността на публично-частното партньорство, методика за реализиране, примерни образци на договори, алгоритъм на дейностите за осъществяване на ПЧП при предоставяне на комунални услуги и примери за успешни публично-частни проекти.
Помагалото е изготвено от "Ютилисис сървисис" през 2009 г. и съдържа 86 страници. ...

Изтегли документа

2009-05-19 / Обучения на кметове и секретари на кметства за разширяване участието на кметствата при предоставяните на местни услуги / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Представен е обобщен доклад за проведените 4 обучения, насочени към разширяване обхвата на предоставяните от кметствата местни услуги.
В обучението са взели участие общо над 250 кметове на кметства от 140 общини. Участниците са запознати с основните им функции и задачи, предоставени с устройствения Закон за местното самоуправление и местната администрация и с многобройните правомощия, които при провеждането на децентрализацията в управлението държавата прехвърли директно на кметствата чрез изменения и допълнения на редица специални закони. Обучението обхвана основните въпроси, свързани със съставянето, изменението и изпълнението на общинския бюджет и делегираните бюджети, както от държавата към общините, така и от общинския съвет – към кметствата. Голямо внимание беше обърнато и на споделянето на добри практики по предоставяне на допълнителбни услуги от кметствата.
Основни кон ...

Изтегли документа

2009-05-19 / Усъвършенстване на координационните механизми за осъществяване на секторните политики на областно ниво / Аналитични доклади за децентрализацията на областно ниво


В доклада са формулирани предложения за усъвършенстване на координационните механизми за осъществяване на секторните политики на областно ниво.
Идентифицирани са съществуващите на национално ниво стратегии, планове и програми по ключови политики. Екипът анализира общо 192 действащи програмни документи.
Изяснен е механизмът на реализация на областно ниво на стратегическите и програмни документи като се констатира, че само в 12 (по-малко от 10% от всички) стратегически документи е констатирано наличие на изискване за приемане на областна програма или план. Основният извод е, че като цяло се наблюдава все още недостатъчна степен на конкретизиране на целите и инструментите на националните секторни политики в стратегическото планиране и програмиране на областно равнище и липсата на ефективни институционални механизми за съчетаване на националния и местния интерес при изпълнението на ...

Изтегли документа

2009-05-19 / Удовлетвореност на гражданите от предоставяните им публични услуги / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Докладът съдържа резултатите от социологическо проучване за удовлетвореността на гражданите от публичните услуги.
Проучването е второ по ред след като през 2006 г. за пръв път беше направено подобно изследване.
Проучването се осъществи чрез анкетни карти. Анкетирани са 1000 души в 100 гнезда, всяко по 10 респондента. Те са избрани на случаен принцип, пропорционално на броя на населението в София, областните градове, общинските центрове и останалите населени места.
Обект на изследването е мнението на населението относно ползваните публични услуги, предоставяни от централните власти, общини, кметства, заведения за услуги. Изследването обхваща следните области:
�� Информираност за дейността на публичните институции и
предоставяните от тях услуги;
�� Оценка на достъпа и качеството на публичните услуги;
�� Оценка на ...

Изтегли документа

2009-05-19 / Как гражданите да участват реално във формирането на общинската инвестиционна политика - практическо помагало / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Имайки предвид факта, че по темата вече е работено и че е налице една разработка, изпълнена с научна добросъвестност и отчитайки важността на поставената задача за актуализацията и допълването на тази разработка е извършен преглед на досегашните публикации и практики. Резултатите са обобщени и са представени основните изводи от проведените 6 (шест) форума в две общини – Полски Тръмбеш и Тунджа.
Практическото помагало за общинари и граждани е допълнено с нова специална глава „Общественият форум и гражданското участие във формирането на местните политики”. Съществуващата досегашна разработка да се оформи като Глава втора: „Инвестиционните приоритети и обществените форум-сесии за тяхното обсъждане и приемане”.
Направен е преглед на 20 публикации с реализирани добри практики.
Докладът е изготвен през м. ноември 2008 г. от Българска рейтингова асоциация и съдържа 89 страници. ...

Изтегли документа

2009-05-19 / Наръчник за кметове на кметства / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Настоящото издание е посветено на най-многобройните изборни представители – кметовете на кметства. То е особено ценно, защото подпомага структурите, които стоят най-близо до гражданите.
Настоящата разработка има преди всичко практическа насоченост. Темите са подсказани от практиката и многобройните запитвания. Направен е синтезиран обзор на многобройните задължения на кметствата по ЗМСМА и специалните закони. Дават се решения и отговори по въпроси свързани с:
�� процедурите за делегиране от общината на правомощия на кметствата по предоставяне на услуги;
�� възможности за обновяване на населените места със средства от Европейските фондове
�� примерни образци на документи
Направен е преглед на 20 публикации с реализирани добри практики.
Докладът е изготвен през м. 2008 г. и съдържа 56 страници.
...

Изтегли документа

2009-05-19 / Мониторинг на приложението на системата на делегираните бюджети / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


В доклада се разглежда разпределението на финансовите и управленските правомощия на общините и отношенията на общините със заведенията за услуги и кметствата.
Разглеждат се състоянието и проблемите на делегираните бюджети. Направен е анализ на степента на делегиране и предложения за промени в областта на образованието, здравеопазването, социалното подпомагане и културата.
Докладът е изготвен през м. декември 2008 г. от колектив с ръководител Стефан Иванов и съдържа 31 страници. ...

Изтегли документа

 

  Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следваща