тест
Вход за потребители              

2009-03-18 / Изграждане на механизми за координиране дейността на териториалните звена на централната изпълнителна власт с общините / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Стратегията за децентрализация разширява обхвата на реформата като новият стратегически подход към децентрализацията предвижда осъществяването на процеса на децентрализация да се обвърже с изграждането на деконцентрираната администрация на органите на централната изпълнителна власт.
Целта на настоящия аналитичен доклад е да предложи практически приложими решения за подобряване на координацията на дейността на териториалните звена на централната изпълнителна власт с общините като се направят конкретни предложения за усъвършенстване и развитие на нормативната уредба и практики.
Изготвена е обобщена справка за броя на съществуващите звена. Към 31.10.2006 г. приблизителният брой на териториалните звена само на регионално и областно ниво възлиза на 1132, като в това число не се включват звената на общинско ниво и такива обслужващи повече от една община. Отделно на общинско ниво съ ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Оценяване на резултатите от приложението на стандартите за финансиране на делегираните услуги в образованието, здравеопазването, социалните грижи и културата / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Със старта на реформата в местните финанси от началото на 2003 г. се промени изцяло начина на формиране на държавните финансови трансфери за общините. Техният размер е обвързан с предоставянето на публични услуги, за които държавата има обществена отговорност да осигури равен достъп и определено качество за всички потребители.
Обект на доклада са отношенията между централните и местни власти по повод финансирането на услугите в образованието, здравеопазването, социалните грижи и културата.
Предмет на анализ са стандартите за определяне на разходите за делегираните услуги в 4-те функции.
Целта на изследването е да се очертаят основните проблеми от приложението на разходните стандарти и да се формулират основните насоки за тяхното усъвършенстване.
За постигането на тази цел в доклада се описва сегашното състояние на 4-те общински сектора, прави се критичен анализ на ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Разработване на стандарти за някои местни дейности с цел прилагането им през 2007 г. и по нататъшно обективизиране на критериите за финансово изравняване / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Целта на доклада е да се изяснят възможностите за прилагането на стандарти за публичните услуги – местна отговорност, които да служат като критерии за финансово изравняване на субсидията за общините или за оценка на ефективността на предоставяните местни услуги.
Всяка от посочените теми се представя като: състояние – проблеми – промяна. Прави се опит, да се проследят причините за проблемите в процеса на реформите и възможностите за прилагане на механизми за предоставяне на по-ефективни и ефикасни услуги, съответстващи на потребностите и възможностите на местната общност.
Докладът е изготвен от Дунавски центар за обучение и развитие през 2006 г. и съдържа 42 страници. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Развитие на обществените съвети и регламентирането им като средство за консултиране с гражданите / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Докладът има за цел да направи анализ, оценка и обобщаване на национални нормативни документи, конституиращи развитието на обществените съвети в различни сфери, със специален акцент върху тези в сферата на училищното образование.
На базата на този анализ се формулират изводи и препоръки за подобряване работата на обществените съвети като средство за консултиране с гражданите и като механизъм за контрол от страна на обществото върху управлението на училищата в частност. В частност обобщеният опит се използва за разработване на примерни концептуални рамки и правила за дейността на училищните съвети, които се предвижда да бъдат създадени през следващите три месеца в 213 училища в 10 пилотни общини (съгласно споразумение между МОН и НСОРБ от края на м.октомври 2006 г.). ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Развитие на публично-частни партньорства, аутсорсинг и други форми на предоставяне на услуги / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Този анализ разглежда основните характеристики на същността на публично-частното партньорство, възможностите, които носи то и проблемите, които могат да възникнат при прилагането му.
Освен че повишават ефективността и иновациите в частните компании, публично-частните партньорства могат да осигурят така необходимия капитал за финансиране на правителствени или общински програми и следователно да освободят публични средства за проекти от голямо икономическо и социално значение.
Резултатите от изследването показват, че от една страна, големи и по-малки общини в някаква степен използват структури на партньорството за предоставяне на обществени услуги, но от друга страна, остава малкият опит и належащата необходимост от повече и качествена информация, и насоки по темата. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Приложение на системата на делегираните бюджети от общините / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Целта на настоящата разработка е да се систематизират изводите от досегашното прилагане на системата на делегираните бюджети, както и да се набележат мерки за стимулиране внедряването й от общините. Основните изводи и препоръки са направени на база систематизираната до момента информация, институционалните резултати от дейността на НСОРБ (дискусионни форуми, заседания на постоянната комисия по образование и други) и проведено целево проучване. За целите на проучването общините условно бяха разделени в две групи – прилагащи и неприлагащи системата на делегираните бюджети в своята практика.
Проучването сред общините, които не прилагат системата на делегираните бюджети, целеше събиране на информация за: съображенията, поради които не са въвели системата, условията за внедряването й в тяхната практика; необходимото съдействие и стимули. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Консултативна разработка на системата на делегираните бюджети от общините / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Системата на делегираните бюджети стартира като средство за оптимизиране на модела на разпределяне на финансовите средства в системата на средното образование. Министерството на образованието и науката реализира проект “Финансово управление на средното образование” по Програма ФАР на Европейския съюз. Проектът се осъществи в четири пилотни общини (Несебър, Благоевград, Силистра и Кюстендил) в периода 1995 г. до 1999 г. и получи популярност, като управление на делегирани бюджети от директорите на училищата. Нейното по-нататъшно разпространение в останалите общини е обект на държавна политика.
Настоящата консултативна разработка си поставя за цел подпомагане на общинските ръководства в страната при въвеждане системата на делегирани бюджети като част от мерките заложени в „Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация”. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Проучване на възможностите за предоставяне от общините на услуги като обществена полиция, пожарна охрана, топлофикация, вик, кабелна телевизия и други, типични за практиката в Европейския съюз / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Докладът прави общ преглед на вида и обхвата на услугите, предоставяни от общините в страните от Европейския Съюз (ЕС). След сравнителен анализ на местните услуги са подбрани тези от тях, които са типични за повечето страни от ЕС, с особен акцент върху общинските услуги, представяни в държавите от Централна и Източна Европа.
Докладът се фокусира върху тези местни услуги в страните от ЕС, които се различават като начин на организация, отговорности на местните власти и модел на финансиране спрямо практиката в България, прави задълбочен преглед на същността на тези услуги в страните от ЕС, към какви потребители са насочени и какви са начините на тяхното финансиране и управление. ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Мониторинг на развитието на системата на делегираните бюджети / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Цел на настоящия проект е да се създаде и апробира система за оценка на приложението на системата на делегираните бюджети. Обект на изследване са от една страна местните власти и от друга – заведенията за услуги от образованието (училища и детски градини), здравеопазването (детски ясли), социалните грижи (заведенията за социални услуги) и културата (културните заведения). Предмет на изследване са отношенията на общините със заведенията за услуги по повод финансирането и управлението на съответните дейности.
Основните задачи на проекта са:
• Да се разработи система от критерии за оценка на приложената система на делегираните бюджети в общините;
• Да се разработи карта за оценка на системата на делегираните бюджети и извърши анкетно проучване сред общините;
• Да се направи анализ на резултатите от приложението на системата на делегираните бюджети
• Да се обсъди мет ...

Изтегли документа

2009-03-18 / Аналитичен доклад за резултатите от действието на методика за определяне численоста на общинската администрация / Аналитични доклади за децентрализацията на общинско ниво


Задачата на настоящото изследване е насочена към подобряване кадровото осигуряване на общинските услуги, като конкретната цел е да се оцени действащата до момента методика и да предложи практически приложимо решение за определяне минималната численост на общинските администрации, гарантиращо нормалното им функциониране и изпълнение на вменените им задължения.
Така зададената цел и определените със заданието на възложителя задачи, дефинират обхвата и съдържанието на разработката: Определяне на структурата на дейностите, които се изпълняват от общинската администрация, анализ на резултатите от действието на сега действащата методика за определяне числеността на общинската администрация, анализ на незаетата численост в общинската администрация, идентифициране на законово възложени, но кадрово неосигурени дейности на общините и разработване на актуализиран вариант на методиката. ...

Изтегли документа

 

  Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следваща