Вход за потребители              

2016-03-01 / Децентрализацията и влиянието й върху възможностите на общините и областите за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз


Категория: Основни документи

Целта на този доклад е да отговори на въпроса как ускоряването на процеса на децентрализация и развитието на териториалното управление в страната допринася за разширяване на възможностите на общините и областите за усвояване на средствата от фондовете на ЕС. Методиката на изработване на доклада включва анализ на специализирана информация и литература за използването на тези фондове и за провежданите структурни политики на ЕС, обзор на нормативни документи, проучване на доклади от научни конференции и аналитични доклади по разглежданата проблематика, анкетни проучвания, както и натрупания опит в страната при работата по предприсъединителните фондове на ЕС.
Методиката предполага решаването на следните конкретни задачи, свързани с изследването и обосноваването на основните тези по доклада:
· Анализ и оценка на действащото административно-териториално устройство на страната и правомощията на основните административно-териториални единици – области и общини и техните органи, активно да съдействат за укрепване на териториалното управление;
· Очертаване същността и ролята на децентрализацията и преглед на развитието на процеса в страната. Значението на Стратегията за децентрализацията и Програмата за нейното изпълнение за повишаване на административния и програмния капацитет на областите и общините;
· Преглед на новата кохезионна политика на ЕС, Националната стратегическа референтна рамка и проектите на оперативните програми, механизмите за координация и управление на помощта по линия на Структурните фондове на Съюза и очертаване на възможния кръг от проекти, по които общините и областите могат да получат финансиране от тях;
· Идентифициране на ограниченията за по-нататъшно развитие на капацитета на областите и общините;
· Изследване на влиянието на процеса на децентрализация върху капацитета на областите и общините за ефективно и ефикасно използване на Структурните и Кохезионните фондове на Съюза и обосноваване на мерки за тяхното преодоляване чрез ускоряване на процеса на децентрализация;
Въведението обръща внимание на актуалността и важността на разглеждания проблем и очертава основните насоки за разработването на доклада. В глава втора се представят настоящото административно-териториално устройство на страната и правомощията на общините и на областните управители. Глава трета е посветена на развитието на процеса на децентрализация в страната. В глава четвърта се представят структурните политики на ЕС, прави се преглед на отделните оперативни програми и възможностите на общините и областите за участие в тях. В глава пета се изследват ограниченията пред по-нататъшното повишаване на капацитета, които могат да бъдат разрешени ефективно единствено с развитието на процеса на децентрализация. В глава шеста се правят конкретни предложения – общи препоръки и основни изводи за развитие на капацитета.
Разработката е извършена през периода 20 септември-30 ноември 2006 г. от работна група в състав: доц. Христо Станев, ст.н.с. Юлия Спиридонова и Алеко Джилджов.


Изтегли документа

 

  Предишна Следваща