Вход за потребители              

2012-07-19 / Децентрализация на училищното образование в България


Категория: Основни документи

Този доклад е изработен по проект “Децентрализация на училищното образование в България” с възложители Инициатива за местно самоуправление – Будапеща (LGI-Budapest), и Институт “Отворено общество” – Будапеща.
Докладът отговаря на необходимостта от провеждането на експертни и широки публични дискусии, които да очертаят ясна визия и насоки за добре планирани, системни и синхронизирани политики за разгръщане на цялостния процес на децентрализация в училищното образование.
През последните години образователните експерти, управляващите и местните общности в България са обединени около двете стратегически цели на училищното образование и предучилищното възпитание – необходимостта от подобряване на достъпа и от повишаване на качеството. Липсата на ясна визия за системни и синхронизирани политики за децентрализация на училищното образование и за ролята и отговорностите на различните за ...

Изтегли документа

2012-05-03 / Основни термини и понятия в областта на децентрализацията


Категория: Основни документи

Основни термини и понятия в областта на децентрализацията ...

Изтегли документа

2009-11-04 / Децентрализацията в България: обща оценка и препоръки


Категория: Основни документи

Докладът е изготвен от Херман Кореа Диаз, - консултант на Програмата на ООН за развитие, бивш министър на регионалното развитие на Перу.
Съдържа анализ на състоянието на процеса на децентрализация в България.
Констатира се, че сред държавните служители в България, като цяло няма всестранно и стратегическо разбиране за допълващия характер на връзката между реформата в държавната или обществената администрация и политиката на децентрализация, както и между тези реформи на обществения сектор и структурната икономическа реформа.
Предлага се обща рамка на политиката за децентрализация.
Докладът е изготвен през 1998 г. и съдържа 51 страници. ...

Изтегли документа

2009-10-15 / Споразумение за сътрудничество между Министерския съвет и Националното сдружение на общините в Република България


Категория: Основни документи

Споразумението е подписано на 9 октомври 2009 г. от министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов и от председателя на Управителния съвет на НСОРБ г-жа Дора Янкова.
В споразумението са определени приоритетните направления и формите на сътрудничестно за срока на мандата на правителството. ...

Изтегли документа

2009-10-01 / Модернизиране на деконцентрираната администрация в България


Категория: Основни документи

Настоящият доклад е изготвен от Кзавие Живле, Алеко Джилджов и Патрик Нодингс, в рамките на туининг проект по Програма ФАР «Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”.

Целта на настоящия доклад е въз основа на френският модел за организация на деконцентрираната държавна администрация да аргументира необходимостта от реформа, засягаща териториалните структури на държавната администрация и да представи стратегическите направления за тази реформа.
В раздел първи на доклада е представен френският модел на организация на териториалната администрация.
Втората част на доклада откроява проблемите в териториалната администрация в България и последствията от организацията й в настоящия вид с обосновка защо е необходима териториална реформа.
Третата част ...

Изтегли документа

2009-08-12 / Децентрализация към кметствата в България


Категория: Основни документи

Публикацията се осъществява в рамките на проект „Децентрализация на местно равнище в България” на Фондация „Партньори за ефективни решения”, реализиран с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество, Будапеща.
Направена е оценка на степента на финансова и политическа децентрализация на кметствата. Посочва се, че реформата в публичния сектор за децентрализация на услуги, дейности, правомощия и ресурси започна през 2003 г. и беше насочена към прехвърляне на правомощия и ресурси от централната власт към общините, като засегна преди всичко финансовата област. В приетата през 2006 г. от правителството Стратегия за децентрализация на държавното управление бяха очертани мерки за преодоляване на нерешени проблеми между централната и местната власт и за разширяване на обхвата на административни и политически видове децентрализация. За първи път бяха включени и мерки, които разширяват о ...

Изтегли документа

2009-06-10 / Механизми на взаимодействие между равнищата на управление в процеса на разработване и осъществяване на стратегии в публичната сфера


Категория: Основни документи

Разглежда се противоречието между безпрецедентната промяна в самата философия на държавното управление по света през ХХІ век от една страна и от друга – изостаналата му организация, наследена от предните векове. Прави се обобщението, че тенденцията е от линейно управление към управлявана децентрализация, наричана напоследък “добро управление”. Промяната към управлявана децентрализация пряко засяга модела на взаимодействие между равнищата на управление преди всичко при разработване и осъществяване на стратегии в публичната сфера.
Посочва се, че настъпващите промени в държавното управление по целия свят се дължат на факта, че “пирамидата” на класическата държавна власт губи своя връх. Вместо да е крайна, върховна инстанция държавната власт се разтваря в различни линии на безпрецедентна зависимост както “отгоре” – от външното обкръжение на държавата, така и “отдолу” – от инстанции, би ...

Изтегли документа

 

  Предишна 1 2