Вход за потребители              

2022-01-25 / Децентрализация и регионализация в България - доклад на ОИСР (на английски език)


Категория: Основни документи

През 2021 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) представи свой доклад за България. Ето неговото резюме: "България постигна съществен напредък в своето териториално управление и социално-икономическо развитие. И все пак този напредък не успя да противодейства на големите и нарастващи териториални различия. За справяне с тях е нужно справяне с оставащите структурни предизвикателства, които може да бъдат ограничени от по-нататъшната трансформация, действията на правителството и регионалната устойчивост. Това също така ще зависи от преминаването от централно разработен подход към политиката за регионално развитие към такъв, койт ...

Изтегли документа

2020-05-18 / ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ 2004: НЯКОИ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА НОВ ЗАКОН


Категория: Основни документи

Документът представлява окончателен консултантски доклад на г-н Херман Кореа Диаз, изготвен през 2004 г. и съдържа общи положения за нов закон за децентрализацията. Докладът съдържа 64 стр. ...

Изтегли документа

2018-09-18 / Децентрализация на електроенергийното производство в България: законодателни и административни предизвикателства


Категория: Основни документи

Настоящият доклад е изготвен от Центъра за изследване на демокрацията и анализира потенциалните ползи и пречките пред децентрализацията на електроснабдяването в България. Въпреки постепенното отпадане на досегашните държавни стимули за развитието и експлоатацията на електроцентрали, използващи възобновяеми енергийни източници, държавата няма готовност да ги замени с нови схеми за подпомагане на декарбонизацията на електроенергийната система, които същевременно да гарантират сигурността на доставките. Най-прекият път за намаляване на въглеродните емисии в електроенергийния сектор би бил да се използва значителният потенциал на страната за децентрализирано производство на електроенергия от възобновяеми източници. Докладът съдържа 58 стр.
...

Изтегли документа

2016-03-17 / Управление на реформите в политиката - понятиен апарат и инструментариум за вземащите решения лица и институции в развиващите страни и страните в преход


Категория: Основни документи

Този доклад дава стратегическа гледна точка към управлението  и осъществяването, като отчита комплексността  и необходимостта  да се откроят съдържателните, политическите и институционалните измерения на промяната в политиката. Подходът се фокусира директно върху приложимостта на въпросите, свързани с реформата, в контекдста на демократизацията и подобряването на управлението, като се разграничават различните управленски стратегии за посрещане на тези предизвикателства. Докладът съдържа 129 стр. и е извадка от едноименната книга на Дарик В. Бринкерхоф и Бенджамин Л. Кросби.

...

Изтегли документа

2016-03-01 / Децентрализацията и влиянието й върху възможностите на общините и областите за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз


Категория: Основни документи

Целта на този доклад е да отговори на въпроса как ускоряването на процеса на децентрализация и развитието на териториалното управление в страната допринася за разширяване на възможностите на общините и областите за усвояване на средствата от фондовете на ЕС. Методиката на изработване на доклада включва анализ на специализирана информация и литература за използването на тези фондове и за провежданите структурни политики на ЕС, обзор на нормативни документи, проучване на доклади от научни конференции и аналитични доклади по разглежданата проблематика, анкетни проучвания, както и натрупания опит в страната при работата по предприсъединителните фондове на ЕС.
Методиката предполага решаването на следните конкретни задачи, свързани с изследването и обосноваването на основните тези по доклада:
· Анализ и оценка на действащото административно-териториално устройство на страната и правомощи ...

Изтегли документа

2014-05-15 / Децентрализацията на кръстопът - териториалните реформи в Европа по време на криза


Категория: Основни документи

Информационният материал е на английски език, съдържа 68 страници и е изготвен от Съвета на европейските общини и региони. От началото на финансовата, икономическа и социална криза от 2008 г., местните и регионалните власти се адаптират към новата политическа и икономическа реалност. Многобройни реформи са направени по отношение на практиките, както на централно ниво, така и по отношение на функциите на поднационалните власти. Тези законодателни и организационни промени, които често са инициирани от местните власти, поставят под въпрос ролята на местно и регионално равнище в рамките на вътрешните дела на държавите. Целта на тази публикация е да осигури възможно най-пълна картина на реформите, които са били въведени в действие от началото на кризата в 41 европейски държави. ...

Изтегли документа

2013-10-29 / Споразумение за сътрудничество между Министерски съвет и Националното сдружение на общините в Република България 2013-2017 г.


Категория: Основни документи

Споразумението за сътрудничество между Министерски съвет и Националното сдружение на общините в Република България 2013-2017 г. бе подписано по време на Деветата годишна среща на местните власти на 13-ти октомври 2013 г. ...

Изтегли документа

2013-07-05 / Становище на Комитета на регионите относно „Децентрализацията в Европейския съюз и мястото на местното и регионалното самоуправление в разработването и изпълнението на политиките на ЕС“


Категория: Основни документи

Становището на тема „Децентрализацията в Европейския съюз и мястото на местното и регионалното самоуправление в разработването и изпълнението на политиките на ЕС“ е прието на 100-ната пленарна сесия на Комитета на регионите (КР) на 11-12 април 2013 г. Документът се състои от 16 стр. и съдържа следните основни точки: Ползи от децентрализацията; Принципната отговорност на КР в наблюдението на децентрализацията; Развитие на децентрализацията в Европа от последното становища на КР от 2005 г. насам; Децентрализация и финансова криза; Настоящо състояние на децентрализацията в Европа; Принципи за организация на местното и регионалното самоуправление; Многостепенното управление и връзката между ефективното и добре функциониращо регионално и местно самоуправление и правилното прилагане на принципа на субсидиарност; Финансова децентрализация; Децентрализация и стремежи към независимост; Визии за б ...

Изтегли документа

 

1 2 Следваща